نفاس ( خون نفاس چیست )

1 - خون نفاس چیست ؟

«نفاس» از ماده «نفس» گرفته شده است . «نفس» چندین معنا دارد كه یكى از این معانى، خون است . نفاس در اصطلاح به خونى گفته مى ‏شود كه پس از زایمان ، از زن خارج مى ‏شود . زن را در این هنگام «نفساء» مى‏ گویند . آغاز خون نفاس از زمانى است كه اولین جزء بچه از شكم بیرون مى ‏آید . بنابر این خونى كه پیش از آن دیده مى ‏شود ، خون نفاس محسوب نمى‏ شود . حداقل آن یك لحظه و حداكثر ده روز است . زن پس از پاك شدن ، باید غسل نفاس به جا آورد.

در بین برخى از عوام مشهور است كه مى‏ گویند : زنى كه تازه زایمان كرده، باید روز چهلم غسل (چله) انجام دهد این سخن هیچ ارزش و اعتبارى ندارد .

منبع : کتاب پرسش ها و پاسخ های دانشجویی ( احکام ویژه بانوان )

مجموعه کتاب های پرسش ها و پاسخ های دانشجویی توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و دفتر نشر معارف انتشار پیدا کرده است .

موضوع: احکام بانوان ( نفاس )، برچسب ها: نفاس ( خون نفاس چیست )،
[ دوشنبه 26 مرداد 1394 ] [ 11:00 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

نفاس ( حداقل و حداكثر خون نفاس )

2 - حداقل و حداكثر خون نفاس چقدر است ؟

حداقل آن یك لحظه و حداكثر ده روز است .

منبع : کتاب پرسش ها و پاسخ های دانشجویی ( احکام ویژه بانوان )

مجموعه کتاب های پرسش ها و پاسخ های دانشجویی توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و دفتر نشر معارف انتشار پیدا کرده است .

موضوع: احکام بانوان ( نفاس )، برچسب ها: نفاس ( حداقل و حداكثر خون نفاس )،
[ دوشنبه 26 مرداد 1394 ] [ 02:22 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

نفاس ( اگر زن در ایام عادت زایمان كند )

3 -  اگر زن در ایام عادت زایمان كند خونى كه از او بیرون مى ‏آید حكم نفاس را دارد یا حیض ؟

حكم نفاس را دارد .

منبع : کتاب پرسش ها و پاسخ های دانشجویی ( احکام ویژه بانوان )

مجموعه کتاب های پرسش ها و پاسخ های دانشجویی توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و دفتر نشر معارف انتشار پیدا کرده است .

موضوع: احکام بانوان ( نفاس )، برچسب ها: نفاس ( اگر زن در ایام عادت زایمان كند )،
[ دوشنبه 26 مرداد 1394 ] [ 02:21 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

نفاس (زنى كه عادت ماهانه دارد اگر خون نفاس او از ده روز بگذرد)

4 - زنى كه عادت ماهانه دارد اگر خون نفاس او از ده روز بگذرد تكلیفش چیست ؟

باید به اندازه روزهاى عادتش نفاس و بقیه (- (حداقل تا ده روز پس از آن)-) را استحاضه قرار دهد .

منبع : کتاب پرسش ها و پاسخ های دانشجویی ( احکام ویژه بانوان )

مجموعه کتاب های پرسش ها و پاسخ های دانشجویی توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و دفتر نشر معارف انتشار پیدا کرده است .

موضوع: احکام بانوان ( نفاس )، برچسب ها: نفاس (زنى كه عادت ماهانه دارد اگر خون نفاس او از ده روز بگذرد)،
[ دوشنبه 26 مرداد 1394 ] [ 02:19 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

نفاس (سر چهار روز پاك شود و غسل كند سپس دوباره خون ببیند)

5 - اگر زن بعد از زایمان سر چهار روز پاك شود و غسل كند سپس دوباره خون ببیند تكلیفش چیست ؟

آیات عظام امام، بهجت، تبریزى، خامنه‏ اى، فاضل و نورى : اگر همه خون‏ هایى كه دیده با روزهایى كه در وسط پاك شده ، روى هم ده روز یا كمتر از آن باشد ، همه آنها نفاس محسوب مى ‏شود حتى روزهایى كه در وسط پاك شده است . بنابر این اگر در روزهایى كه پاك شده ، روزه گرفته است ، باید آنها را قضا كند ولى نماز قضا ندارد .

آیات عظام سیستانى و صافى : اگر همه خون‏ هایى كه دیده با روزهایى كه در وسط پاك شده ، روى هم ده روز یا كمتر از آن باشد ، بنابر احتیاط واجب روزهایى كه خون دیده نفاس قرار دهد و در روزهایى كه پاك شده، آنچه را كه بر نفساء حرام است ترك كند و عبادت‏ هاى خود را به جا آورد . بنابر این اگر در روزهایى كه پاك شده ، روزه گرفته است ، باید آنها را قضا كند ولى نماز قضا ندارد .

آیت الله مكارم : اگر همه خون‏ هایى كه دیده روى هم ده روز یا كمتر از آن باشد ، همه آنها نفاس محسوب مى ‏شود و روزهایى كه در وسط پاك شده ، نفاس محسوب نمى ‏شود . بنابر این اگر در روزهایى كه پاك شده روزه گرفته ، صحیح است و لازم نیست قضا كند .

آیت الله وحید : اگر همه خون‏ هایى كه دیده ، با روزهایى كه در وسط پاك شده ، روى هم ده روز یا كمتر از آن باشد ، همه آنها نفاس محسوب مى ‏شود و روزهایى كه در وسط پاك شده است- اگر در ایام عادت باشد- آن هم نفاس شمرده مى ‏شود . در غیر این صورت باید احتیاط كند یعنى ، آنچه را كه بر نفساء حرام است ، ترك كند و عبادت ‏هاى خود را هم به جا آورد . بنابر این اگر در روزهایى كه پاك شده ، روزه گرفته است ، باید آنها را قضا كند ولى نماز قضا ندارد .

منبع : کتاب پرسش ها و پاسخ های دانشجویی ( احکام ویژه بانوان )

مجموعه کتاب های پرسش ها و پاسخ های دانشجویی توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و دفتر نشر معارف انتشار پیدا کرده است .

موضوع: احکام بانوان ( نفاس )، برچسب ها: نفاس (سر چهار روز پاك شود و غسل كند سپس دوباره خون ببیند)،
[ دوشنبه 26 مرداد 1394 ] [ 02:15 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

نفاس (عمل سزارین )

6 - خانم‏ هایى كه زایمانشان به صورت عمل سزارین است خونى كه از مجراى طبیعى خارج مى ‏شود خون نفاس است ؟

آرى ، اگر خون زخم و جراحت نباشدخون نفاس است و باید به احكام نفاس عمل كنند .

منبع : کتاب پرسش ها و پاسخ های دانشجویی ( احکام ویژه بانوان )

مجموعه کتاب های پرسش ها و پاسخ های دانشجویی توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و دفتر نشر معارف انتشار پیدا کرده است .

موضوع: احکام بانوان ( نفاس )، برچسب ها: نفاس (عمل سزارین )،
[ دوشنبه 26 مرداد 1394 ] [ 02:12 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

نفاس ( غسل روز هجدهم )

7 - این جانب بعد از زایمان و گذشت ایام نفاس غسل نفاس به جا آوردم و بعد از آن تا یك ماه خون استحاضه دیدم آیا لازم بوده كه من روز هیجدهم غسل مى‏ كردم ؟

خیر ، روز هیجدهم غسل ندارد ولى این سخن صحت دارد كه اگر زن بیش از ده روز خون دید ، براى كسى كه عادت دارد بهتر است از روز بعد از عادت و براى كسى كه عادت ندارد بعد از روز دهم تا روز هیجدهم زایمان ، به احكام استحاضه عمل كند و كارهایى را كه بر حائض حرام است ، ترك نماید .

منبع : کتاب پرسش ها و پاسخ های دانشجویی ( احکام ویژه بانوان )

مجموعه کتاب های پرسش ها و پاسخ های دانشجویی توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و دفتر نشر معارف انتشار پیدا کرده است .

موضوع: احکام بانوان ( نفاس )، برچسب ها: نفاس ( غسل روز هجدهم )،
[ دوشنبه 26 مرداد 1394 ] [ 02:10 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

نفاس ( اگر زن بعد از زایمان خون نبیند )

8 - اگر زن بعد از زایمان خون نبیند تكلیف چیست ؟

اگر تا روز دهم خون نبیند ، این زن خون نفاس ندارد و باید در این ایام ، عبادت‏ هاى خود را به جا آورد .

منبع : کتاب پرسش ها و پاسخ های دانشجویی ( احکام ویژه بانوان )

مجموعه کتاب های پرسش ها و پاسخ های دانشجویی توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و دفتر نشر معارف انتشار پیدا کرده است .

موضوع: احکام بانوان ( نفاس )، برچسب ها: نفاس ( اگر زن بعد از زایمان خون نبیند )،
[ دوشنبه 26 مرداد 1394 ] [ 02:07 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

نفاس (اگر زن زائو بیش از روزهاى عادتش و كمتر از ده روز خون ببنید)

9 - اگر زن زائو بیش از روزهاى عادتش و كمتر از ده روز خون ببنید تكلیفش چیست ؟

اگر خون كمتر از ده روز قطع شود ، تمام آن نفاس محسوب مى ‏شود .

منبع : کتاب پرسش ها و پاسخ های دانشجویی ( احکام ویژه بانوان )

مجموعه کتاب های پرسش ها و پاسخ های دانشجویی توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و دفتر نشر معارف انتشار پیدا کرده است .

موضوع: احکام بانوان ( نفاس )، برچسب ها: نفاس (اگر زن زائو بیش از روزهاى عادتش و كمتر از ده روز خون ببنید)،
[ دوشنبه 26 مرداد 1394 ] [ 02:06 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

نفاس ( استمرار خون نفاس )

10 -  آیا خون نفاس نیز مانند خون حیض باید استمرار داشته باشد ؟

خیر ، هر مقدار تا ده روز خون ببیند ، نفاس محسوب مى ‏شود . به عنوان مثال ممكن است تنها دو روز اول خون ببیند و ممكن است تنها روز پنجم خون ببیند . 

منبع : کتاب پرسش ها و پاسخ های دانشجویی ( احکام ویژه بانوان )

مجموعه کتاب های پرسش ها و پاسخ های دانشجویی توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و دفتر نشر معارف انتشار پیدا کرده است .

موضوع: احکام بانوان ( نفاس )، برچسب ها: نفاس ( استمرار خون نفاس )،
[ دوشنبه 26 مرداد 1394 ] [ 02:04 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

نفاس (حكم خون نفاس خانم ‏هایى كه دو قلو مى‏ زایند)

11 خانم ‏هایى كه دو قلو مى‏ زایند حكم خون نفاسشان چیست ؟ به عنوان مثال یك هفته بعد از تولد بچه اول بچه دوم بدنیا مى‏ آید ؟

همه مراجع ( به جز مكارم ) : باید براى هر كدام نفاس جداگانه ‏اى در نظر بگیرد . به عنوان مثال اگر بین تولد آنها ده روز فاصله شود و خون تا بیست روز ادامه داشته باشد ، نفاس این زن بیست روز است (ده روز براى تولد بچه اول و ده روز براى بچه دوم) .

آیت الله مكارم : قرار دادن نفاس جداگانه براى هر یك صحیح نمى ‏باشد بلكه خون ده روز اول ، خون نفاس محسوب مى ‏شود و در بیشتر از آن ، بنا بر احتیاط واجب باید احتیاط كند یعنى ، آنچه را كه بر حائض حرام است ، ترك كند و كارهاى مستحاضه را به جا آورد . و اگر (به عنوان مثال) بین تولد آنها ده روز فاصله شود و خون تا هفده روز ادامه داشته باشد ، نفاس این زن هفده روز است .

منبع : کتاب پرسش ها و پاسخ های دانشجویی ( احکام ویژه بانوان )

مجموعه کتاب های پرسش ها و پاسخ های دانشجویی توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و دفتر نشر معارف انتشار پیدا کرده است .

موضوع: احکام بانوان ( نفاس )، برچسب ها: نفاس (حكم خون نفاس خانم ‏هایى كه دو قلو مى‏ زایند)،
[ دوشنبه 26 مرداد 1394 ] [ 01:58 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

نفاس (اگر بعد از زایمان به طور پى در پى تا یك ماه یا بیشتر خون ‏بیند)

12 - خانمى است كه عادت ماهانه ثابتى ندارد بعد از زایمان به طور پى در پى تا یك ماه یا بیشتر خون مى ‏بیند تكلیفش چیست ؟

ده روز اول خون نفاس و ده روز دوم استحاضه است و خونى كه بعد از آن مى‏ بیند ، اگر نشانه‏ هاى خون حیض را دارد ، حیض است وگرنه استحاضه محسوب مى ‏شود .

تبصره . اگر این خانم بعد از ده روز نخست ، خونى كه مى‏ بیند یكسان باشد و تا یك ماه یا بیشتر به این حالت ادامه دارد ، حكم تفاوت پیدا مى‏ كند . در این صورت باید در هرماه مانند عادت خویشان خود عمل ‏كند یا باید عدد خاصى را اختیار كند . فتواى مراجع تقلید در این زمینه مختلف است .

منبع : کتاب پرسش ها و پاسخ های دانشجویی ( احکام ویژه بانوان )

مجموعه کتاب های پرسش ها و پاسخ های دانشجویی توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و دفتر نشر معارف انتشار پیدا کرده است .

موضوع: احکام بانوان ( نفاس )، برچسب ها: نفاس (اگر بعد از زایمان به طور پى در پى تا یك ماه یا بیشتر خون ‏بیند)،
[ دوشنبه 26 مرداد 1394 ] [ 01:55 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

نفاس (اگر زن بعد از زایمان یك یا دو روز خون ببیند و پاك شود)

13 - اگر زن بعد از زایمان یك یا دو روز خون ببیند و پاك شود آیا باید تا ده روز صبر كند و نمازش را ترك كند ؟

همه مراجع (به جز سیستانى، صافى و مكارم) : خیر ، باید بعد از پاك شدن ، غسل كند و نمازهاى خود را بخواند و اگر قبل از گذشتن ده روز از ولادت دوباره خون ببیند ، چنانچه روزهایى كه خون دیده با روزهایى كه در وسط پاك بوده ، با هم ده روز یا كمتر باشد تمام آن نفاس است .

آیات عظام سیستانى و صافى: خیر ، باید بعد از پاك شدن، غسل كند و نمازهاى خود را بخواند و اگر قبل از گذشتن ده روز از ولادت دوباره خون ببیند ، چنانچه روزهایى كه خون دیده روى هم رفته ده روز یا كمتر از ده روز است ، تمام آن نفاس است و بنا بر احتیاط واجب روزهایى كه در وسط پاك بوده ، احتیاط كند یعنى آنچه را بر نفساء حرام است ترك كند و عبادت‏ هاى خود را بجا آورد .

آیت الله مكارم : و اگر قبل از گذشتن ده روز از ولادت دوباره خون ببیند چنانچه روزهایى كه خون دیده روى هم رفته ده روز یا كمتر از ده روز است تمام آن نفاس مى ‏باشد و روزهایى كه در وسط پاك بوده عباداتش صحیح است .

منبع : کتاب پرسش ها و پاسخ های دانشجویی ( احکام ویژه بانوان )

مجموعه کتاب های پرسش ها و پاسخ های دانشجویی توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و دفتر نشر معارف انتشار پیدا کرده است .

موضوع: احکام بانوان ( نفاس )، برچسب ها: نفاس (اگر زن بعد از زایمان یك یا دو روز خون ببیند و پاك شود)،
[ دوشنبه 26 مرداد 1394 ] [ 01:52 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

نفاس ( اگر زن بعد از زایمان تا بیش ازده روز خون ببیند )

14 - اگر زن بعد از زایمان تا بیش از ده روز خون ببیند تكلیفش چیست ؟

اگر از زنانى است كه عادت ماهانه دارد ، باید به اندازه عادتش نفاس و بقیه را استحاضه قرار دهد . اگر عادت ماهانه ندارد ، تا ده روز نفاس و بقیه استحاضه محسوب مى ‏شود .

منبع : کتاب پرسش ها و پاسخ های دانشجویی ( احکام ویژه بانوان )

مجموعه کتاب های پرسش ها و پاسخ های دانشجویی توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و دفتر نشر معارف انتشار پیدا کرده است .

موضوع: احکام بانوان ( نفاس )، برچسب ها: نفاس ( اگر زن بعد از زایمان تا بیش ازده روز خون ببیند )،
[ دوشنبه 26 مرداد 1394 ] [ 01:50 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic