آداب و سنن ( در فضیلت خضاب كردن مردان و زنان )

در فضیلت خضاب كردن مردان و زنان 

بدانكه مردان را خضاب موى سر و ریش سنت مؤ كد است و زنان را خضاب موى سر و دسـت و پـا سـنـت اسـت و مـردانرا خضاب دست و پا كراهت دارد مگر اندك رنگى كه بعد از نـوره بـر جـمیع بدن سنت است حنا مالیدن از آن رنگ در دست بماند كه رنگ ناخن بسرخى مـایـل شـود چـنـانـچـه بـسـنـدهـاى مـعـتـبـر از حـضـرت رسالت صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقولستكه چهار چیز است كه از سنتهاى پیغمبرانست بوى خوش كردن و نزدیكى بزنان و مسواك كردن و خضاب كردن بحنا .

در حـدیـث دیـگـر از آنحضرت منقولستكه یكدرهم در خضاب صرف شود بهتر است از هزار درهـم كـه در راه خـدا صـرف نمایند و در آن چهارده خصلت هست باد را از گوش دور میكند و غبار را از چشم بر طرف میكند و چشم را جلا میدهد و بینى را نرم میكند و دهان را خوشبو میكند وبـن دنـدانـرا مـحـكـم مـیـكـند و گندزیز بغل را دفع میكند و گم میكند وسوسه شیطانرا و مـلائكـه بسبب آن شاد میشوند و سبب خواشحالى مؤ منان و خشم كافران میشود و زینت است و بوى خوش است و موجب خلاصى از عذاب قبر مى شود ونكیر ومنكر شرم میكنند از آن .

در حدیث دیگر فرمود كه موى سفید خود را رنگ كنید و شبیه مشوید بیهودان و حسن بن جهم گـفـت كـه بـخـدمت حضرت امام رضا علیه السلام رفتم دیدم آنحضرت خضاب ریش برنگ سـیـاه كـرده بـودنـد پـس فـرمـود كـه در خـضاب كردن اجر عظیم هست و خود را ساختن موجب زیـادتى عفت زنان است و جمعى از زنان دست از عفت برداشتند بسبب این كه شوهران ایشان خـود را براى ایشان نمى آراستند عرض كرد كه بما رسیده است كه حنا موى سفید را زیاد میكند حضرت فرمود كه موى سفید خود زیاد میشود بى حنا .

در حـدیـث دیـگـر مـنـقـول اسـت كـه شـخـصـى بـخـدمـت حـضـرت رسـول صـلّى اللّه عـلیـه وآله وسـلّم آمـد حـضرت نظر كرد دید موى سفید در ریش او بهم رسیده است فرمود كه این موى سفید نور است پس فرمود كه هر كه در اسلام یكموى سفید در ریـش او بـهـم رسـد از بـراى او نـورى بـاشد درقیامت پس آنشخص بحنا خضاب كرد و بـنـزد آنـحـضـرت آمد فرمود كه هم نور است و هم اسلام پس رفت و خضاب سیاه كرد و آمد فـرمـود نـور اسـت و اسـلام اسـت و ایمان است و محبوب میگرداند بسوى زنان و خوف وبیم میافكند در دل كافران .

در حدیث معتبر منقول است كه گروهى بخدمت حضرت امام حسین علیه السلام آمدند دیدند كه آن حـضـرت بـسـیـاهـى حـضـاب كـرده اسـت در ایـن بـاب از آن حـضـرت سئوال كردند دست را بر ریش خود گذاشته و فرمودند كه امر كرد رسولخدا صلّى اللّه عـلیـه وآله وسـلّم در یكى از جنگها كه مسلمانان بسیاهى خضاب كنند تا باعث غلبه ایشان شود بر كافران .

در حدیث حسن منقول است كه از حضرت صادق علیه السلام پرسیدند كه حضاب سر وریش آیـا سـنـت اسـت فـرمـود كـه بـلى حـضـرت امـیـرالمـؤ مـنـیـن عـلیـه السلام براى آن خضاب نـمـیـفـرمـودند كه حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم فرموده بود كه یا على موى ریـش تو از خون سرت خضاب خواهد شد انتظار آن خضاب میكشید و حضرت امام حسین علیه السلام و حضرت امام محمد باقر علیه السلام هر دو خضاب مى كردند .

در حـدیـث دیـگـر مـنـقـول اسـت كه حضرت امیرالمؤ منین علیه السلام فرمود كه من براى آن خـضـاب نـمـیـكـنـم كـه هـنـوز صـاحـب تـعـزیـه ام در وفـات جـنـاب رسول .

در احـادیـت بـسـیـار مـنـقـول اسـت كـه حـضـرت رسـول صـلّى اللّه عـلیه وآله وسلّم خضاب میفرمودند .

در حـدیـث مـعـتـبـر منقول است كه حضرت صادق علیه السلام نظر كردند بمردیكه از حمام بیرون آمده بود و دستهایش را حنا بسته بود حضرت فرمود كه آیا تو را خوش میآید كه خـدا تـورا چـنـیـن خـلق كـنـد گـفـت نـه واللّه ولیـكـن خـبـر بـمـا رسـیـده اسـت كـه هـر كـه داخـل حـمـام شـود بـایـد كـه اثـر حـمـام بـر او دیده شود یعنى حنا حضرت فرمود كه غلط فـهـمـیـده بـلكـه مـراد آنـسـتـكـه چـون سلامت از حمام بدر آید بشكر این نعمت دو ركعت نماز بگذارد .

در حدیث حسن منقولستكه حضرت صادق علیه السلام فرمودند كه از جمله علامات بدى كه در آخـرالزمـان ظـاهـر شود آنستكه آثار زنان در مردان فرزندان عباس ظاهر شود و خضاب كـنـنـد و خـود را مـشاطه گى كنند بروش زنان و ظاهر آنستكه مراد خضاب دست و پا باشد زیرا كه خضاب سر و ریش سنت است و از علامات مردان است .

در حـدیـث مـعـتـبـر مـنقول است از آنحضرت كه باكى نیست در حمام خلوق بدست و پا بمالد بجهة تركهائیكه در دست بهم میرسد از بابت دوا اما خوشم نمی آید كه همیشه این كار كند و خلوق بوى خوشى بوده است كه زعفران داشته است و رنگ از آن در بدن میمانده است .

در حـدیـث دیگر از ابى الصبا منقول است كه اثر حنا در دست حضرت امام محمد باقر علیه السـلام دیـدم یـعـنـى اثر ضعیفى كه از حنا مالیدن بعد از دارو میماند چنانچه بعد از این مذكور خواهد شد.
در حـدیـث مـعـتـبـر از حـضـرت صـادق عـلیـه السـلام مـنـقـول اسـت كه سزاوار نیست زنرا كه دستش را از حضاب خالى گذارد اگر چه بمالیدن حـنـا بـاشـد هـر چـنـد كـه پـیـر بـاشـد و فـرمـود كـه امـر كـرد رسـول خـدا صـلّى اللّه عـلیـه وآله وسـلّم زنـان شـوهـر دارو بـى شـوهـر را بـخـضاب اما شوهردار براى شوهرش اما بى شوهر براى آنكه دستش بدست مردان نماند .

حلیه المتقین صفحة 53

موضوع: آداب و سنن، برچسب ها: آداب و سنن ( در فضیلت خضاب كردن مردان و زنان )،
[ سه شنبه 25 شهریور 1393 ] [ 11:48 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات