حیض ( اگر در هر روز فقط یک ساعت خون ببیند )

15 - در خون حیض شرط است كه زن سه روز اول را خون ببیند حال اگر خانمى روز اول را به مدت مثلا یك ساعت خون ببیند سپس قطع شود و روزهاى دیگر هم به این شكل مشاهده كند آیا حیض محسوب مى ‏شود ؟

اگر به طور كامل قطع شود ، حیض نیست ولى اگر خون در مجرا و باطن فرج باشد حیض محسوب مى‏ شود و مسئله پى در پى بودن سه روز ، به معناى بیرون آمدن خون در تمام سه روز نیست بلكه همین اندازه كه در باطن فرج خون باشد ، كافى است .

منبع : کتاب پرسش ها و پاسخ های دانشجویی ( احکام ویژه بانوان )

مجموعه کتاب های پرسش ها و پاسخ های دانشجویی توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و دفتر نشر معارف انتشار پیدا کرده است .

موضوع: احکام بانوان ( حیض )، برچسب ها: حیض ( اگر در هر روز فقط یک ساعت خون ببیند )،
[ چهارشنبه 4 شهریور 1394 ] [ 01:15 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

حیض ( اگر خون از ده روز بیشتر شود )

16 - اگر خون از ده روز بیشتر شود وظیفه چیست ؟

اگر زن عادت وقتیه و عددیه دارد ، باید به اندازه عادت خود حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد ، خواه همراه با نشانه‏ هاى حیض باشد یا نه . در غیر این صورت حكم تفاوت مى ‏یابد .

منبع : کتاب پرسش ها و پاسخ های دانشجویی ( احکام ویژه بانوان )

مجموعه کتاب های پرسش ها و پاسخ های دانشجویی توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و دفتر نشر معارف انتشار پیدا کرده است .

موضوع: احکام بانوان ( حیض )، برچسب ها: حیض ( اگر خون از ده روز بیشتر شود )،
[ چهارشنبه 4 شهریور 1394 ] [ 01:13 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

حیض ( بعد از پاکی با نشانه‏ های حیض خون ببیند )

17 - اگر زن چند روز پشت سر هم با نشانه‏ هاى حیض خون ببیند و پاك شود و سپس با همان نشانه‏ ها خون ببیند كدام حیض محسوب مى ‏شود ؟

همه مراجع (به جز سیستانى ، صافى و مكارم) : اگر مجموع روزهایى كه خون دیده با روزهاى پاكى (وسط) از ده روز بیشتر نشود ، باید همه (حتى پاكى وسط) را حیض قرار دهد .

آیات عظام سیستانى و صافى : اگر مجموع روزهایى كه خون دیده ، با روزهاى پاكى (وسط) از ده روز بیشتر نشود ، باید روزهایى را كه خون دیده حیض قرار دهد و بنابر احتیاط واجب در روزهاى پاكى عبادت‏هاى خود را به جا آورد و آنچه را كه بر حائض حرام است ، ترك كند .

آیت الله مكارم : اگر مجموع روزهایى كه خون دیده با روزهاى پاكى (وسط) از ده روز بیشتر نشود، تنها باید روزهایى را كه خون دیده حیض قرار دهد و روزهاى پاكى (وسط) حیض نیست و حكم زنان پاك را دارد .

منبع : کتاب پرسش ها و پاسخ های دانشجویی ( احکام ویژه بانوان )

مجموعه کتاب های پرسش ها و پاسخ های دانشجویی توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و دفتر نشر معارف انتشار پیدا کرده است .

موضوع: احکام بانوان ( حیض )، برچسب ها: حیض ( بعد از پاکی با نشانه‏ های حیض خون ببیند )،
[ چهارشنبه 4 شهریور 1394 ] [ 01:08 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

حیض ( بعد از عادت دوباره خون ببیند )

18 -  خانمى كه عادتش (وقتیه و عددیه) مثلا شش روز است اگر در یك ماه به این مقدار خون ببیند آن‏گاه دو روز پاك شود و دوباره خون ببیند تكلیفش چیست ؟

همه مراجع (به جز سیستانى) : اگر مجموع دو خون با پاكى بین آن ، از ده روز بیشتر شود و نیز پاكى وسط از ده روز بیشتر نشود ، هر دو خون نمى ‏تواند حیض محسوب شود بلكه آن خونى كه در عادت زن قرار گرفته است ، حیض و خون دوم استحاضه محسوب مى ‏شود .

آیت الله سیستانى : اگر مجموع دو خون با پاكى بین آن ، از ده روز بیشتر شود و نیز پاكى وسط از ده روز بیشتر نشود  خونى كه در عادت زن قرار گرفته است ، حیض و خون دوم اگر نشانه‏ هاى حیض را نداشته باشد استحاضه محسوب مى‏ شود ولى اگر نشانه ‏هاى حیض را داشته باشد، خون روز نهم و دوم نیز حیض است .

منبع : کتاب پرسش ها و پاسخ های دانشجویی ( احکام ویژه بانوان )

مجموعه کتاب های پرسش ها و پاسخ های دانشجویی توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و دفتر نشر معارف انتشار پیدا کرده است .

موضوع: احکام بانوان ( حیض )، برچسب ها: حیض ( بعد از عادت دوباره خون ببیند )،
[ چهارشنبه 4 شهریور 1394 ] [ 01:06 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

حیض ( پاکی بین دو خون )

19 - زنى كه عادت (وقتیه عددیه) دارد اگر حداقل سه روز یا بیشتر خون ببیند آن‏گاه چند روز پاك شود و دوباره تا بیش از ده روز خون ببیند تكلیف او چیست ؟ (خون اول در ایام عادت است)

همه مراجع (به جز سیستانى) : اگر تمام خون اول یا مقدارى از آن در روزهاى عادت باشد و خون دوم در روزهاى عادت نباشد ، باید خون اول را حیض و خون دوم را استحاضه قرار دهد .

آیت الله سیستانى : اگر تمام خون اول یا مقدارى از آن در روزهاى عادت باشد و خون دوم در روزهاى عادت نباشد، باید خون اول را حیض و خون دوم را استحاضه قرار دهد مگر این كه خون دوم نشانه‏ هاى حیض را داشته باشد . در این صورت به اندازه خون اول و پاكى وسط و خون دوم كه در مجموع از ده روز نگذرد حیض و بقیه استحاضه مى‏ باشد (- (به عنوان مثال اگر سه روز خون ببیند و سه روز پاك شود و سپس پنج روز خون با نشانه ‏هاى حیض مشاهده كند، سه روز اول و چهار روز از خون دوم حیض است)-).

تبصره 1. فرض پاسخ در جایى است كه هر یك از خون اول و دوم به تنهایى از ده روز بیشتر نشود .

منبع : کتاب پرسش ها و پاسخ های دانشجویی ( احکام ویژه بانوان )

مجموعه کتاب های پرسش ها و پاسخ های دانشجویی توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و دفتر نشر معارف انتشار پیدا کرده است .

موضوع: احکام بانوان ( حیض )، برچسب ها: حیض ( پاکی بین دو خون )،
[ چهارشنبه 4 شهریور 1394 ] [ 12:59 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

حیض (در خارج از وقت خونى با نشانه‏ هاى حیض ببیند)

20 - خانمى كه عادت وقتیه و عددیه دارد اگر در خارج از وقت خونى با نشانه‏ هاى حیض ببیند تكلیفش چیست ؟

اگر در وقت عادت نباشد و به اندازه شماره روزهاى حیضش خون ببیند ، باید همان را حیض قرار دهد خواه پیش از وقت عادت دیده باشد یا پس از آن .

منبع : کتاب پرسش ها و پاسخ های دانشجویی ( احکام ویژه بانوان )

مجموعه کتاب های پرسش ها و پاسخ های دانشجویی توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و دفتر نشر معارف انتشار پیدا کرده است .

موضوع: احکام بانوان ( حیض )، برچسب ها: حیض (در خارج از وقت خونى با نشانه‏ هاى حیض ببیند)،
[ سه شنبه 3 شهریور 1394 ] [ 07:53 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

حیض ( اگر در ماه دو مرتبه خون ببنید )

21 - خانمى كه ماهى یك مرتبه خون مى ‏دیده اگر در ماه دو مرتبه خون ببنید آیا هر دو حیض محسوب مى ‏شود ؟

همه مراجع (به جز سیستانى) : اگر هر دو خون نشانه ‏هاى حیض را دارد و حداقل ده روز بین آن دو پاك بوده است ، هر دو حیض محسوب مى ‏شود .

آیت الله  سیستانى : اگر روزهایى كه در وسط پاك بوده ، از ده روز كمتر نباشد ، هر دو حیض محسوب مى ‏شود هر چند یكى از آن دو خون نشانه ‏هاى حیض را نداشته باشد .

منبع : کتاب پرسش ها و پاسخ های دانشجویی ( احکام ویژه بانوان )

مجموعه کتاب های پرسش ها و پاسخ های دانشجویی توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و دفتر نشر معارف انتشار پیدا کرده است .

موضوع: احکام بانوان ( حیض )، برچسب ها: حیض ( اگر در ماه دو مرتبه خون ببنید )،
[ سه شنبه 3 شهریور 1394 ] [ 07:41 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

حیض (آیا زن به محض دیدن خون باید عبادات را ترك كند)

22 - آیا زن به محض دیدن خون باید عبادات را ترك كند یا باید تا مدت سه روز صبر كند ؟

آیات عظام امام، بهجت، خامنه‏ اى، سیستانى، فاضل و نورى : حكم بین اقسام حائض فرق مى‏ كند. اگر از زنانى است كه عادت «وقتیه» یا «وقتیه و عددیه» دارد، باید به محض مشاهده خون در ایام عادت یا كمى جلو یا عقب‏تر ، عبادت را ترك كند و اگر زن مضطربه ، مبتدئه ، ناسیه و یا زنى است كه تنها عادت عددیه دارد ، چنانچه خون ، نشانه‏ هاى حیض را داشته باشد ، باید عبادت را ترك كند ولى اگر نشانه ‏هاى حیض را نداشته باشد ، بنابر احتیاط واجب باید تا سه روز محرمات حائض را ترك كند و كارهاى استحاضه را به جا آورد و اگر پیش از سه روز پاك نشد ، باید آن را حیض قرار دهد .

آیت الله  صافى : حكم بین اقسام حائض فرق مى ‏كند . اگر از زنانى است كه عادت «وقتیه» یا «وقتیه و عددیه» دارد ، باید به محض مشاهده خون در ایام عادت یا كمى جلوتر ، عبادت را ترك كند ولى اگر یك یا چند روز از عادت عقب‏تر شود و نشانه‏ هاى حیض را نیز نداشته باشد ، بنابر احتیاط واجب ، باید محرمات حائض را ترك كند و كارهاى استحاضه را به جا آورد . اگر زن مضطربه ، مبتدئه ، ناسیه و یا زنى است كه عادت عددیه دارد ، چنانچه خون ، نشانه‏ هاى حیض را داشته باشد ، باید عبادت را ترك كند ، ولى اگر نشانه ‏هاى حیض را نداشته باشد ، بنابر احتیاط واجب ، محرمات حائض را ترك كند و كارهاى استحاضه را به جا آورد هر چند خون تا ده روز هم ادامه یابد .

آیات عظام مكارم و وحید : حكم بین اقسام حائض فرق مى‏ كند . اگر از زنانى است كه عادت «وقتیه» یا «وقتیه و عددیه» دارد ، باید به محض مشاهده خون در ایام عادت یا كمى جلو یا عقب‏تر ، عبادت را ترك كند . اگر زن مضطربه ، مبتدئه ، ناسیه و یا زنى است كه عادت عددیه دارد ، چنانچه خون ، نشانه‏ هاى حیض را داشته باشد ، باید عبادت را ترك كند ولى اگر نشانه‏ هاى حیض را نداشته باشد ، باید كارهاى استحاضه را به جا آورد هر چند خون تا ده روز هم ادامه یابد .

تبصره 1. بر اساس حكم یاد شده ، اگر زن به محض مشاهده خون ، عبادت را ترك كند . چنانچه بعد بفهمد حیض نبوده است (مثلاً پیش از سه روز پاك شود) ، باید عبادت‏هایى را كه به جا نیاورده ، قضا كند .

تبصره 2. منظور از جلو و عقب افتادن عادت ، این است كه شروع خون یك یا دو یا چند روز جلو یا عقب‏تر از ایام عادت تحقق پیدا كرده است به طورى كه عرفاً در بین زنان گفته مى ‏شود عادتش كمى جلو یا عقب افتاده است و منظور این نیست كه تمامى روزهایى كه خون مشاهده مى‏ كند، قبل از ایام عادت یا بعد از آن است .

منبع : کتاب پرسش ها و پاسخ های دانشجویی ( احکام ویژه بانوان )

مجموعه کتاب های پرسش ها و پاسخ های دانشجویی توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و دفتر نشر معارف انتشار پیدا کرده است .

موضوع: احکام بانوان ( حیض )، برچسب ها: حیض (آیا زن به محض دیدن خون باید عبادات را ترك كند)،
[ سه شنبه 3 شهریور 1394 ] [ 12:00 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

حیض ( ابتداى خون حیض چه زمانى است )

23 - ابتداى خون حیض چه زمانى است ؟ آیا زمانى كه خون داخل رحم است یا زمانى كه خون از محل خارج شود ؟

آیات عظام امام، بهجت و خامنه ‏اى : همین اندازه كه خون در فضاى فرج باشد (هرچند خارج نشود) ، بنابر احتیاط واجب حیض شروع مى ‏شود (یعنى آنچه بر حائض حرام است ، ترك كند و عبادت‏هاى خود را بجا آورد) .

آیات عظام تبریزى، سیستانى، صافى، فاضل و وحید : زمانى كه خون از رحم خارج شود حیض شروع مى ‏شود و بودن خون در فضاى رحم كفایت نمى ‏كند .

آیات عظام مكارم و نورى : همین اندازه كه خون در فضاى رحم باشد (هر چند خارج نشود)، حیض شروع مى ‏شود .

تبصره . حكم استحاضه و حیض در این مسئله یكى است .

منبع : کتاب پرسش ها و پاسخ های دانشجویی ( احکام ویژه بانوان )

مجموعه کتاب های پرسش ها و پاسخ های دانشجویی توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و دفتر نشر معارف انتشار پیدا کرده است .

موضوع: احکام بانوان ( حیض )، برچسب ها: حیض ( ابتداى خون حیض چه زمانى است )،
[ سه شنبه 3 شهریور 1394 ] [ 11:00 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

حیض (بعد از زایمان تا یك ماه یا بیشتر خون مى ‏بیند )

24 - خانمى است كه عادت ماهانه ثابتى ندارد بعد از زایمان به طور پى در پى تا یك ماه یا بیشتر خون مى ‏بیند تكلیفش چیست ؟

ده روز اول خون نفاس و ده روز دوم استحاضه است و خونى كه بعد از آن مى ‏بیند ، اگر نشانه‏ هاى خون حیض را دارد ، حیض است وگرنه استحاضه محسوب مى ‏شود .

 تبصره . اگر این خانم بعد از ده روز نخست ، خونى كه مى ‏بیند یكسان باشد و تا یك ماه یا بیشتر به این حالت ادامه دارد ، حكم تفاوت پیدا مى‏ كند . در این صورت باید در هرماه مانند عادت خویشان خود عمل‏ كند یا باید عددخاصى را اختیار كند . فتواى مراجع تقلید در این زمینه مختلف است كه در جاى خود بیان شده است .

منبع : کتاب پرسش ها و پاسخ های دانشجویی ( احکام ویژه بانوان )

مجموعه کتاب های پرسش ها و پاسخ های دانشجویی توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و دفتر نشر معارف انتشار پیدا کرده است .

موضوع: احکام بانوان ( حیض )، برچسب ها: حیض (بعد از زایمان تا یك ماه یا بیشتر خون مى ‏بیند )،
[ سه شنبه 3 شهریور 1394 ] [ 10:01 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

حیض ( اگر زن در ماه رمضان پیش از اذان صبح پاک شود )

25 - اگر زن حائض در ماه رمضان پیش از اذان صبح از حیض پاك شود تكلیف او چیست ؟

اگر براى غسل وقت دارد ، باید غسل كند و اگر وقت تنگ است ، باید تیمّم كند و روزه ‏اش صحیح است . اگر از روى عمد ، غسل یا تیمم نكند ، روزه‏ اش باطل است و باید كفّاره بدهد .

منبع : کتاب پرسش ها و پاسخ های دانشجویی ( احکام ویژه بانوان )

مجموعه کتاب های پرسش ها و پاسخ های دانشجویی توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و دفتر نشر معارف انتشار پیدا کرده است .

موضوع: احکام بانوان ( حیض )، برچسب ها: حیض ( اگر زن در ماه رمضان پیش از اذان صبح پاک شود )،
[ سه شنبه 3 شهریور 1394 ] [ 09:00 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

حیض ( اگر زن در آخر وقت از حیض پاك شود )

26 - اگر زن در آخر وقت از حیض پاك شود و وقت براى غسل نداشته باشد آیا خواندن نماز واجب است ؟

آیات عظام امام، خامنه‏ اى، صافى، فاضل و نورى : خیر ، در فرض یاد شده ، نماز بر زن واجب نیست و قضا هم ندارد  

آیات عظام بهجت، تبریزى و وحید : اگر مى ‏تواند با تیمم نماز بخواند، بنابر احتیاط واجب باید نماز بخواند و اگر نخواند ، قضا ندارد .

آیت الله سیستانى : بنابر احتیاط واجب باید نماز را با تیمم بخواند و اگر نخواند ، باید قضا كند .

آیت الله مكارم : اگر به حدى است كه فقط مى‏ تواند تیمم كند و یك ركعت نماز را در وقت و بقیه را در خارج ‏وقت به‏ جا آورد ، نماز بر او واجب نیست و قضا هم ندارد .

منبع : کتاب پرسش ها و پاسخ های دانشجویی ( احکام ویژه بانوان )

مجموعه کتاب های پرسش ها و پاسخ های دانشجویی توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و دفتر نشر معارف انتشار پیدا کرده است .

موضوع: احکام بانوان ( حیض )، برچسب ها: حیض ( اگر زن در آخر وقت از حیض پاك شود )،
[ سه شنبه 3 شهریور 1394 ] [ 08:00 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

حیض ( پاکی بعد از اذان صبح در ماه رمضان )

27 - در ماه رمضان بعد از اذان صبح از حیض پاك شدم آیا روزه آن روز بر من واجب است ؟

خیر ، روزه آن روز بر شما واجب نیست .

منبع : کتاب پرسش ها و پاسخ های دانشجویی ( احکام ویژه بانوان )

مجموعه کتاب های پرسش ها و پاسخ های دانشجویی توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و دفتر نشر معارف انتشار پیدا کرده است .

موضوع: احکام بانوان ( حیض )، برچسب ها: حیض ( پاکی بعد از اذان صبح در ماه رمضان )،
[ سه شنبه 3 شهریور 1394 ] [ 02:11 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

حیض (خوردن سحری یا غسل حیض )

28 - در ماه رمضان پیش از اذان صبح از خون حیض پاك شدم . اگر بخواهم غسل كنم وقت براى خوردن سحرى باقى نمى‏ ماند تكلیفم چیست ؟

اگر مى‏ توانید بدون خوردن سحرى روزه بگیرید ، باید غسل كنید و اگر بدون آن نمى ‏توانید روزه بگیرید و خوف ضرر دارید ، سحرى بخورید و پیش از اذان تیمم كنید .

منبع : کتاب پرسش ها و پاسخ های دانشجویی ( احکام ویژه بانوان )

مجموعه کتاب های پرسش ها و پاسخ های دانشجویی توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و دفتر نشر معارف انتشار پیدا کرده است .

موضوع: احکام بانوان ( حیض )، برچسب ها: حیض (خوردن سحری یا غسل حیض )،
[ سه شنبه 3 شهریور 1394 ] [ 02:10 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات