با توجه به این آیه كه خداوند مى فرماید :(( ان الذین آمنوا والذین هادو و النصارى و الصائبین من امن بالله و الیوم الاخر و عمل صالحا فلهم اجرهم عندربهم و لا خوف علیهم و لا هم یحزنون)) (62 سوره بقره ) حال چرا ما ادعا داریم كه غیر از مسلمانان بقیه اهل جهنمند و در عذابند آیا این با رحمت خداوند سازگار است مثلا از بین 7 میلیاردها جهان فقط فقط یك میلیارد یا بیشتر كه مسلمانند اهل نجات و بهشت باشند ؟

بدون شك اشخاصى كه مثلا در قاره استرالیا یا آفریقا یا آمریكا باشند كه ابدا اسم و رسم اسلام به گوش آنها نرسیده و یا رسیده اما دسترسى براى آنها نیست بعد از مرگ معذب نخواهند بود و سوالى از آنها نخواهد شد و مورد عقاب و عتاب نیستند عقلا و نقلا .

اما عقلا بدیهى است مواخذه از آنها خلاف عدل الهى است چون حجت بر آنها تمام نیست و اما نقلا : قرآن مى فرماید: كسانى كه به حسب واقع، ضعیف و عاجزند مردان و زنان و كودكان كه استطاعت و توانائى بر چاره سازى ندارند و راهى كه از محل كفر، فرار و به محل ایمان قرار گیرند نمى شناسند پس آن گروه بى چارگانند كه خداى تعالى عفو فرماید از ایشان و خداوند عفو كننده و آمرزنده گناهان است به تعبیر شماره این رحمت خداوند است

و در كتاب «كفایه الموحدین» مى فرماید: و اما مستضعفین از رجال و نساء آنها كسانى باشند كه قاصر العقولندو اتمام حجتى بر ایشان نشده باشد به جهت ضعف عقل آنها یا این كه اسم اسلام و ایمان به گوش ایشان نرسیده یا قدرت بر تحصیل اسلام و ایمان نداشته اند چون ابله و مجنون و كور و كر و كسانى كه در زمان جاهلیت بوده و مرده اند و جامع همه آنها مستعضف كسى است كه حجت بر او تمام نشده باشد .

«كفار» یعنى آنهایى كه در مدت عمر خود ایمان به خدا و روز جزا را تحصیل نكنند و با كفر بمیرند و فساق یعنى گناهكاران و ستمگران و آنهایى كه كارهاى حرام و ناروا از آنها سر زده و بدون توبه بمیرند گرفتارى و عذاب آنها پس از مرگ، تابع قصور و. تقصیر آنها است كه اگر قاصر بودند وعذابى ندارند و اگر مقصر بودند و به مقدار تقصیرشان معذب خواهند بود.

بنابراین كسانى كه در اثر كمبود عقل، ایمان به خدا و روز جزا و سایر عقاید حقه را كسب ننمودند و مردند قاصر و غیر معذبند و همچنین آنهایى كه از اول عمر تا آخر، عقاید حقه به گوششان نرسیده یا اگر رسیده براى تحصیل انها راهى نداشتند و واقعا عاجز بوده اند آنها هم معذب نخواهند بود.

بنابراین كسانى كه در اثر كمبود عقل، ایمان به خدا و روز جزا و سایر عقاید حقه را كسب ننمودند و مردند قاصر و غیر معذبند و همچنین آنهایى كه از اول عمرتا آخر، عقاید حقه به گوششان نرسیده یا اگر رسیده براى تحصیل آنها راهى نداشتند و واقعا عاجزبوده اند... آنها هم معذب نخواهند بود.

و اما فساق: نسبت به گناهانى كه حرمت و زشتى آنها از طریق عقل فطرئى بشر ثابت باشد (مانند كشتن به ناحق و مانند ستم و تجاوز به دیگرى) قصور در آنها نیست و مرتكب آنها قطعا مقصر است بنابراین كافرى كه از جهت كفرش قاصر باشد هرگاه كسى را به ناحق بكشد پس از مرگش هر چند از جهت كفرش معذب نباشد لكن از جهت قتل نفس معذب خواهد بود زیرا از جهت ایمانش مى تواند بگوید نفهمیدم، ندانستم، راهى براى كسب ایمان نداشتم لیكن از جهت قتل نفس نمى تواند بگوید نمى دانستم گناه است هر چند حكم الهى را نشنیده بود اما عقل وجدانش حجت را بر او تمام كرده است ولى نسبت به گناهانى كه تنها از طریق شرع باید ثابت شود مانند ترك نماز و روزه اگر واقعا قاصر بود به تفصیلى كه گفته شد معذب و مسئول نخواهد بود .

اما تفسیر آیه اى كه ذكر كرده اید این است: آنچه ارزش دارد واقعیت و حقیقت است نه تظاهر و ظاهر سازى، در پیشگاه خداوند بزرگ، ایمان و عمل صالح پذیرفته مى شود «كسانى كه پیامبر اسلام ایمان آورده اند و یهودیان و نصارى و صائبان (پیروان یحیى یا نوح یا ابراهیم) آنها كه ایمان به خدا و روز قیامت آوردند و عمل صالح انجام دهند پاداش ایشان نزد پروردگارشان ثابت است و نه ترسى از آینده دارند و نه غمى از گذشته»

این آیه تقریبا با همین عبارت در سوره مائده آیه 69 آمده و با تفاوتى بیشتر در سوره حج آیه 17 ذكر شده است یهود و نصارى به خود مى بالیدند كه دینشان از ادیان دیگر بهتر است و بهشت را در بست منحصر به خود مى دانستند و شاید همین تفاخر میان جمعى از مسلمانان نیز بود این آیه مى گوید: ایمان ظاهرى مخصوصا بدون انجام عمل صالح چه از مسلمانان باشد و چه از یهود و نصارى و پیروان ادیان دیگر بى ارزش است تنها ایمان واقعى و خالص به خدا و دادگاه بزرگ قیامت كه با كار نیك و عمل صالح توام باشد در پیشگاه خدا ارزش دارد، تنها این برنامه موجب پاداش و جلب آرامش و امنیت مى گردد.

قرآن در ایه «85» آل عمران مى گوید: هر كس دینى غیر از اسلام براى خود انتخاب كند پذیرفته نخواهد شد و به علاوه آیات قرآن پر است از دعوت یهود و نصارى و پیروان سایر ادیان به سوى این آئین جدید از این رو نمى توان بر طبق آیه فوق استدلال كرد كه پیروان هر مذهبى باید به مذهب خود عمل كنند و همین قدر كه به خدا و آخرت ایمان داشته و

عمل صالح انجام دهند كافى است؟ كه اگر این تفسیر صحیح باشد با بخش عظیمى از آیات قرآن، تضاد صریح دارد بنابراین باید به دنبال معنى واقعى آیه رفت.

در اینجا دو تفسیر از همه روشن تر و مناسب تر به نظر مى رسد 1- اگر پیروان مذاهب به محتواى كتب خود عمل كنند مسلما به پیامبر اسلام ایمان مى آورند چرا كه بشارت ظهور او با ذكر صفات و علائم مختلف در این كتب آسمانى آمده است.

2- این آیه مى خواهد پاسخ سوالى كه در آغاز اسلام براى بسیارى از مسلمان ها مطرح بود را بدهد كه هر كسى كه در عصر خود به پیامبر بر حق و كتاب آسمانى زمان خویش ایمان آورده و عمل صالح انجام داده باشد اهل نجات است لذا یهودیان مومن و صالح العمل قبل از ظهور پیامبر اسلام اهل نجاتند

اقیانوس، آب فراوانى دارد اما اگر شما بطرى در بسته اى را در آن بیندازید قطره اى از آب در بطرى داخل نمى شود مشكل از آب است یا بطرى؟

بنابراین عده اى بهانه جویى كرده اند این آیه را رستاخیز قرار داده اند كه پیرو هر مذهبى باید به مذهب خود عمل كند و لازم نیست یهودا نصر اینها پیرو دین اسلام بشوند و آنها هم پذیرفته میشوند اما پاسخ اینكه 1- آیات دیگرى را سراسر از دعوت ادیان دیگر مثل یهود، مسیح به اسلام و دین جدید كه پیامبرآن رسول خدا است زیرا كتاب یهود و مسیح علائم پیامبر و بشارت به آن را داده است و این گرویدن به پیامبر اسلام خود عمل به كتب مسیح و یهود است 2- شما میدانید كه ادیان در طول هم بودند یعنى وقتى مسیح آمد آئین یهود ملاك نبود و وقتى اسلام آمد همه مردم باید به آئین اسلام ایمان میاوردند و دیگر احكام مسیح نسخ میشه. 3- كلمه الذین امنوا در آیه ایمان به خدا مستلزم چند امر است :

1- ایمان به پیامبر اسلام حضرت ختمى مرتبت محمد صلى الله علیه و اله.

2- ایمان به محتواى ما انزل الله (پذیرش قرآن و دین اسلام و بلكه همه انبیاء سابق) و حال

3- عمل به آن آئین بنابراین ابلیس عمل نكرد ولى خدا را قبول داشت اما خداوند در قرآن اورا كافر خطاب كرد.

4- این كلیات است و شان قرآن اینستكه كه كلیات را بیان كند.

5- تفسیر قرآن با خود قرآن است باید آیات دیگر را هم ببیند مثل 1- مثل یبتع غیر لاسلام انبیاء فلن یقبل منه، آیه 85 سوره آل عمران 2- الدین عند الله الاسلام آیه سوره: دین حق نزد خداى متعال فقط اسلام است.

بنابراین در موضوعى كه بخواهیم مطالعه كنیم باید تمام آیات آن موضوع را كنار هم نگاه كنیم.

و شما اگر در مسیحیت و یهودیت الان مطالعه كنید بسیارى از موضوعات آن خرافه است. حتى دركتب آنها مثل عهد عتیق و جدید براى نمونه چند مورد را ذكر میشود.

كشتى خداوند با یحیى،

مسیحیت و عقیده به تثلیث.

افسانه صلیب.

عدم قابلیت قطایه قرآن با تورات و انجیل و تحدى قرآن و صدها موضوعى كه اگر مطالعه كنید یقینا فرق حق و باطل را خواهید فهمید.

موضوع مهم تر ارسال پیامبران در هر دوره اى امر اختیار نبود كه نسبت به اسلام هم بگوید هر كس مایل است به اسلام ایمان بیاورد و هر كس مایل نیست ایمان نیاورد و فرقى هم ندارد اعمالتان قبول است چه ایمان بیاورید چه نیاورید بلكه ایمان در مقام تشریح نسبت به هر پیامبرى در زمان خودش امر خداوند بود و اگر با علم و آگاهى مخالفت بكنیم یا قبول نكنیم قطعا عذاب آخرت و عدم پذیرش اعمال را به همراه است از جمله این قانون كلى ایمان به پیامبر آخر الزمان حضرت رسول اكرم «صلى الله علیه و آله» است كه اگر حتى به دستور ایشان راجع به امامت هم كسى با علم و آگاهى مخالفت كند اعمال او باطل است زیرا دستور رسیده: آنچه را پیامبر به شما میگوید اطاعت كندى مثل اطاعت خدا: اطیعوا الله الرسول و...

مركز فرهنگی نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها

به نقل از اداره پاسخگویى آستان قدس رضوى
طبقه بندی: پرسش و پاسخ های رستاخیز،
برچسب ها: پرسش و پاسخ های رستاخیز، چرا ما ادعا داریم كه غیر از مسلمانان بقیه اهل جهنمند ؟،

تاریخ : چهارشنبه 14 مرداد 1394 | 09:18 قبل از ظهر | نویسنده : ابراهیم قربانی نهرخلجی | نظرات

منظور از «ساعت» كه از جمله اسماء قیامت است چیست؟

«ساعت» از نام‏هاى قیامت است. این واژه 48 بار در قرآن تكرار شده و بیشتر آنها درباره قیامت و گاهى با كلمه «یوم» همراه است مانند: «و یوم تقوم السّاعه یُبلِس المُجرمون» ، «و یوم تَقوم السّاعه یَومئذٍ یَتفرّقون» [روزى كه ساعت قیامت فرارسد مجرمان سراسمیه شوند و مردم به چند گروه تقسیم گردند]: «و یوم تقوم السّاعه یُقْسِم المجرمون ما لبثوا غیر ساعه» روم/ 55 [روزى كه ساعت قیامت برپا شود بدكاران سوگند یاد كنند كه در دنیا و قبر و برزخ ساعتى بیش درنگ نكردند.]

به گفته راغب، ساعت، پاره ‏اى از زمان است و از قیامت به ساعت تعبیر مى ‏شود مانند: «اقتربت السّاعهُ» ، «یسئلونك عن السّاعه»، «و عنده علم السّاعه»  چون حساب واقع در آن همچون ساعت دنیا زودگذر است چنان كه فرمود: «و هو أَسرعُ الحاسِبین»  یا بر اثر آن است كه چون قیامت را مشاهده كنند گویند ما جز پاره‏ اى از روز درنگ نكردیم.

برخى گفته‏ اند: ساعت‏ها بر سه نوع است:

1 ساعت بزرگ (كبرا) و آن رستاخیز مردم است براى حساب.

2 ساعت متوسط (وسطا) و آن مرگ اهل یك قرن است.

3 ساعت كوچك (صغرا) و آن مرگ هر انسان است‏ .

واژه ساعت در: «تفكّر ساعه خیرٌ من عباده ستّین سنه»  به معناى پاره ‏اى از زمان است یعنى لحظه ‏اى درست اندیشیدن.

آیه الله جوادى آملى، تفسیر موضوعى قرآن ج 4 (معاد در قرآن)

مركز فرهنگی نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها

نرم افزار پرسمان 3
طبقه بندی: پرسش و پاسخ های رستاخیز،
برچسب ها: پرسش و پاسخ های رستاخیز ( روز ساعت )،

تاریخ : یکشنبه 30 فروردین 1394 | 02:52 قبل از ظهر | نویسنده : ابراهیم قربانی نهرخلجی | نظرات

چرا روز قیامت را «یوم التغابن» مى نامند؟

قیامت را «یوم التّغابن» نامند زیرا در آن روز روشن خواهد شد چه كسانى در تجارت خود دچار غبن، زیان و خسران گشته‏ اند مانند: «یَوم یَجمعكُم لِیومِ الجَمع ذلك یومُ التّغابن» روزى كه گرد آورند شما را در آن روز معلوم مى ‏شود چه كسانى مغبون شده‏ اند.

آیه مزبور اشاره دارد به این كه اگر شما دنیا را تجارت‏ خانه بنگرید مواظب باشید در داد و ستدهاى آن زیان نبینید، بلكه سود آورید: «إنّ الله اشتَرى مِن المُؤمنین أنفسَهم و أموالَهم بأنّ لَهم الجَنّه» خداوند در این سوداگرى و تجارت جان‏ها و مال‏هاى مؤمنان را مى‏ خرد و در برابر آن بهشت ارزانى مى ‏دارد.

 پس انسان باید بكوشد هستى و دارایى خود را در راه خدا صرف و به او واگذار كند كه این بهترین سوداگرى است: «یا أیّها الّذین امنوا هل أدُلُّكم على تِجاره تُنجیكم من عذاب ألیم تؤمنون بالله و رسولِه و تجاهدون فى سبیل الله بأموالكم و أنفسكم ذلكم خیرُ لكم إنْ كنتم تعلمون»

از این گروه كه تجارت سودآور دارند قرآن كریم چنین یاد مى ‏كند: «یَرجون تِجارهً لن تَبور» بر خلاف گروه دیگر كه از آنها با تعبیر «فما ربحت تجارتُهم» یاد مى ‏كند.

آیه الله جوادى آملى، تفسیر موضوعى قرآن ج 4 (معاد در قرآن)

مركز فرهنگی نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها

نرم افزار پرسمان 3
طبقه بندی: پرسش و پاسخ های رستاخیز،
برچسب ها: پرسش و پاسخ های رستاخیز ( معنی تغابن )،

تاریخ : شنبه 18 بهمن 1393 | 08:00 قبل از ظهر | نویسنده : ابراهیم قربانی نهرخلجی | نظرات

منظور از اینكه روز قیامت را «یوم الخلود» مى نامند چیست؟

روز جاودان «یوم الخلود» روزى است كه خداى سبحان به پارسایان نوید بهشت جاودان مى‏ دهد. از این‏ رو فرشتگان مى ‏گویند: به سلامت وارد بهشت شوید. امروز، روز جاودانى است: «أُدخلوها بِسَلام ذلك یوم الخلود» به سلامت و شادكامى در آن درآیید كه این روز جاودانگى است‏ . «بُشریكُم الیَوم جَنّاتٍ تَجرى مِن تَحتها الأنهار خالدین فیها» حدید/ 12 نوید باد شما را در این روز كه برایتان باغ‏هایى است كه زیر درختان آن، نهرها جارى است و براى همیشه در آن خواهید بود . در مقابل به دوزخیان وعده عذاب دهند و گویند: «فادخلوا أبواب جهنّم خالدین فیها فلَبِئس مَثوى المُتكبِّرین» از درهاى جهنّم وارد شوید و براى همیشه در آن جاى گیرید كه بدجایى است جایگاه متكبّران .

در قرآن مجید بیش از 80 بار این واژه و هم خانواده ‏هاى آن درباره نعمت بهشت و عذاب جهنّم به كار رفته است. در برخى موارد «أبداً» را نیز همراه دارد، مانند: «خالدین فیها أبداً» تغابن/ 9 البته خلود به معناى ابدى بودن درباره بهشت و بهشتى بحثى ندارد. ولى عدّه‏اى درباره ابدیّت عذاب دوزخیان تأمّلى دارند كه باید جداگانه نقد و بررسى شود.

آیه الله جوادى آملى، تفسیر موضوعى قرآن جلد 4 (معاد در قرآن)

مركز فرهنگی نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها

نرم افزار پرسمان 3
طبقه بندی: پرسش و پاسخ های رستاخیز،
برچسب ها: پرسش و پاسخ های رستاخیز ( معنی یوم الخلود )،

تاریخ : جمعه 3 بهمن 1393 | 10:34 قبل از ظهر | نویسنده : ابراهیم قربانی نهرخلجی | نظرات

منظور از «مرصاد» كه از جمله اسماء قیامت است چیست؟

قیامت روزى است كه نخست خداوند در كمین‏گاه است: «إنّ ربّك لَبِالمِرْصاد»  زیرا پروردگار تو سخت در كمین است‏ . و سپس جهنّم در كمین بدكاران قرار گرفته است: «إنّ جهنّم كانت مِرْصاداً للطّاغین مَاباً» آرى، جهنّم از دیرباز كمین‏گاهى بوده، كه‏ براى سركشان، بازگشتگاهى است.

امام صادق (ع) فرمودند: «المرصاد قَنطَرهٌ على الصّراط، لا یجوزها عبد بمظلمه عبد» مرصاد پلى بر روى صراط است كه هیچ كس به سبب ظلمى كه به دیگرى كرده از آن عبور نمى ‏كند .

تذكّر: گرچه تحمّل هر خطرى سخت است ولى اگر حادثه تلخ وقتى رخ دهد كه انسان هیچ گونه آمادگى براى دفاع، علاج، ایستادگى و مانند آن را نداشته باشد، پذیرش و هضم آن بسیار ناگوار است.

آیه الله جوادى آملى، تفسیر موضوعى قرآن جلد 4 (معاد در قرآن)

مركز فرهنگی نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها

نرم افزار پرسمان 3
طبقه بندی: پرسش و پاسخ های رستاخیز،
برچسب ها: پرسش و پاسخ های رستاخیز ( معنی مرصاد )،

تاریخ : جمعه 3 بهمن 1393 | 08:00 قبل از ظهر | نویسنده : ابراهیم قربانی نهرخلجی | نظرات

منظور از «یوم التلاق» كه از جمله اسماء قیامت است چیست؟

روز ملاقات و برخورد همگان «یوم التّلاق» یا روزى كه آسمان و زمین برخورد دارد: «و حُمِلتِ الأرضُ و الجبالُ فَدُكّتا دَكّه واحده» و روزى كه خورشید و ماه گرد هم آیند: «و جُمِع الشّمسُ و القمرُ»

به نظر استاد علاّمه طباطبایى (قد) در میان معانى یاد شده لطیف ‏ترین معنا آن است كه بگوییم در قیامت، خالق و مخلوق تلاقى دارند و همه به لقاء الله مى ‏رسند چون زبان قرآن در مواردى این است كه انسان به لقاء الله مى‏ رسد مانند: «فمَن كان یرجوا لقاء ربّه فَلْیعمَل عمَلاً صالحاً و لا یُشرك بعباده ربّه أحداً» كسى كه ملاقات پروردگارش را امیدوار است باید كار شایسته انجام دهد و كسى را در امر بندگى پروردگارش شریك نسازد: «یا أیّها الإنسان إنّك كادِحٌ إلى ربّك كَدْحاً فمُلاقیه» اى انسان تو حتماً با تلاش و كوشش به ملاقات پروردگار نایل خواهى گشت.

آیه الله جوادى آملى، تفسیر موضوعى قرآن جلد 4 (معاد در قرآن)

مركز فرهنگی نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها

نرم افزار پرسمان 3
طبقه بندی: پرسش و پاسخ های رستاخیز،
برچسب ها: پرسش و پاسخ های رستاخیز ( معنی یوم التلاق )،

تاریخ : جمعه 3 بهمن 1393 | 04:14 قبل از ظهر | نویسنده : ابراهیم قربانی نهرخلجی | نظرات

منظور از «درهم كوبنده»(القارعه) كه از جمله اسماء قیامت است چیست؟

با رسیدن این روز (یوم القارعه) جهان طبیعت در هم كوبیده شده، كوه‏ها متلاشى مى ‏شود و مردم چون مور و ملخ هر سو پراكنده مى‏ شوند. اما كسى كه میزان عملش بر اثر داشتن حق، وزین باشد در بهشت در آسایش و زندگى خوش خواهد بود و كسى كه میزان عمل او فاقد حق بوده و سبك وزن باشد، جایگاهش در جهنم است.

شخصى از امام صادق (ع) پرسید: آیا چنین نیست كه كردار انسان در روز قیامت در میزان گذاشته مى‏ شود؟ امام (ع) فرمود: چنین نیست زیرا كردار انسان جسم نیست تا در میزان توزین بشود، بلكه «صفت» است و از طرف دیگر كسى نیازمند میزان است كه شمار اشیا و سبكى و سنگینى آنها را نداند، در حالى كه چیزى بر خداى سبحان پوشیده نیست. سائل پرسید: پس معناى میزان چیست؟ امام (ع) فرمود: میزان عبارت است از «عدل». پرسید: پس معناى میزان در قرآن چیست كه خداوند فرمود: «فمن ثَقُلتْ موازینُه»؟ امام پاسخ فرمود: یعنى كسى كه كردارش ترجیح داشته باشد

امام امیرالمؤمنین (ع) فرمود: «حسنات» سنگینى میزان و «سیّئات» سبكى آن است‏

مركز فرهنگی نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها

نرم افزار پرسمان 3
طبقه بندی: پرسش و پاسخ های رستاخیز،
برچسب ها: پرسش و پاسخ های رستاخیز ( معنی القارعه )،

تاریخ : جمعه 21 آذر 1393 | 12:19 قبل از ظهر | نویسنده : ابراهیم قربانی نهرخلجی | نظرات

منظور از «میعاد» كه از جمله اسماء قیامت است چیست؟

منكران معاد بارها از پیامبر اكرم (ص) با جدّیّت تمام مى ‏پرسیدند: اگر راست مى ‏گویى كه قیامتى هست این وعده رستاخیز كى خواهد بود. خداى سبحان به پیامبر (ص) فرمود: بگو: وعده شما روزى خواهد بود كه توان آن را ندارید كه لحظه ‏اى آن را دنبال یا جلو قرار دهید یعنى در حدّ معین از هستى قرار دارد به طورى كه نه تقدیم آن مقدور شماست و نه تأخیر آن میسور شما: «و یقولون متى هذا الوعْد إنْ كنتم صادقین قل لكم میعادُ یومٍ لا تَستأخرون عنه ساعهً و لا تَستقدمون» معتقدان و معاد باوران چنین مى‏ گویند: «ربّنا إنّك جامِعُ النّاسِ لیوم لا ریبَ فیه إنّ الله لا یُخلِف المیعاد» [بار پروردگارا محقّقاً تو همه خلق را در روز قیامت كه به خلق وعده دادى گرد مى‏ آورى. هیچ شكى در آن نیست و هرگز خدا نقض وعده نخواهد كرد.

مركز فرهنگی نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها

نرم افزار پرسمان 3
طبقه بندی: پرسش و پاسخ های رستاخیز،
برچسب ها: پرسش و پاسخ های رستاخیز ( میعاد )،

تاریخ : جمعه 9 آبان 1393 | 05:47 قبل از ظهر | نویسنده : ابراهیم قربانی نهرخلجی | نظرات

منظور از «وقت معلوم» كه از جمله اسماء قیامت است چیست؟

روز مشخّص و معلوم: «یوم الوقت المعلوم» از دیدگاه برخى از مفسّران روز قیامت است. آنان آیه «لَمجموُعون إلى میقات یوم معلوم»  [همه در وعده ‏گاه روز معیّن قیامت گرد مى ‏آیند] را دلیل آن دانسته‏ اند. بنابراین، خواسته ابلیس كه استمهال كرده بود و «یوم بعث» را پایان مهلت قرار داد مورد قبول خداوند واقع شد زیرا «یوم الوقت المعلوم»  روى این تفسیر همان روز قیامت خواهد بود، ولى اگر نظر بعضى دیگر از مفسّران ملحوظ شود به قرینه تقابل بین «یوم بَعث» و «یوم وقت معلوم» مى‏ توان احتمال داد كه «یوم الوقت المعلوم» غیر از قیامت است هر چند در آستانه آن باشد.

مركز فرهنگی نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها

نرم افزار پرسمان 3
طبقه بندی: پرسش و پاسخ های رستاخیز،
برچسب ها: پرسش و پاسخ های رستاخیز ( وقت معلوم )،

تاریخ : جمعه 9 آبان 1393 | 12:45 قبل از ظهر | نویسنده : ابراهیم قربانی نهرخلجی | نظرات

روز فصل یعنى چه؟

از عناوینى كه قرآن به قیامت داده است كلمه یوم الفصل است. فصل یعنى جدایى، البته نه جدایى به معنى فراق، (بلكه) جدایى به معنى ممتاز ساختن. عالم ما عالم اختلاط و تركیب است. نور و ظلمت در این جا با یكدیگر مخلوط هستند ولى وقتى كه آن جا رفتند دیگر عالم، عالم بدن نیست عالم تركیب و اضداد نیست، آن جا عالم، عالم امتیاز و جدایى است.

در این جا اگر انسان با عطر فروش بنشیند معطر مى‏شود و به قول فردوسى: اگر با آدم ذغال فروشى هم بنشینید سیاه مى شود. البته این تمثیل مثال است یعنى بودن با صالحان در انسان اثر مى گذارد. نبودن با صالحان هم در انسان اثر مى گذارد.

صحبت صالح تو را صالح مى كند صحبت طالع تو را طالع مى كند

مى رود از سینه ها در سینه ها از ره پنهان صلاح و كینه ها.

ولى همین كه انسان از این دنیا رفت به آن دنیا و آخرت تمام این عوامل مؤثر كه یا در جهت خوبى اثر مى گذاشت یا در جهت بدى، از او جدا مى شود.

آن جا دیگر طبعاً نیكان از بدان جدا مى شوند و امتاز و الیوم ایها المجرمون

خلاصه آن كه روز فصل یعنى روز جدایى، روز جدایى حق و باطل و روز فراق از همه چیز حتى از پدر و مادر و... كه در آیه 34 سوره عیسى فرمود:

یوم یضرالمرء من اخیه و امه و ابیه  

و روزى كه هیچ چیز به درد انسان نمى خورد مگر عمل صالح به درد انسان مى خورد. البته آیاتى در قرآن كریم به تفسیر روز فصل پرداخته است كه ما چند نمونه از آن را ذكر مى كنیم:

1 در سوره دخان مى فرماید: إن یوم الفصل میقاتهم اجمعین یوم لا یغنى مولى عن مولا شیئاً و لا هم ینقرون

روز جدایى (حق از باطل) وعده گاه همه آنها است. روزى است كه هیچ دوستى كمترینى كمكى به دوستش نمى كند و از هیچ سوى یارى نمى شود.

2 در سوره مرسلات مى فرماید: و ما ادراك ما یوم الفصل، هذا یوم الفصل جمعناكم و الاولین  تو چه مى دانى روز جدایى چیست؟ امروز همان روز جدایى (حق از باطل) است كه شما و پیشینیان را در آن جمع كرده ایم.

نتیجه آن كه روز فصل یعنى این كه:

1 روز جدایى صفوف حق و باطل .

2 روزى كه هیچ كس به فریاد دیگرى نمى رسد روزى است كه انسان از همه چیزش جز عملش جدا مى شود.

3 روز جمع شدن همه انسانها در قیامت .

 مركز فرهنگی نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها

نرم افزار پرسمان 3
طبقه بندی: پرسش و پاسخ های رستاخیز،
برچسب ها: پرسش و پاسخ های رستاخیز ( روز فصل )،

تاریخ : جمعه 9 آبان 1393 | 12:41 قبل از ظهر | نویسنده : ابراهیم قربانی نهرخلجی | نظرات

براى دختران كه در این دنیا خیرى از جوانى ندیدن خدا مثل مردان براى آنان هم پاداش مى دهد یا نه؟ آیا براى من كه موقعیت ازدواج پیش نمى آید خدا در اون دنیا به من همسر مناسب مى دهد یا نه؟

قرآن مجید بر یكسانى در پاداش هاى زنان و مردان صالح تكیه كرده است و همه نعمت ها و لذایذ مادى و معنوى بهشت براى همه زنان و مردان مؤمن وجود دارد كه از جمله آنها همسران مناسب است. بویژه كسانى كه در این جهان از نعمت هایش محروم بوده و رنج و سختى هایى را تحمل كرده و در عین حال كرده و در عین حال صبورى و شكیبایى ورزیده اند بویژه كسانى كه محرومیت از ازدواج همچنان بر عفت خویش مواظبت نموده و در پاكى و طهارت نفس زیسته اند از پاداش بسیار بالایى برخوردار خواهند بود.

از طرف دیگر باید توجه داشت كه دنیا و نعیم آن منحصر به گذشته ها نیست و نسبت به اینده هم نباید ناامید و مأیوس بود. خداوند متعال فضل و كرم بیكرانى دارد و چه بسا در پى سختى هاى پیشین آینده اى روشن و دلپذیر نصیب انسان مى سازد و در او ج ناامیدى ها روزنه اى به روشنایى بگشاید .

اما این كه نوشته اید براى من موقعیت ازدواج پیش نمى آید... این قسمت از سؤال كمى ابهام دارد زیرا نداشتن موقعیت ازدواج دو حالت دارد یكى این كه شرایط جسمانى و بدنى فرد به گونه اى است كه اصلا امكان ازدواج براى او وجود ندارد و شانس ازدواج براى او نزدیك به صفر است مثل كسى كه معلولیت شدید جسمانى یا روانى دارد به گونه اى كه ازدواج براى او میسور نیست دوم این كه تاكنون موقعیت ازدواج پیش نیامده و شما خیال مى كنید دیگر امكان ازدواج براى شما نیست.

اگر شما جزء گروه اول هستید پاسخ شما در قسمت اول جواب ارائه شد اما اگر از گروه دوم هستید یعنى ازدواج شما به دلایلى به تأخیر افتاده در این صورت باید عرض كنیم شما هنوز فرصت براى ازدواج دارید و به قول قدیمى ها «ماهى را هر وقت از آب بگیرى تازه است». بنابراین چرا ایه یأس مى خوانید و فكر مى كنید شما هرگز فرصت ازدواج ندارید.

افراد زیادى اعم از زن و مرد همه جوامع انسانى هستند كه دیر ازدواج مى كنند و این اختصاص به شما ندارد و معناى آن هم این نیست كه آدمى فكر كند همه راه ها مسدود شده و تمام روزنه هاى امید بسته شده است. به نظر مى رسد شما اگر از گروه دوم هستید، شانس و موقعیت براى ازدواج دارید، توكل و ایمان خود را به خداوند محكم تر كنید و امید به فضل و رحمت الهى داشته باشید شاید این تأخیر موقتى باشد و حكمتى در آن باشد و شاید امتحان باشد. در هر صورت شما نباید تسلیم این تأخیر در ازدواج شوید و همه درها را روى خود بسته انگارید، بلكه باید نشاط و شادابى خود را حفظ كنید. سعى كنید از منفى بافى، بیكارى، تنهایى اجتناب كنید با برنامه ریزى اوقات شبانه روزى خود را پر كنید به زندگى خود معنا ببخشید، به مسائل معنوى بیشتر اهمیت دهید و همواره امید به رحمت الهى داشته باشید.

مركز فرهنگی نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها

نرم افزار پرسمان 3
طبقه بندی: پرسش و پاسخ های رستاخیز،
برچسب ها: پرسش و پاسخ های رستاخیز ( سرنوشت دختران مجرد در قیامت )،

تاریخ : یکشنبه 30 شهریور 1393 | 11:34 قبل از ظهر | نویسنده : ابراهیم قربانی نهرخلجی | نظرات

وضع آسمان را به هنگام رستاخیز توضیح دهید ؟

در مورد وضعیت آسمان هنگام رستاخیز باید گفت ماه و خورشید و ستارگان عظیمى كه بعضى از آنها میلیونها بار از خورشید ما بزرگتر و پرفروغتر است به تیرگى وخاموشى مى گرایند (2 و 1) و نظم حركت آنها بهم مى خورد و از جمله ماه و خورشیدبهم مى پیوندند (3) و آسمانى كه همچون سقف محفوظ و محكمى بر این جهان احاطه كرده است سست و متزلزل مى شود (4) و مى شكافد (5) و از هم مى درد و طومار آن درهم مى پیچد (6) و اجرام آسمانى به صورت فلز مذابى درمى آید (7) و فضاى جهان پر ازدود و ابر مى شود (8). وضع مذكور در آیات ذیل بیان شده است: 1-: وخسف القمر، و ماه بى نور گردد. 2- :- اذا الشمس كورت و اذا النجوم انكدرت، در آن هنگام خورشید درهم پیچیده و در آن هنگام ستارگان بى فروغ شوند. 3-: و جمع الشمس و القمر، و خورشید و ماه یكجا جمع شوند. 4-: و انشقت السماء فهى یومئذ واهیه، و آسمان از هم مى شكافدو سست مى گردد و فرو مى ریزد. 5-: اذا السماء انفطرت، آن زمان كه آسمان (كرات آسمانى) ازهم شكافته شود. 6-: یوم نطوى السماء كطى السجل للكتب، در آن روز كه آسمان همچون فلز گداخته مى شود. 7-: یوم تكون السماء كالمهل، همان روز كه آسمان همچون فلزگداخته مى شود. 8-: فارتقب یوم تاتى السماء بدخان مبین، پس منتظر روزى باش كه آسمان دود آشكارى پدید آورد.

محمد تقى مصباح یزدى/ آموزش عقاید، مصباح یزدى- محمد تقى

مركز فرهنگی نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها

نرم افزار پرسمان 3
طبقه بندی: پرسش و پاسخ های رستاخیز،
برچسب ها: پرسش و پاسخ های رستاخیز ( وضع آسمان را به هنگام رستاخیز )،

تاریخ : یکشنبه 30 شهریور 1393 | 11:30 قبل از ظهر | نویسنده : ابراهیم قربانی نهرخلجی | نظرات

اینكه اموات در مواقعى مانند جمعه آزاد هستند آیا صحت دارد؟ چه افرادى این‏گونه مى‏ باشند و كیفیت آن چگونه است؟

براساس روایات و با توجه به ارتباط نسبى بدن برزخى با بدن مادى، ارواح انسان‏ها در برزخ، براساس منزلت و فضایلى كه در دنیا داشته‏ اند، امور دنیوى را درك كرده، حتى به خانواده خود سر مى ‏زنند و آنها را زیارت مى ‏كنند. این امر مى ‏تواند در هر زمانى و براى هر فردى باشد ولى روز جمعه مشخص ‏ترین زمانى است كه در روایات وجود دارد. در این باره، تنها به ذكر دو روایت بسنده مى ‏شود:

 1. اسحاق‏ بن عمار از امام كاظم‏ علیه السلام پرسید: آیا مؤمن خانواده خویش را زیارت مى ‏كند؟

فرمود: آرى. گفتم: چقدر؟ فرمود: بر حسب فضایلشان برخى از آنان هر روز و بعضى نیز هر سه روز، خانواده خود را زیارت مى‏ كنند. اسحاق بن عمار مى‏ گوید: در اثناى كلام حضرت، دریافتم كه فرمود: كمترین آنان هر جمعه (- (خانواده خود را زیارت مى ‏كنند)-). پس گفتم: در چه ساعتى؟ فرمود: هنگام زوال خورشید، یا مثل آن پس خداوند فرشته‏ اى را با او روانه مى‏ كند تا چیزهایى را به او نشان دهد كه شاد شود و از وى چیزهایى را بپوشاند كه او را غمگین مى‏ سازد.

 2. امام صادق‏ علیه السلام فرمود: «به درستى كه مؤمن خانواده خویش را زیارت مى ‏كند. پس آنچه را دوست دارد، مى‏بیند و آنچه را ناخوشایند دارد از او پوشیده مى‏ شود. به درستى كه كافر خانواده خویش را زیارت مى كند پس مى ‏بیند آنچه ناخوشایند او است و از او پوشیده مى شود آنچه را دوست دارد. امام‏ علیه السلام فرمود: پاره ‏اى از ایشان هر جمعه زیارت مى‏ كنند و پاره ‏اى بر حسب عمل خود زیارت مى‏ كنند»

مركز فرهنگی نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها

نرم افزار پرسمان 3
طبقه بندی: پرسش و پاسخ های رستاخیز،
برچسب ها: پرسش و پاسخ های رستاخیز،

تاریخ : دوشنبه 3 شهریور 1393 | 10:21 بعد از ظهر | نویسنده : ابراهیم قربانی نهرخلجی | نظرات

تأثیر آرزوهاى مادى كه اموات آنها را درك نكرده پس از مرگ چگونه است؟

در صورتى كه كسى از دنیا رفته از مؤمنان و بهشتیان باشد در بهشت به همه آرزوهاى خود خواهد رسید و حتى در روایات آمده دعاهایى را كه در دنیا اجابت نشده در آخرت خداوند به او عنایت خواهد كرد. اما اگر اهل دوزخ باشد بهره او تنها حسرت و پشیمانى خواهد بود.

مركز فرهنگی نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه ها

نرم افزار پرسمان 3
طبقه بندی: پرسش و پاسخ های رستاخیز،
برچسب ها: پرسش و پاسخ های رستاخیز،

تاریخ : دوشنبه 3 شهریور 1393 | 10:16 بعد از ظهر | نویسنده : ابراهیم قربانی نهرخلجی | نظرات

تعداد کل صفحات : 3 :: 1 2 3

  • paper | خرید بک لینک | فروش بک لینک
  • ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

    شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو