استحاضه ( خون استحاضه چیست )

1 - خون استحاضه چیست ؟

خون استحاضه یكى از خون‏ هایى است كه از رحم زن خارج مى ‏شود و زن را در این هنگام مستحاضه مى ‏گویند . هر خونى كه غیر ازحیض ، نفاس ، زخم ، دمل و مانند آن باشد ، خون استحاضه است .

منبع : کتاب پرسش ها و پاسخ های دانشجویی ( احکام ویژه بانوان )

مجموعه کتاب های پرسش ها و پاسخ های دانشجویی توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و دفتر نشر معارف انتشار پیدا کرده است .

موضوع: احکام بانوان ( استحاضه )، برچسب ها: استحاضه ( خون استحاضه چیست )،
[ شنبه 31 مرداد 1394 ] [ 12:00 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

استحاضه ( آیا خروج خون استحاضه زمان خاصى دارد )

2 -  آیا خروج خون استحاضه زمان خاصى دارد ؟ آیا قبل از حیض است یا بعد از تمام شدن آن ؟

استحاضه زمان خاصى ندارد . هر وقت خونى ، نشانه‏ هاى آن را داشته باشد ، استحاضه محسوب مى ‏شود (خواه قبل از حیض باشد یا بعد از آن) .

منبع : کتاب پرسش ها و پاسخ های دانشجویی ( احکام ویژه بانوان )

مجموعه کتاب های پرسش ها و پاسخ های دانشجویی توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و دفتر نشر معارف انتشار پیدا کرده است .

موضوع: احکام بانوان ( استحاضه )، برچسب ها: استحاضه ( آیا خروج خون استحاضه زمان خاصى دارد )،
[ شنبه 31 مرداد 1394 ] [ 11:00 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

استحاضه ( ابتداى استحاضه چه زمانى است )

3 - ابتداى استحاضه چه زمانى است ؟ آیا زمانى است كه خون داخل رحم است یا زمانى كه خون از محل خارج مى ‏شود ؟

آیات عظام امام ، بهجت و خامنه ‏اى : همین اندازه كه خون داخل رحم پیدا شود (هر چند خارج نشود) ، بنابر احتیاط واجب استحاضه شروع مى ‏شود .

آیات عظام تبریزى، سیستانى، صافى، فاضل و وحید : زمانى كه خون از رحم خارج شود ، استحاضه شروع مى ‏شود و بودن خون داخل رحم كفایت نمى‏ كند .

آیات عظام مكارم و نورى : همین اندازه كه خون داخل رحم پیدا شود (هر چند خارج نشود) ، استحاضه شروع مى ‏شود .

تبصره . حكم استحاضه و حیض در این مسئله یكى است .

منبع : کتاب پرسش ها و پاسخ های دانشجویی ( احکام ویژه بانوان )

مجموعه کتاب های پرسش ها و پاسخ های دانشجویی توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و دفتر نشر معارف انتشار پیدا کرده است .

موضوع: احکام بانوان ( استحاضه )، برچسب ها: استحاضه ( ابتداى استحاضه چه زمانى است )،
[ شنبه 31 مرداد 1394 ] [ 10:00 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

استحاضه ( آیا خون استحاضه مدت خاصى دارد )

4 - آیا خون استحاضه مدت خاصى دارد ؟

خیر ، خون استحاضه مدت خاص و حداقل و حداكثر ندارد و مانند خون حیض نیست .

منبع : کتاب پرسش ها و پاسخ های دانشجویی ( احکام ویژه بانوان )

مجموعه کتاب های پرسش ها و پاسخ های دانشجویی توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و دفتر نشر معارف انتشار پیدا کرده است .

موضوع: احکام بانوان ( استحاضه )، برچسب ها: استحاضه ( آیا خون استحاضه مدت خاصى دارد )،
[ شنبه 31 مرداد 1394 ] [ 09:00 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

استحاضه ( استحاضه قلیله )

5 - استحاضه قلیله چیست ؟

همه مراجع (به جز مكارم) : استحاضه قلیله آن است كه هرگاه زن پنبه را داخل كند ، خون ظاهرش را آلوده كند ولى در پنبه فرو نرود .

آیت الله مكارم : استحاضه قلیله آن است كه هرگاه زن پنبه را داخل كند ، خون آن را آلوده كند ولى از طرف دیگر خارج نشود خواه خون در پنبه فرو رود یا نه .

منبع : کتاب پرسش ها و پاسخ های دانشجویی ( احکام ویژه بانوان )

مجموعه کتاب های پرسش ها و پاسخ های دانشجویی توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و دفتر نشر معارف انتشار پیدا کرده است .

موضوع: احکام بانوان ( استحاضه )، برچسب ها: استحاضه ( استحاضه قلیله )،
[ شنبه 31 مرداد 1394 ] [ 08:00 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

استحاضه ( استحاضه متوسطه چیست )

6 - استحاضه متوسطه چیست ؟

همه مراجع (به جز مكارم) : استحاضه متوسطه آن است كه هرگاه زن ، پنبه را داخل كند، خون در پنبه فرو رفته و از طرف دیگر ظاهر شود ولى به دستمال و مانند آن- كه به طور معمول خانم ‏ها براى جلوگیرى از خون استفاده مى‏ كنند- نرسد .

آیت الله مكارم : ما استحاضه متوسطه را قبول نداریم و این نوع استحاضه احكام استحاضه قلیله را دارد .

منبع : کتاب پرسش ها و پاسخ های دانشجویی ( احکام ویژه بانوان )

مجموعه کتاب های پرسش ها و پاسخ های دانشجویی توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و دفتر نشر معارف انتشار پیدا کرده است .

موضوع: احکام بانوان ( استحاضه )، برچسب ها: استحاضه ( استحاضه متوسطه چیست )،
[ شنبه 31 مرداد 1394 ] [ 02:53 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

استحاضه ( استحاضه كثیره چیست )

7 - استحاضه كثیره چیست ؟

استحاضه كثیره آن است كه هرگاه زن پنبه را داخل كند ، خون پنبه را فرا گرفته و به دستمال و مانند آن برسد .

منبع : کتاب پرسش ها و پاسخ های دانشجویی ( احکام ویژه بانوان )

مجموعه کتاب های پرسش ها و پاسخ های دانشجویی توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و دفتر نشر معارف انتشار پیدا کرده است .

موضوع: احکام بانوان ( استحاضه )، برچسب ها: استحاضه ( استحاضه كثیره چیست )،
[ شنبه 31 مرداد 1394 ] [ 02:52 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

استحاضه ( وظیفه مستحاضه قلیله )

8 - وظیفه مستحاضه قلیله چیست ؟

مستحاضه قلیله سه وظیفه دارد :

* براى هر نماز (در صورت خون دیدن) یك وضو بگیرد به عنوان مثال براى نماز ظهر یك وضو و براى نماز عصر وضوى دیگر

* براى هر نماز بنابر احتیاط واجب ، پنبه (نوار بهداشتى) را عوض كند

* ظاهر فرج را اگر خون به آن رسیده ، تطهیر كند .

تبصره 1 . نسبت به بند 2 ، آیت الله ‏صافى و آیت الله ‏نورى فتوا دارند یعنى ، عوض كردن نوار بهداشتى را واجب مى ‏دانند و آیت الله ‏سیستانى و آیت الله مكارم احتیاط مستحب دارند یعنى ، عوض كردن نوار بهداشتى را واجب نمى ‏دانند .

تبصره 2 . نسبت به بند 1 آیت الله مكارم فتوا ندارند بلكه احتیاط واجب كرده ‏اند .

تبصره 3 . بر مستحاضه واجب است از بیرون آمدن خون جلوگیرى كند ، ( اگر براى او ضرر نداشته باشد ).

منبع : کتاب پرسش ها و پاسخ های دانشجویی ( احکام ویژه بانوان )

مجموعه کتاب های پرسش ها و پاسخ های دانشجویی توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و دفتر نشر معارف انتشار پیدا کرده است .

موضوع: احکام بانوان ( استحاضه )، برچسب ها: استحاضه ( وظیفه مستحاضه قلیله )،
[ شنبه 31 مرداد 1394 ] [ 02:50 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

استحاضه ( خانمى كه مرتب استحاضه‏ اش تغییر مى ‏كند )

9 - خانمى كه مرتب استحاضه‏ اش تغییر مى ‏كند و نمى‏ داند از چه قسمى است تكلیفش چیست ؟

در صورت امكان ، باید هنگام نماز خود را وارسى كند . بدین ترتیب كه مقدارى پنبه داخل فرج نموده و كمى صبر كند و بیرون آورد . در این صورت از هر كدام از اقسام استحاضه بود ، به دستورات آن عمل كند و در صورت عدم امكان وارسى ، باید مطابق احتیاط عمل كند .

منبع : کتاب پرسش ها و پاسخ های دانشجویی ( احکام ویژه بانوان )

مجموعه کتاب های پرسش ها و پاسخ های دانشجویی توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و دفتر نشر معارف انتشار پیدا کرده است .

موضوع: احکام بانوان ( استحاضه )، برچسب ها: استحاضه ( خانمى كه مرتب استحاضه‏ اش تغییر مى ‏كند )،
[ شنبه 31 مرداد 1394 ] [ 02:49 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

استحاضه ( وظیفه مستحاضه متوسطه )

10 - وظیفه مستحاضه متوسطه چیست ؟

همه مراجع (به جز مكارم ) : مستحاضه متوسطه چند وظیفه دارد

* براى هر نماز باید پنبه (نوار بهداشتى) را عوض كند

* باید ظاهر فرج را اگر خون به آن رسیده، تطهیر كند

* براى هر نماز یك وضو بگیرد به عنوان مثال براى نماز ظهر یك وضو و براى نماز عصر وضوى دیگر

* در هر شبانه روز یك غسل پیش از نماز صبح به جا آورد بدین ترتیب كه اگر پیش از نماز صبح خون استحاضه متوسطه دیده ، باید براى نماز صبح غسل كند تا صبح دیگر و اگر این حالت پیش از نماز دیگر (مانند ظهر و عصر یا مغرب و عشا ) برایش پیش آید ، براى آن نماز غسل كند ، ولى از فرداى آن روز اگر به همان حالت متوسطه باقى بماند ، باید پیش از هر نماز صبح ، غسل كند .

آیت الله مكارم : ما قائل به استحاضه متوسطه نیستیم و مورد یاد شده ، احكام استحاضه قلیله را دارد .

منبع : کتاب پرسش ها و پاسخ های دانشجویی ( احکام ویژه بانوان )

مجموعه کتاب های پرسش ها و پاسخ های دانشجویی توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و دفتر نشر معارف انتشار پیدا کرده است .

موضوع: احکام بانوان ( استحاضه )، برچسب ها: استحاضه ( وظیفه مستحاضه متوسطه )،
[ شنبه 31 مرداد 1394 ] [ 02:47 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

استحاضه ( اشتباه در تشخیص استحاضه )

11 - اگر زن به خیال اینكه استحاضه‏ اش قلیله است وضو گرفت و نماز خواند ولى بعد از نماز متوجه شد كه استحاضه ‏اش متوسطه یا كثیره بوده چه تكلیفى دارد ؟

همه مراجع (به جز مكارم) : نمازش باطل است و باید آن را دوباره بخواند .

آیت الله ‏مكارم : اگر استحاضه ‏كثیره ‏باشد ، نمازش ‏باطل ‏است ‏و بایدآن ‏را دوباره‏ بخواند .

منبع : کتاب پرسش ها و پاسخ های دانشجویی ( احکام ویژه بانوان )

مجموعه کتاب های پرسش ها و پاسخ های دانشجویی توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و دفتر نشر معارف انتشار پیدا کرده است .

موضوع: احکام بانوان ( استحاضه )، برچسب ها: استحاضه ( اشتباه در تشخیص استحاضه )،
[ شنبه 31 مرداد 1394 ] [ 02:46 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

استحاضه ( آیا استحاضه اختصاص به زنان متأهل دارد )

12 - آیا استحاضه اختصاص به زنان متأهل دارد ؟ یا اینكه ممكن است دختر مجرد نیز مستحاضه شود ؟

در این جهت تفاوتى بین دختر مجرد و زن متأهل نیست .

منبع : کتاب پرسش ها و پاسخ های دانشجویی ( احکام ویژه بانوان )

مجموعه کتاب های پرسش ها و پاسخ های دانشجویی توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و دفتر نشر معارف انتشار پیدا کرده است .

موضوع: احکام بانوان ( استحاضه )، برچسب ها: استحاضه ( آیا استحاضه اختصاص به زنان متأهل دارد )،
[ شنبه 31 مرداد 1394 ] [ 02:44 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

استحاضه ( وظیفه مستحاضه كثیره )

13 - وظیفه مستحاضه كثیره چیست ؟

همه مراجع (به جز مكارم) : مستحاضه كثیره چند وظیفه دارد :

* براى هر نماز باید پنبه (نوار بهداشتى) را عوض كند

* باید ظاهر فرج را اگر خون به آن رسیده ، تطهیر كند

* براى هر نماز یك وضو بگیرد به عنوان مثال براى نماز ظهر یك وضو و براى نماز عصر وضوى دیگر

* یك غسل پیش از نماز صبح و یكى پیش از نماز ظهر و عصر (اگر با هم بخواند) و یكى هم پیش از نماز مغرب و عشا (اگر با هم بخواند) انجام دهد

* اگر میان نماز ظهر و عصر و نماز مغرب و عشا فاصله بیندازد ، باید براى نماز عصر و نماز عشا دوباره غسل كند .

آیت الله مكارم : زن در استحاضه كثیره واجب است یك غسل پیش از نماز صبح و یكى پیش از نماز ظهر و عصر (اگر با هم بخواند) و یكى هم پیش از نماز مغرب و عشا (اگر با هم بخواند) انجام دهد و احتیاط مستحب آن است كه علاوه بر این ، براى هر نماز یك وضو بگیرد ، قبل از غسل یا بعد از آن .

تبصره  . آیت الله ‏سیستانى نسبت به بند 4 مى ‏فرماید : فرض بند 4 در جایى است كه خون پى در پى از پنبه به دستمال برسد ولى جایى كه رسیدن خون از پنبه به دستمال با فاصله باشد (مانند اینكه زن غسل كرد و نماز ظهر را خواند و قبل از نماز عصر ، خون دوباره از پنبه به دستمال رسید ) ، احتیاط واجب آن است كه پنبه را عوض كند و براى نماز عصر نیز غسل كند . اگر نماز عصر را خواند و پیش از آنكه خون از پنبه به دستمال برسد ، بتواند نماز مغرب و عشا را بخواند ، لازم نیست براى آن دو غسل دیگرى كند

منبع : کتاب پرسش ها و پاسخ های دانشجویی ( احکام ویژه بانوان )

مجموعه کتاب های پرسش ها و پاسخ های دانشجویی توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و دفتر نشر معارف انتشار پیدا کرده است .

موضوع: احکام بانوان ( استحاضه )، برچسب ها: استحاضه ( وظیفه مستحاضه كثیره )،
[ شنبه 31 مرداد 1394 ] [ 02:41 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

استحاضه ( اگر نتواند تشخیص دهد که استحاضه ‏اش از چه قسمى است )

14 - اگر زن مستحاضه تشخیص ندهد كه استحاضه ‏اش از چه قسمى است و در جایى باشد كه نتواند خود را وارسى كند تكلیفش چیست ؟ آیا باید احتیاط كند ؟

آیات عظام امام، تبریزى، خامنه ‏اى، سیستانى، فاضل و نورى : اگر حالت سابق او معلوم است ، باید براساس آن ادامه دهد در غیر این صورت باید به وظیفه مسلم خود عمل كند . به عنوان مثال اگر نمى ‏داند استحاضه‏ اش قلیله است یا متوسطه ، باید كارهاى استحاضه قلیله را انجام دهد و اگر بین متوسطه و كثیره تردید دارد ، باید به كارهاى استحاضه متوسطه عمل كند .

آیات عظام بهجت و وحید : اگر حالت سابق او معلوم است ، باید براساس آن ادامه دهد و اگر معلوم نیست بنابر احتیاط واجب باید به آنچه سخت‏ تر است عمل كند . به عنوان مثال اگر نمى ‏داند استحاضه ‏اش قلیله است یا متوسطه ، بنابر احتیاط باید كارهاى استحاضه متوسطه را انجام دهد و اگر بین متوسطه و كثیره تردید دارد ، بنابر احتیاط باید به كارهاى استحاضه كثیره عمل كند .

آیت الله صافى : اگر حالت سابق او معلوم است ، باید براساس آن ادامه دهد و اگر معلوم نیست ، باید مطابق احتیاط عمل كند . به عنوان مثال اگر نمى ‏داند استحاضه ‏اش قلیله است یا متوسطه ، یا نمى ‏داند متوسطه است یا كثیره ، باید كارهاى هر دو را انجام دهد و اگر بین هر سه تردید دارد ، باید به كارهاى هر سه قسم عمل كند .

آیت الله مكارم : اگر حالت سابق او معلوم است ، باید براساس آن ادامه دهد و اگر معلوم نیست ، بنابر احتیاط واجب باید مطابق احتیاط عمل كند یعنى ، هم به وظیفه استحاضه كثیره و هم قلیله .

تبصره  . با توجه به اینكه آیات عظام (بهجت، مكارم و وحید) در مسئله احتیاط واجب كرده‏ اند ، مقلدان ایشان مى‏ توانند به فتواى آسان كه فتواى امام خامنه ای و سایرین است ، عمل كنند .

منبع : کتاب پرسش ها و پاسخ های دانشجویی ( احکام ویژه بانوان )

مجموعه کتاب های پرسش ها و پاسخ های دانشجویی توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و دفتر نشر معارف انتشار پیدا کرده است .

موضوع: احکام بانوان ( استحاضه )، برچسب ها: استحاضه ( اگر نتواند تشخیص دهد که استحاضه ‏اش از چه قسمى است )،
[ شنبه 31 مرداد 1394 ] [ 02:38 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic