نفاس ( حکم خانمی که بعد از زایمان تا یك ماه خون مى ‏بیند )

15 - خانمى كه عادت ماهانه (عددیه) دارد به علت زایمان تا یك ماه خون مى ‏بیند تكلیف عباداتش چه مى ‏شود ؟

آیات عظام امام، بهجت، خامنه‏ اى، سیستانى، فاضل و نورى : باید به اندازه روزهاى عادتش نفاس قرار دهد و بعد از آن تا ده روز ، به احكام استحاضه عمل كند (هر چند این ده روز در ایام عادتش باشد) بعد از گذشتن ده روز اگر خونى كه مى ‏بیند در ایام عادتش باشد، خون حیض است و در غیر این صورت استحاضه است (هر چند نشانه ‏هاى حیض را نیز داشته باشد) .

آیات عظام تبریزى و وحید : باید به اندازه روزهاى عادتش نفاس قرار دهد و بعد از آن تا ده روز به احكام استحاضه عمل كند (هر چند این ده روز در ایام عادتش باشد) و بعد از گذشتن ده روز اگر خونى كه مى ‏بیند در ایام عادتش باشد ، یا نشانه‏ هاى حیض را داشته باشد ، خون حیض است و در غیر این‏صورت استحاضه است .

آیت الله صافى : باید به اندازه روزهاى عادتش نفاس قرار دهد و بعد از آن تا ده روز به احكام استحاضه عمل كند (هر چند این ده روز در ایام عادتش باشد) و بعد از گذشتن ده روز اگر خونى كه مى ‏بیند در ایام عادتش باشد یا نشانه‏ هاى حیض را داشته باشد ، خون حیض است . در غیر این صورت تا هنگامى كه ممكن است آن خون حیض باشد ، بنابر احتیاط باید آنچه را كه بر حائض حرام است ، ترك كند و كارهاى مستحاضه را انجام دهد .

آیت الله مكارم : اگر عادت او در حیض كمتر از ده روز است ، اگر بیشتر از روزهاى عادتش خون نفاس ببیند باید به اندازه روزهاى عادت خود نفاس قرار دهد و بعد از آن ، تا روز دهم بنا بر احتیاط واجب ترك عبادت كند، اگر خون

از ده روز گذشت ، فقط به اندازه روزهاى عادتش نفاس است و بقیه استحاضه و عباداتى را كه در این چند روز ترك كرده ، باید قضا كند .

منبع : کتاب پرسش ها و پاسخ های دانشجویی ( احکام ویژه بانوان )

مجموعه کتاب های پرسش ها و پاسخ های دانشجویی توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و دفتر نشر معارف انتشار پیدا کرده است .

موضوع: احکام بانوان ( نفاس )، برچسب ها: نفاس ( حکم خانمی که بعد از زایمان تا یك ماه خون مى ‏بیند )،
[ دوشنبه 26 مرداد 1394 ] [ 01:46 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

نفاس ( چه كارهایى بر زن نفساء حرام است )

16 - چه كارهایى بر زن نفساء حرام است ؟

هر چیزى كه بر زن حائض حرام است ، بر زن نفساء هم حرام است که عبارتند از :‏

* انجام عبادت‏ هایى (مانند نماز) كه باید با وضو ، غسل و یا تیمم به جا آورده شود

* آمیزش جنسى

* طلاق دادن زن در حال حیض باطل است

* انجام كارهایى كه بر جنب حرام است این کار ها عبارتند از :

* گذاشتن چیزى در مسجد

* خواندن آیه ‏هاى سجده واجب

* رفتن به مسجد الحرام و مسجد النبى (هر چند از یك در وارد شود و از در دیگر بیرون رود)

* رساندن جایى از بدن به خط قرآن و اسم خداوند

* توقف در سایر مساجد و حرم امامان  ( ولى اگر از یك در برود و از در دیگر خارج شود ، مانعى ندارد . ) .

منبع : کتاب پرسش ها و پاسخ های دانشجویی ( احکام ویژه بانوان )

مجموعه کتاب های پرسش ها و پاسخ های دانشجویی توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و دفتر نشر معارف انتشار پیدا کرده است .

موضوع: احکام بانوان ( نفاس )، برچسب ها: نفاس ( چه كارهایى بر زن نفساء حرام است )،
[ دوشنبه 26 مرداد 1394 ] [ 01:41 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

نفاس ( غسل چله )

17 - آیا زنى كه تازه زایمان كرده باید روز چهلم غسل (چله) انجام دهد ؟

خیر ، این سخن هیچ اعتبارى ندارد .

 تبصره . شستن بچه در صورتى كه براى او ضرر نداشته باشد ، مستحب است ولى غسل ندارد .

منبع : کتاب پرسش ها و پاسخ های دانشجویی ( احکام ویژه بانوان )

مجموعه کتاب های پرسش ها و پاسخ های دانشجویی توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و دفتر نشر معارف انتشار پیدا کرده است .

موضوع: احکام بانوان ( نفاس )، برچسب ها: نفاس ( غسل چله )،
[ دوشنبه 26 مرداد 1394 ] [ 01:39 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

نفاس ( خونی که بعد از کورتاژ بیرون می آید )

18 - خانمى كه بچه ‏اش را كورتاژ كرده خونى كه مشاهده مى ‏كند چه خونى است ؟ آیا خون نفاس است ؟

آیات عظام امام، خامنه‏ اى، صافى، فاضل و نورى : اگر خون بسته ‏اى بعد از سقط از رحم خارج شود و بداند كه اگر در رحم مى ‏ماند ، انسان مى ‏شد خونى كه تا ده روز مى‏ بیند خون نفاس محسوب مى ‏شود و باید به احكام آن عمل كند

آیت الله بهجت : اگر خون بسته ‏اى بعد از سقط از رحم خارج شود و بداند كه اگر در رحم مى ‏ماند ، انسان مى ‏شد خونى كه تا ده روز مى ‏بیند بنا بر احتیاط واجب خون نفاس محسوب مى ‏شود و باید به احكام آن عمل كند .

آیات عظام تبریزى و وحید : خونى كه بعد از سقط از رحم خارج مى‏ شود ، اگر زاییدن صدق كند تا ده روز ، خون نفاس محسوب مى ‏شود و باید به احكام آن عمل كند .

آیت الله سیستانى : اگر خونى كه بعداز سقط از رحم خارج مى ‏شود ، از حالت علقه (خون بسته) و مُضغه (قطعه گوشت) بگذرد ، چنانچه تا ده روز ببیند ، خون نفسا محسوب مى ‏شود و باید به احكام آن عمل كند .

آیت الله مكارم : در خون نفاس احتیاط واجب این است كه خلقت بچه تمام باشد ، بنابراین اگر خون بسته ‏اى بعد از سقط از رحم خارج شود و بداند كه اگر در رحم مى‏ ماند انسان مى ‏شد، باید میان اعمال زنى كه از خون پاك است و كارهایى كه حائض ترك مى ‏كند ، جمع كند .

تبصره . براى حكم به نفاس بودن این خون ، لازم است سقط به گونه ‏اى باشد كه اگر در رحم مى ‏ماند ، انسان مى‏ شد مانند اینكه به حد مضغه یا علقه رسیده بود . اما اگر در حد نطفه بوده و زن شك داشته است كه اگر رحم مى‏ ماند انسان مى ‏شد، حكم به نفاس نمى‏ شود .

منبع : کتاب پرسش ها و پاسخ های دانشجویی ( احکام ویژه بانوان )

مجموعه کتاب های پرسش ها و پاسخ های دانشجویی توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و دفتر نشر معارف انتشار پیدا کرده است .

موضوع: احکام بانوان ( نفاس )، برچسب ها: نفاس ( خونی که بعد از کورتاژ بیرون می آید )،
[ دوشنبه 26 مرداد 1394 ] [ 01:35 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

نفاس ( آبى كه در اثر پاره شدن كیسه جنین .. )

19 - آیا آبى كه در اثر پاره شدن كیسه جنین قبل از زایمان خارج مى ‏شود نجس است ؟

خیر ، پاك است  . مگر آنكه همراه آن خون بیرون بیاید .

منبع : کتاب پرسش ها و پاسخ های دانشجویی ( احکام ویژه بانوان )

مجموعه کتاب های پرسش ها و پاسخ های دانشجویی توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و دفتر نشر معارف انتشار پیدا کرده است .

موضوع: احکام بانوان ( نفاس )، برچسب ها: نفاس ( آبى كه در اثر پاره شدن كیسه جنین .. )،
[ دوشنبه 26 مرداد 1394 ] [ 01:33 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

نفاس ( عمل سزارین )

20 - خانم‏ هایى كه زایمانشان به صورت عمل سزارین است خونى كه از مجراى طبیعى خارج مى ‏شود خون نفاس است ؟

آرى ، اگر خون زخم و جراحت نباشد خون نفاس است و باید به احكام نفاس عمل كنند .

منبع : کتاب پرسش ها و پاسخ های دانشجویی ( احکام ویژه بانوان )

مجموعه کتاب های پرسش ها و پاسخ های دانشجویی توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و دفتر نشر معارف انتشار پیدا کرده است .

موضوع: احکام بانوان ( نفاس )، برچسب ها: نفاس ( عمل سزارین )،
[ دوشنبه 26 مرداد 1394 ] [ 01:30 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

نفاس ( حکم دست زدن به جنین سقط شده )

21 - آیا براى دست زدن به جنین سقط شده غسل واجب مى ‏شود ؟

اگر چهار ماه او تمام شده (و روح در بدنش دمیده شده) است، غسل مس میت واجب مى ‏شود .

منبع : کتاب پرسش ها و پاسخ های دانشجویی ( احکام ویژه بانوان )

مجموعه کتاب های پرسش ها و پاسخ های دانشجویی توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و دفتر نشر معارف انتشار پیدا کرده است .

موضوع: احکام بانوان ( نفاس )، برچسب ها: نفاس ( حکم دست زدن به جنین سقط شده )،
[ دوشنبه 26 مرداد 1394 ] [ 01:26 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic