استحاضه ( مسّ خط قرآن )

29 - آیا زن مستحاضه مى ‏تواند با همان طهارتى كه براى نماز داشته به خط قرآن دست بزند ؟

آیات عظام امام، خامنه‏ اى، فاضل و صافى : بنابر احتیاط واجب براى مسّ خط قرآن باید كارهاى مستحاضه را به طور مستقل انجام دهد.

آیت الله بهجت : باید براى مس خط قرآن كارهاى مستحاضه را به طور مستقل انجام دهد .

 آیات عظام تبریزى، نورى و وحید : بنابر احتیاط واجب ، باید از مس خط قرآن در هر حال اجتناب كند .

آیت الله سیستانى : باید براى مس خط قرآن كارهاى مستحاضه را به طور مستقل انجام دهد مگر اینكه مسّ پیش از خواندن نماز باشد .

آیت الله مكارم : بنابر احتیاط واجب براى مسّ خط قرآن باید كارهاى مستحاضه را به طور مستقل انجام دهد مگر اینكه هنگام اوقات نماز باشد .

منبع : کتاب پرسش ها و پاسخ های دانشجویی ( احکام ویژه بانوان )

مجموعه کتاب های پرسش ها و پاسخ های دانشجویی توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و دفتر نشر معارف انتشار پیدا کرده است .

موضوع: احکام بانوان ( استحاضه )، برچسب ها: استحاضه ( مسّ خط قرآن )،
[ چهارشنبه 28 مرداد 1394 ] [ 12:41 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

استحاضه ( زن مستحاضه نماز آیات را چگونه بخواند )

30 - اگر بر زن مستحاضه نماز آیات واجب شود آیا مى ‏تواند به همان كارهایى كه براى نماز یومیه انجام داده اكتفا كند ؟

همه مراجع (به جز تبریزى، مكارم و وحید) : خیر ، باید براى نماز آیات هم تمام كارهایى را كه براى نماز یومیه به جا آورده ، انجام دهد .

آیت الله مكارم : آرى ، مى ‏تواند به همان كارهایى كه براى نماز یومیه انجام داده ، اكتفا كند و نیاز به غسل دیگرى نیست . تنها باید وضو بگیرد .

آیت الله وحید : خیر ، باید براى نماز آیات هم تمام كارهایى را كه براى نماز یومیه به جا آورد، انجام دهد و بنابر احتیاط در استحاضه كثیره وضو هم بگیرد .

منبع : کتاب پرسش ها و پاسخ های دانشجویی ( احکام ویژه بانوان )

مجموعه کتاب های پرسش ها و پاسخ های دانشجویی توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و دفتر نشر معارف انتشار پیدا کرده است .

موضوع: احکام بانوان ( استحاضه )، برچسب ها: استحاضه ( زن مستحاضه نماز آیات را چگونه بخواند )،
[ چهارشنبه 28 مرداد 1394 ] [ 12:34 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

استحاضه ( آیا زن مستحاضه مى ‏تواند نماز قضا بخواند )

31 - آیا زن مستحاضه مى ‏تواند نماز قضا بخواند ؟ آیا براى انجام آن باید كارهایى را كه براى نماز ادا لازم شده انجام دهد ؟

آیات عظام امام، خامنه ‏اى، سیستانى، فاضل و نورى : آرى ، مى ‏تواند نماز قضا بخواند و باید براى هر نماز ، كارهایى را كه براى نماز ادا واجب است، به جا آورد .

آیات عظام تبریزى و وحید : خیر ، باید نماز قضا را به تأخیر اندازد تا پاك شود مگر آنكه وقت آن تنگ شود. در این صورت باید براى هر نماز كارهایى را كه براى نماز ادا واجب است ، به جا آورد .

آیت الله صافى : بنابر احتیاط واجب باید نماز قضا را به تأخیر اندازد تا پاك شود مگر آنكه وقت آن تنگ شود . در این صورت باید براى هر نماز كارهایى را كه براى نماز ادا واجب است ، به جا آورد .

آیت الله مكارم : آرى، مى ‏تواند نماز قضا بخواند ولى بنابر احتیاط واجب براى هر نماز باید یك وضو بگیرد .

 تبصره . كسانى كه معتقدند زن مستحاضه مى ‏تواند نماز قضا بخواند ، گفته‏ اند : بهتر است نماز قضا را پس از پاك شدن از خون به جا آورد .

منبع : کتاب پرسش ها و پاسخ های دانشجویی ( احکام ویژه بانوان )

مجموعه کتاب های پرسش ها و پاسخ های دانشجویی توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و دفتر نشر معارف انتشار پیدا کرده است .

موضوع: احکام بانوان ( استحاضه )، برچسب ها: استحاضه ( آیا زن مستحاضه مى ‏تواند نماز قضا بخواند )،
[ چهارشنبه 28 مرداد 1394 ] [ 12:31 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

استحاضه ( چه كارهایى بر زن مستحاضه حرام است )

32 - چه كارهایى بر زن مستحاضه حرام است ؟

اگر زن مستحاضه به دستور استحاضه (از قبیل وضو و غسل) رفتار كند ، در حكم طاهر است و چیزى بر او حرام نیست و مانند زن حائض نمى ‏باشد .

منبع : کتاب پرسش ها و پاسخ های دانشجویی ( احکام ویژه بانوان )

مجموعه کتاب های پرسش ها و پاسخ های دانشجویی توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و دفتر نشر معارف انتشار پیدا کرده است .

موضوع: احکام بانوان ( استحاضه )، برچسب ها: استحاضه ( چه كارهایى بر زن مستحاضه حرام است )،
[ چهارشنبه 28 مرداد 1394 ] [ 12:25 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

استحاضه ( ادامه خون استحاضه بعد از غسل )

33 - خانمى كه استحاضه كثیره دارد وخونش بند نمى‏ آید اگر بعد از غسل خونش قطع نشود و ادامه داشته باشد آیا غسلش باطل مى ‏شود ؟

آیات عظام امام، خامنه ‏اى، نورى و وحید : اگر براى او ضرر (یا مشقت) ندارد ، باید پیش از غسل و بعد از آن با پنبه و مانند آن ، از بیرون آمدن خون جلوگیرى كند و غسلش باطل نمى ‏شود . اگر در این امر كوتاهى كند و بعد از غسل خون بیرون آید ، باید دوباره غسل كند و اگر نماز هم خوانده ، باید دوباره بخواند . اما اگر جلوگیرى از خون برایش ضرر دارد ، تكلیفى ندارد و لازم نیست غسل را دوباره انجام دهد .

آیات عظام بهجت، صافى و فاضل : اگر براى او ضرر (یا مشقت) ندارد ، باید پیش از غسل و بعد از آن، با پنبه و مانند آن از بیرون آمدن خون جلوگیرى كند و غسلش باطل نمى‏ شود . اگر در این امر كوتاهى كند و بعد از غسل خون بیرون آید ، بنابر احتیاط واجب باید دوباره غسل كند و اگر نماز هم خوانده ، باید دوباره بخواند . اما اگر جلوگیرى از خون برایش ضرر دارد ، تكلیفى ندارد و لازم نیست غسل را دوباره انجام دهد.

آیت الله سیستانى : اگر براى او ضرر (یا مشقت) ندارد ، باید بعد از غسل با پنبه و مانند آن ، از بیرون آمدن خون جلوگیرى كند و غسلش باطل نمى‏ شود . اگر در این امر كوتاهى كند و بعد از غسل خون بیرون آید ، احتیاط

مستحب آن است كه دوباره غسل كند . اما اگر نماز خوانده ، باید دوباره بخواند و اگر جلوگیرى از خون برایش ضرر دارد ، تكلیفى ندارد و لازم نیست غسل را دوباره انجام دهد .

آیت الله مكارم : اگر برایش ضرر (یا مشقت) ندارد ، باید پیش از غسل و بعد از آن با پنبه و مانند آن ، از بیرون آمدن خون جلوگیرى كند و غسلش باطل نمى ‏شود ولى اگر این كار مشقت زیاد دارد ، لازم نیست .

منبع : کتاب پرسش ها و پاسخ های دانشجویی ( احکام ویژه بانوان )

مجموعه کتاب های پرسش ها و پاسخ های دانشجویی توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و دفتر نشر معارف انتشار پیدا کرده است .

موضوع: احکام بانوان ( استحاضه )، برچسب ها: استحاضه ( ادامه خون استحاضه بعد از غسل )،
[ چهارشنبه 28 مرداد 1394 ] [ 12:22 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

استحاضه ( غسل بعد از پاک شدن )

34 - اگر مستحاضه متوسطه و كثیره از خون پاك شود آیا باید غسل هم كند ؟

همه مراجع (به جز سیستانى و مكارم) : اگر بداند از هنگامى كه براى نماز قبل غسل كرده تاكنون خون از او قطع شده و به طور كلى پاك شده ، لازم نیست غسل كند در غیر این صورت باید غسل كند .

آیت الله سیستانى : در استحاضه كثیره اگر بداند از هنگامى كه براى نماز قبل غسل كرده تاكنون خون از او قطع شده و به طور كلى پاك گشته است ، لازم نیست غسل كند . در غیر این صورت بنابر احتیاط واجب باید غسل كند و در استحاضه متوسطه انجام غسل براى پاك شدن از خون واجب نیست .

آیت الله مكارم : در استحاضه كثیره اگر بداند از هنگامى كه براى نماز قبل غسل كرده تاكنون ، خون از او قطع شده و به طور كلى پاك گشته است ، لازم نیست غسل كند . در غیر این صورت باید غسل كند و استحاضه متوسطه حكم استخاضه قلیله را دارد و براى پاك شدن ازآن غسل واجب نیست .

منبع : کتاب پرسش ها و پاسخ های دانشجویی ( احکام ویژه بانوان )

مجموعه کتاب های پرسش ها و پاسخ های دانشجویی توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و دفتر نشر معارف انتشار پیدا کرده است .

موضوع: احکام بانوان ( استحاضه )، برچسب ها: استحاضه ( غسل بعد از پاک شدن )،
[ چهارشنبه 28 مرداد 1394 ] [ 12:16 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

استحاضه ( خواندن نماز مغرب با وضوی سابق در استحاضه قلیله )

35 - اگر مستحاضه قلیله نماز عصر خود را بخواند و تا نماز مغرب خون نبیند آیا مى ‏تواند با همان وضوى نماز عصر نماز مغربش را بخواند ؟

خیر ، باید براى نماز مغرب وضو بگیرد ولى براى نماز عشا گرفتن وضو لازم نیست .

منبع : کتاب پرسش ها و پاسخ های دانشجویی ( احکام ویژه بانوان )

مجموعه کتاب های پرسش ها و پاسخ های دانشجویی توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و دفتر نشر معارف انتشار پیدا کرده است .

موضوع: احکام بانوان ( استحاضه )، برچسب ها: استحاضه ( خواندن نماز مغرب با وضوی سابق در استحاضه قلیله )،
[ چهارشنبه 28 مرداد 1394 ] [ 12:11 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

استحاضه ( فاصله انداختن بین نماز ظهر و عصر )

36 - در استحاضه كثیره باید بین نماز ظهر و عصر و نماز مغرب و عشا فاصله نیندازد آیا اگر چنین كنیم گناه كرده ‏ایم ؟

خیر ، زن مى ‏تواند بین آن دو فاصله بیندازد ولى در این صورت باید براى نماز عصر و عشا دوباره غسل كند .

منبع : کتاب پرسش ها و پاسخ های دانشجویی ( احکام ویژه بانوان )

مجموعه کتاب های پرسش ها و پاسخ های دانشجویی توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و دفتر نشر معارف انتشار پیدا کرده است .

موضوع: احکام بانوان ( استحاضه )، برچسب ها: استحاضه ( فاصله انداختن بین نماز ظهر و عصر )،
[ چهارشنبه 28 مرداد 1394 ] [ 12:06 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات