حیض ( لکه بینی)

29 - خانمى كه عادتش شش روز است پس از پاك شدن غسل كرده است روز هشتم لكه ‏اى خون (با نشانه‏ هاى حیض) مشاهده كرده و پاك شده است آیا باید دوباره غسل كند ؟

آرى ، باید دوباره غسل كند .

منبع : کتاب پرسش ها و پاسخ های دانشجویی ( احکام ویژه بانوان )

مجموعه کتاب های پرسش ها و پاسخ های دانشجویی توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و دفتر نشر معارف انتشار پیدا کرده است .

موضوع: احکام بانوان ( حیض )، برچسب ها: حیض ( لکه بینی)،
[ سه شنبه 3 شهریور 1394 ] [ 02:08 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

حیض ( آمپول جلوگیری از حیض )

30- اگر در ایام عادت از قرص یا آمپول جلوگیرى استفاده كند آیا روزه او صحیح است ؟

اگر عادت نشود ، روزه صحیح است .

منبع : کتاب پرسش ها و پاسخ های دانشجویی ( احکام ویژه بانوان )

مجموعه کتاب های پرسش ها و پاسخ های دانشجویی توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و دفتر نشر معارف انتشار پیدا کرده است .

موضوع: احکام بانوان ( حیض )، برچسب ها: حیض ( آمپول جلوگیری از حیض )،
[ سه شنبه 3 شهریور 1394 ] [ 02:07 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

حیض ( اگر زن در حال اعتكاف عادت ماهانه شود )

31 -  اگر زن در حال اعتكاف عادت ماهانه شود تكلیف چیست ؟

اعتكاف او باطل مى‏ شود و باید در اسرع وقت از مسجد خارج شود و چنانچه عادت ماهانه در روز سوم اتفاق بیفتد ، باید قضاى آن را بجاى آورد .

منبع : کتاب پرسش ها و پاسخ های دانشجویی ( احکام ویژه بانوان )

مجموعه کتاب های پرسش ها و پاسخ های دانشجویی توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و دفتر نشر معارف انتشار پیدا کرده است .

موضوع: احکام بانوان ( حیض )، برچسب ها: حیض ( اگر زن در حال اعتكاف عادت ماهانه شود )،
[ سه شنبه 3 شهریور 1394 ] [ 02:04 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

حیض ( اگر زن روزه‏ دار در روز خون حیض مشاهده كند)

32 - اگر زن روزه‏ دار در روز خون حیض مشاهده كند تكلیف روزه‏ اش چگونه است ؟

روزه باطل مى ‏شود و باید بعد از ماه رمضان، قضا كند .

منبع : کتاب پرسش ها و پاسخ های دانشجویی ( احکام ویژه بانوان )

مجموعه کتاب های پرسش ها و پاسخ های دانشجویی توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و دفتر نشر معارف انتشار پیدا کرده است .

موضوع: احکام بانوان ( حیض )، برچسب ها: حیض ( اگر زن روزه‏ دار در روز خون حیض مشاهده كند)،
[ سه شنبه 3 شهریور 1394 ] [ 02:03 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

حیض ( تداخل نذر روزه با حیض )

33 - خانمى نذر كرده بود كه چند روز اول ماه شعبان را روزه بگیرد ولى در این چند روز عادت شد تكلیف او چیست؟

اگر صیغه شرعى خوانده ، باید در ایام عادت ماهانه روزه نگیرد و در زمان دیگرى ، قضاى آن را به جا آورد .

منبع : کتاب پرسش ها و پاسخ های دانشجویی ( احکام ویژه بانوان )

مجموعه کتاب های پرسش ها و پاسخ های دانشجویی توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و دفتر نشر معارف انتشار پیدا کرده است .

موضوع: احکام بانوان ( حیض )، برچسب ها: حیض ( تداخل نذر روزه با حیض )،
[ سه شنبه 3 شهریور 1394 ] [ 02:01 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

حیض ( خون در یائسگی )

34 - اگر زن بعد از سن یائسگى خونى با نشانه ‏هاى حیض ببیند آیا حیض محسوب مى ‏شود ؟

همه مراجع (به جز مكارم) : خیر، خون حیض محسوب نمى ‏شود هر چند نشانه‏ هاى حیض را داشته باشد .

آیت الله مكارم : خیر ، خون حیض محسوب نمى‏ شود مگر اینكه آنچه مى ‏بیند تمام شرایط حیض را داشته باشد كه در این صورت باید مطابق آن عمل كند .

منبع : کتاب پرسش ها و پاسخ های دانشجویی ( احکام ویژه بانوان )

مجموعه کتاب های پرسش ها و پاسخ های دانشجویی توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و دفتر نشر معارف انتشار پیدا کرده است .

موضوع: احکام بانوان ( حیض )، برچسب ها: حیض ( خون در یائسگی )،
[ سه شنبه 3 شهریور 1394 ] [ 01:59 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

حیض ( اگر زن در ایام عادت زایمان كند )

35 - اگر زن در ایام عادت زایمان كند خونى كه از او بیرون مى‏ آید حكم نفاس را دارد یا حیض ؟

حكم نفاس را دارد .

منبع : کتاب پرسش ها و پاسخ های دانشجویی ( احکام ویژه بانوان )

مجموعه کتاب های پرسش ها و پاسخ های دانشجویی توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و دفتر نشر معارف انتشار پیدا کرده است .

موضوع: احکام بانوان ( حیض )، برچسب ها: حیض ( اگر زن در ایام عادت زایمان كند )،
[ سه شنبه 3 شهریور 1394 ] [ 01:58 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

حیض ( حکم وجود خون حیض در لباس )

36 - اگر خون حیض و نفاس و استحاضه به مقدار كمتر از درهم (تقریبا كمتر از سكه پنج ریالى) در بدن یا لباس زن باشد حكم آن چیست ؟

آیات عظام امام و خامنه ‏اى : اگر خون حیض و نفاس باشد ، نماز باطل است و بنابر احتیاط واجب باید خون استحاضه نیز در بدن یا لباس نماز گزار نباشد .

آیات عظام بهجت و تبریزى : بنابر احتیاط واجب باید خون حیض ، نفاس و استحاضه در بدن یا لباس نماز گزار نباشد .

آیات عظام سیستانى، صافى، فاضل، نورى و وحید : اگر خون حیض باشد ، نماز باطل است و بنابر احتیاط واجب ، باید خون استحاضه و نفاس نیز در بدن یا لباس نمازگزار نباشد .

آیت الله مكارم : اگر در بدن یا لباس نمازگزار خون حیض ، نفاس و استحاضه باشد ، نماز باطل است .

منبع : کتاب پرسش ها و پاسخ های دانشجویی ( احکام ویژه بانوان )

مجموعه کتاب های پرسش ها و پاسخ های دانشجویی توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و دفتر نشر معارف انتشار پیدا کرده است .

موضوع: احکام بانوان ( حیض )، برچسب ها: حیض ( حکم وجود خون حیض در لباس )،
[ سه شنبه 3 شهریور 1394 ] [ 01:56 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

حیض ( اگر بین خون حیض و استحاضه شك پیدا شود )

37 - اگر بین خون حیض و استحاضه شك پیدا شود وظیفه چیست ؟

اگر شرایط خون حیض را ندارد ، خون استحاضه محسوب مى ‏شود .

منبع : کتاب پرسش ها و پاسخ های دانشجویی ( احکام ویژه بانوان )

مجموعه کتاب های پرسش ها و پاسخ های دانشجویی توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و دفتر نشر معارف انتشار پیدا کرده است .

موضوع: احکام بانوان ( حیض )، برچسب ها: حیض ( اگر بین خون حیض و استحاضه شك پیدا شود )،
[ سه شنبه 3 شهریور 1394 ] [ 01:55 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

حیض ( اگر زن كمى خون در لباس خود مشاهده كند )

38 - اگر زن كمى خون در لباس خود مشاهده كند و نداند از رحمش ترشح كرده (كه مثلا خون حیض باشد) و یا از غیر رحم است تكلیفش چیست ؟

در فرض یاد شده ، احكام خون حیض بر آن مترتب نمى‏ شود .

تبصره . در حكم یاد شده اگر خون ، كمتر از درهم (تقریباً به اندازه دو ریالى) باشد ، خواندن نماز با آن لباس اشكال ندارد ولى اگر در مسئله فوق به خون حیض حكم شود ، خواندن نماز با آن لباس صحیح نیست

منبع : کتاب پرسش ها و پاسخ های دانشجویی ( احکام ویژه بانوان )

مجموعه کتاب های پرسش ها و پاسخ های دانشجویی توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و دفتر نشر معارف انتشار پیدا کرده است .

موضوع: احکام بانوان ( حیض )، برچسب ها: حیض ( اگر زن كمى خون در لباس خود مشاهده كند )،
[ سه شنبه 3 شهریور 1394 ] [ 01:54 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

حیض ( بدون غسل حیض روزه گرفتم )

39 - چندین سال بدون غسل حیض روزه گرفتم در حالى كه نمى ‏دانستم زن حائض باید هنگام پاك شدن غسل كند تكلیفم چیست ؟

آیات عظام امام، بهجت، تبریزى، خامنه‏ اى و وحید : نماز و روزه‏ هایى را كه بدون غسل انجام داده ‏اید، باید قضا كنید.

 آیات عظام سیستانى، صافى و فاضل : اگر در یاد گرفتن مسائل كوتاهى نكرده ‏اید ، روزه‏ ها صحیح است و قضا ندارد ولى نمازهایى را كه بدون غسل خوانده ‏اید ، در هر حال باید قضا كنید .

آیت الله مكارم : روزه‏ هایى را كه بدون غسل انجام داده‏ اید ، بنابر احتیاط باید قضا كنید و نمازهایى را كه در این حالت خوانده ‏اید ، باید قضا كنید .

آیت الله نورى : روزه‏ ها صحیح است و قضا ندارد ولى نمازهایى را كه بدون غسل خوانده‏ اید ، باید قضا كنید.

 تبصره 1. طهارت نسبت به نماز شرط واقعى است از این ‏رو اگر از روى ناآگاهى بدون طهارت نماز بخواند ، نمازش باطل است .

 تبصره 2. حكم یاد شده در منابع ، هر چند در مورد غسل جنابت بیان شده ، ولى بین غسل جنابت و غسل حیض از این جهت تفاوتى نیست .

منبع : کتاب پرسش ها و پاسخ های دانشجویی ( احکام ویژه بانوان )

مجموعه کتاب های پرسش ها و پاسخ های دانشجویی توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و دفتر نشر معارف انتشار پیدا کرده است .

موضوع: احکام بانوان ( حیض )، برچسب ها: حیض ( بدون غسل حیض روزه گرفتم )،
[ سه شنبه 3 شهریور 1394 ] [ 01:48 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

حیض ( خواندن عقد در حال حیض )

40 - آیا خواندن عقد در حال حیض صحیح است ؟

آرى ، صحیح است .

منبع : کتاب پرسش ها و پاسخ های دانشجویی ( احکام ویژه بانوان )

مجموعه کتاب های پرسش ها و پاسخ های دانشجویی توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و دفتر نشر معارف انتشار پیدا کرده است .

موضوع: احکام بانوان ( حیض )، برچسب ها: حیض ( خواندن عقد در حال حیض )،
[ سه شنبه 3 شهریور 1394 ] [ 01:46 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

حیض (اگر یك یا دو روز از ایام عادت خود را خون ببیند)

41 - اگر زن در ایام عادت با خوردن قرص تنها یك یا دو روز از ایام عادت خود را خون دید آیا حیض محسوب مى ‏شود ؟

حیض محسوب نمى ‏شود چون خون حیض حداقل سه روز است

منبع : کتاب پرسش ها و پاسخ های دانشجویی ( احکام ویژه بانوان )

مجموعه کتاب های پرسش ها و پاسخ های دانشجویی توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و دفتر نشر معارف انتشار پیدا کرده است .

موضوع: احکام بانوان ( حیض )، برچسب ها: حیض (اگر یك یا دو روز از ایام عادت خود را خون ببیند)،
[ سه شنبه 3 شهریور 1394 ] [ 01:45 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

حیض (بعد از پاکی احتمال میدهد كه در باطن خون وجود داشته باشد)

42- اگر زن از خون حیض پاك شود ولى احتمال مى‏ دهد كه در باطن خون وجود داشته باشد آیا مى‏ تواند غسل كند و عباداتش را به جا آورد ؟

خیر ، باید استظهار و وارسى كند به این ترتیب كه مقدارى پنبه و مانند آن داخل فرج كند و كمى صبر نماید و بیرون آورد . در این صورت حالات ذیل پیش مى‏ آید :

* اگر پاك بود ، غسل كند و عباداتش را به جا آورد .

* اگر پاك نبود (هر چند به رنگ زرد باشد) دو صورت دارد :

الف) در حیض عادت ندارد و یا عادتش ده روز است در این صورت باید صبر كند كه اگر پیش از ده روز پاك شد ، غسل كند و اگر سر ده روز پاك شد و یا خون او از ده روز گذشت ، سر ده روز غسل كند .

ب) عادتش كمتر از ده روز است و مى ‏داند پیش از ده روز یا سر ده روز پاك مى ‏شود در این صورت نباید غسل كند

منبع : کتاب پرسش ها و پاسخ های دانشجویی ( احکام ویژه بانوان )

مجموعه کتاب های پرسش ها و پاسخ های دانشجویی توسط نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و دفتر نشر معارف انتشار پیدا کرده است .

موضوع: احکام بانوان ( حیض )، برچسب ها: حیض (بعد از پاکی احتمال میدهد كه در باطن خون وجود داشته باشد)،
[ سه شنبه 3 شهریور 1394 ] [ 01:42 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic