آداب و سنن ( در آداب نظر به آئینه كردن )

در آداب نظر به آئینه كردن

 بـسـنـد مـعـتـبـر از حـضـرت صـادق عـلیـه السـلام مـنـقـولسـتـكـه رسول خدا صلّى اللّه علیه وآله وسلّم فرمودند كه خداوند عالمیان واجب مى گرداند بهشت را از براى جوانى كه بسیار نظر در آئینه كند وحمد خدا بسیار گوید بر آنكه خدا او را بصورت نیكو آفرید و او را معیوب نگردانیده است .

در بـعـضـى از روایـات مـذكـور اسـت كـه حـضـرت رسـول صـلّى اللّه عـلیه وآله وسلّم نظر میكردند در آینه وموى سرمبارك و ریش را شانه مـیـكردند و از براى اصحاب خود و زنان خود، خود را میساختند و میفرمودند كه خدا میپسندد و دوست میدارد از بنده اش كه چون بنزد برادران مؤ من رود از براى ایشان زینت كند و خود را بسازد .

از حـضـرت امیرالمؤ منین علیه السلام منقولستكه چون در آئینه نظر كند باید كه بگوید اَلْحـَمـْدُلِلّهِ الَّذى خـَلَقـَنـى فـَاَحْسَنَ خَلْقى وَصَوَّرَنى فَاَحْسَنَ صُوَرتى وَزانَ مِنّى ماشانَ مِنْ غَیْرى و اكرمنى بالاسلام .

در فـقـه الرضـا عـلیه السلام و غیر آن مذكور است كه چون خواهى در آینه نظر كـنـى آیـنـه را بـدسـت چـپ بگیر و بگو بِسْمِ اللّهِ پس چون در آن نظر كنى دست راست را بـرپـیـش سـر بگذار و بر روبكش و ریش خود را بدست راست بگیر و در آینه نظر كن و بگو اَلْحَمْدُلِلّهِ الَّذى خَلَقَنى بَشَرا سَوِیّا وَ زَیَّنَنى وَلَمْ یُشِنى وَفَضَّلَنى عَلى كَثیر مِنْ خَلْقِهِ وَ مَنَّ عَلَىَّ بِاْلاِسْلامِ وَرَضِیَهُ لِىْ دینا پس آینه را از دست بگذار و بـگـو اَلّلهُمَّ لاتُغَیّرْ مابِنامِنْ نِعَمِكَ وَاجْعَلْنا لاِءَنْعُمِكَ مِنَ الشّاكِرینَ وَلاِلا ئِكَ مِنَ الْذ اكِرینَ .

در روایـت دیـگـر وارد شده است كه آئینه را بدست چپ میگیرى چون روى خود را در آئینه دیدى بگو اَلْحَمْدُلِلّهِ الَّذى اَحْسَنَ وَاَكْمَلَ خَلْقى وَحَسنَ خَلْقى وَ خَلَقَنى خَلْقا سـَوّیـا وَلَمْ یـَجـْعـَلْنـى جَبّارا شَقیّا اَلْحَمْدُلِلّهِ الَّذى زَیَّنَ مِنّى ماشانَ مِنْ غَیْرى اَلّلهُمَّ كَما اَحْسَنْتَ خَلْقى فَصَلّ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَحَسِّنْ خُلُقىِ وَتَمّمْ نِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَزَیّنى فى عـُیـُونِ خـَلْقـِكَ وَجـَمِّلْنـى فـى عـُیـُوِنِ بـَرّیـَتـِكَ وَارْزُقْنى الْقَبولَ وَ الْمَهابَةَ وَالّراءفَةَ وَالرَّحْمَةَ یااَرْحَمَ الرّاحِمینَ .

در روایـت دیـگر منقولستكه حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم بحضرت امیرالمؤ منین علیه السلام فرمود كه یا على چون در آئینه نظر كنى بگو اَلّلهُمَّ كَما حَسَّنْتَ خَلْقى فَحَسِّنْ خُلْقى وَرِزقْى .

حلیه المتقین صفحة 52

موضوع: آداب و سنن، برچسب ها: آداب و سنن،
[ جمعه 17 مرداد 1393 ] [ 10:22 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

آداب و سنن ( در آداب سرمه كشیدن )

در آداب سرمه كشیدن

 در حـدیـث مـعـتـبـر از حـضـرت صـادق عـلیـه السـلام مـنـقـولسـت ـكـه حـضـرت رسول صلّى اللّه وآله وسلّم سرمه سنگ بچشم میكشیدند و در وقت خواب طاق طاق .

در حدیث معتب از حسن بن جهم منقولستكه گفت حضرت امام رضا علیه السلام میلى از آهن بمن نمودند و سرمه دانى از استخوان و فرمودند كه اینها از حضرت امام موسى علیه السلام بود باین میل سرمه بكش .
بـسـند صحیح از حضرت صادق علیه السلام منقولستكه سرمه كشیدن در شب چشم را نفع میرساند و در روز زینت است .

و در حـدیـث مـعـتـبـر دیـگر از حضرت امام محمد باقر منقولستكه سرمه سنگ در دیده كشیدن دهانرا خوشبو میكند و مژگان را محكم میكند .

بسند موثق از حضرت صادق علیه السلام منقولستكه سرمه كشیدن دهان را شیرین میكند .

در حدیث دیگر فرمود كه سرمه كشیدن موى مژگان را مى رویاند و بینائى را تند میكند و اعانت میكند برطول دادن سجود .

در حدیث دیگر فرمود كه سرمه سنگ چشم را جلا میدهد و موى مژه را مى رویاند و آب ریختن چشم را زایل میكند .

در روایـت دیگر فرمود كه سرمه كشیدن قوت جماع را زیاد میكند وفرمود كه هرشب سرمه سنگ را كه مشك نداشته باشد در دیده بكشد چشمش هرگز آب سیاه نیاورد .

در حدیث معتبر از حضرت امیرالمؤ منین علیه السلام منقولستكه هر كه سرمه كشد باید طاق بكشد و اگر چنین هم نكند باكى نیست .

در حـدیـث صـحـیح منقول است كه حضرت رسول صلّى اللّه علیه و آله وسلّم پیش از خواب سرمه میكشیدند چهار میل در دیده راست و سه میل دردیده چپ .

در حـدیـث معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقولستكه چهار چیز است كه رو را نورانى میكند نظر كردن در روى نیكو و در آب جارى و در سبزه زار و سرمه كشیدن وقت خواب .

از حضرت امام رضا علیه السلام منقولستكه هر كه ایمان بخدا و روز قیامت دارد باید كه سرمه بكشد .

حـضـرت صادق علیه السلام فرمود كه سرمه كشیدن در وقت خواب امان میدهد از آب آوردن چشم .

از حـضـرت امـام رضـا عـلیـه السـلام مـنقولستكه هر كه را ضعف در باصره بهم رسد هفت میل از سرمه سنگ در وقت خواب در چشم كشد چهار در چشم راست وسه در چشم چپ .

از حـضـرت امـام مـحـمـد بـاقـر عـلیـه السـلام مـنـقـولسـتـكـه حـضـرت رسـول صـلّى اللّه عـلیـه وآله وسـلّم در هـر چـشـم سـه میل میكشیدند در وقت خواب .

روایـت دیـگـر وارد شـده اسـت كـه سـه مـیـل در چـشـم راسـت و دومـیـل در چشم چپ میكشیدند حضرت صادق علیه السلام فرمود بر شما باد بمسواك كردن كـه چـشـم را جلا میدهد و برشما باد بسرمه كشیدن كه دهان را خوشبو میكند زیرا كه چون مـسـواك مـیـكـند آدمى بلغم نازل میشود از چشم و جلا مى یابد و چون سرمه مى كشد بلغم از چشم برطرف میشود وبدهان نازل میشود و دهان خوشبو بشود .

در فـقـه الرضـا مـذكـور اسـت كـه چـون اراده نـمـائى كـه سـرمـه بـكـشـى مـیـل را بـدسـت راسـت بگیر و در سرمه دان بزن و بگو بسم اللّه چون میلرا در چشم كشى بگو اَلّلهُمَّ نَوّرْ بَصَرى واجْعَلْ فیه نُورا اءُبْصِرُبِهِ حَقَّكَ وَاهْدِنى اِلى طَریقِ الْحَقِّ وَ ارْشُدْنى اِلى سَبیلِ الرَّشادِ اَلّلهُمَّ نَورْ عَلَىَّ دُنیاى وَ آخِرَتى .

در مـكـارم الاخـلاق روایـتـكـرده اسـت كـه ایـن دعـا بـخـوانـد در وقـت سـرمـه كشیدن اَلّلهـُمَّ اِنـّى اَسـْاءَلُكَ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ اَنْ تَجْعَلَ النُّورَ فى بَصَرى وَالْبَصیرَةَ فى دینى وَالْیَقینَ فى قَلْبى وَاْلاِخْلاصَ فى عَمَلى وَالسَّلامَةَ فى نَفَسْى وَالسِّعَةَ فى رِزْقى وَالشُّكْرَ لَكَ اَبَدا مااَبْقَیْتَنى .

حلیه المتقین صفحة 50

موضوع: آداب و سنن، برچسب ها: آداب و سنن،
[ جمعه 17 مرداد 1393 ] [ 10:19 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

آداب و سنن ( در زیور طلا و نقره پوشیدن و به زنان واطفال پوشانیدن )

در زیور طلا و نقره پوشیدن و به زنان واطفال پوشانیدن

در حدیث صحیح منقولستكه از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام پرسیدند كه آیا جایز است كه پسران نا بالغ را زیور و طلا بپوشانند فرمود كه حضرت امام زین العابدین علیه السلام زینت میفرمود زنان و اطفان خود را بزیور طلا ونقره و در حدیث صحیح دیگر از آنجناب پرسیدند در این باب فرمود كه پدرم امام محمد باقر علیه السلام زنان و فرزندان خود را زیور طلا و نقره میپوشانیدند .

در حدیث صحیح دیگر از آنحضرت پرسیدند از زیور كردن زنان بطلا و نقره فرمودند كه باكى نیست و در حدیث معتبر دیگر از آنجناب منقولستكه سرغلاف شمشیر حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم و دسته اش از نقره بود و در میان حلقه هاى نقره داشت و زره آنجناب سه حلقه نقره در پیش و دو حلقه در عقب داشت .

از حضرت رضا علیه السلام منقولستكه ذوالفقار را جبرئیل براى رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم از آسمان آورد و زیورش از نقره بود و در حدیث حسن از آنحضرت منقولستكه باكى نیست زیور كردن شمشیر بطلا و نقره و در حدیث دیگر فرمود كه زیور شمشیر حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم تمام از نقره بود دسته اش و سر دسته اش .  

در حدیث معتبر دیگر فرمود كه باكى نیست زینت كردن قرآنها و شمشیرها را بطلا و نقره وبسند موثق دیگر از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقولستكه همیشه زنان زیور میپوشیدند .

در حدیث معتبر از فضل بن یسار منقولستكه از حضرت امام جعفر علیه السلام پرسید از كرسى كه در آن طلا باشد آیا میتوان در خانه نگاه داشت حضرت فرمود اگر طلا باشد به و اگر آب طلا بر آن مالیده باشند باكى نیست .

در حدیث دیگر از آن حضرت منقولستكه سزاوار نیست زن خود را معطل بگذارد و زینت نكند اگر چه گردن بندى داشته باشد كه در گردن ببندد و سزاوار نیست كه دستش از خضاب خالى باشد اگر چه بمالیدن حنا باشد هر چند سالدار باشد .

در روایت معتبر وارد شده است كه جایز است دندانها را طلا بیكدیگر ببندد بدانكه در باب زیور طلا احوط و اولى آنستكه مردان اجتناب نمایند اگر چه در شمشیر و مصحف باشد .

حلیه المتقین صفحة 49

موضوع: آداب و سنن، برچسب ها: آداب و سنن،
[ جمعه 17 مرداد 1393 ] [ 10:16 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

آداب و سنن ( در فضیلت دُر نجف وبلور و حدید صینى وسایر نگینها )

در فضیلت دُر نجف وبلور و حدید صینى وسایر نگینها

بسند معتبر از مفضل بن عمر منقولستكه گفت روزى بخدمت حضرت صادق علیه السلام رفتم و انگشتر فیروزه در دست داشتم فرمود كه اى مفضل فیروزه سیرگاه دیده هاى مردان و زنان مومنه است یا دور گرداننده دردهاست از دیده هاى ایشان و من دوست میدارم براى هر مؤ من كه پنج انگشتر در دست داشته باشد یاقوت و آن فاخرترین همه است و عقیق و آن خالص تر است براى خدا وبراى ما اهل بیت و فیروزه و آن چشم را قوت میدهد و سینه را گشایش مى دهد و قوت دل را زیاد میكند و چون پى كارى رود آنرا در دست كند پس چون برگردد حاجتش برآوره شده است و حدید صینى و آن را دوست نمیدارم كه همیشه در دست داشته باشد ولیكن بد نمیدانم در دست كردن آن را در وقتیكه بدیدن كسى رود كه از او ترسد از اهل شربراى آنكه شر او ساكن میشود و حدید صینى شیاطین را دور میكند و باین سبب دوست میدارم كه داشته باشم پنجم آن درّى كه در نجف اشرف خدا ظاهر میسازد بدرستیكه هر كه آن را دست كند بهر نظر كردنى بآن خداوند عالمیان زیارتى یا حجى یا عمره در نامه عمل او بنویسد كه ثوابش ثواب پیغمبران و صالحان باشد و اگر خدا رحم نمیكرد بر شیعیان ماهر آینه هر نگین از آن بقیمت بسیار میرسد ولیكن خدا ارزان كرده است براى ایشان كه توانگر و فقیر ایشان توانند در دست كرد. ابوطاهر میگوید این حدیث را بحضرت امام حسن عسكرى علیه السلام عرض كردم فرمود كه این حدیث جدم بحضرت صادق علیه السلام است گفتم شما هیچ چیز را بر عقیق سرخ اختیار نمیفرمائید فرمود بلى براى فضلیت بسیارى كه در آن وارد شده است بدرستى كه پدرم خبرداد مرا كه اول كسى كه انگشتر عقیق در دست كرد حضرت آدم علیه السلام بود دید كه در عرش نوشته است اَنَا الْلّهُ لا اِلهَ اِلاّ اَنَا وَحْدى مُحَمَّدٌ صَفْوَنىْ مِنْ خَلْقى اَیَّدْ تُهُ بِاءَخیهِ عَلِىٌ وَ نَصَرْتُهُ بِهِ تا آخر نامهاى پنجگانه آل عبا، پس چون حضرت از آن درخت میوه خورد و بزمین آمد متوسل شد بسوى خدا باین نامهاى مبارك و ببركت این نامها خدا توبه اش را قبول كرد پس حضرت آدم انگشترى از نقره ساخت و نگینش را از عقیق سرخ كرد واین نامهاى پنجگانه را برآن نقش كرد و آن انگشتر رادر دست راست خود كرد پس ابن سنتى شد كه پرهیز كاران از فرزندانش همه بسنت او عمل كردند.

از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقولستكه نیكو نگینست بلور واز حسین بن عبداللّه منقولستكه سئوال كردم از حضرت امام على نقى علیه السلام كه آیا خوبست انگشتر كردن سنگریزه كه از چاه زمزم بیرون آرند فرمود بلى اما چون خواهد كه استنجا كند از دست بیرون آورد یعنى اگر در دست چپ باشد .

حلیه المتقین صفحة 43

موضوع: آداب و سنن، برچسب ها: آداب و سنن،
[ جمعه 17 مرداد 1393 ] [ 10:11 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

آداب و سنن ( فضیلت فیروزه و جزع یمانى )

در فضیلت فیروزه و جزع یمانى 

از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقولستكه هركه انگشتر فیروزه در دست كند دستش فقیر نشود .

از حسن بن على بن مهران منقولستكه بخدمت حضرت امام موسى كاظم علیه السلام رفتم در انگشت آنحضرت انگشترى دیدم كه نگینش ‍ فیروزه بود و نقشش اَللّهُ الْمَلِكُ بود بسیار نظر كردم در آن انگشتر فرمود كه چه نظر میكنى ؟ گفتم حضرت امیرالمؤ منین علیه السلام انگشتر فیروزه داشته است كه نقشش اَللّهُ الَمَلِكُ بوده است فرمود كه آن را میسناسى ؟ گفتم نه فرمود كه همان انگشتر است و این سنگى استكه جبرئیل براى رسول خدا بهدیه آورد از بهشت و آنحضرت بحضرت امیرالمؤ منین بخشید .

از حضرت امیرالمؤ منین علیه السلام منقولستكه انگشتر جزع یمانى در دست كنید كه رد نمیكند مگر متمردان شیاطین را .

از حضرت امام رضا علیه السلام منقولستكه حضرت امیرالمؤ منین فرمود كه رسول خد صلّى اللّه علیه وآله وسلّم بیرون آمدند و انگشتر جزع یمانى در دست كرده بودند و با مانماز كردند و چون از نماز فارغ شدند انگشتر را بمن دادند و فرمودند كه این انگشتر را در دست راست خود كن و با آن نماز بكن كه نماز در جزع یمانى برابر هفتاد نماز است و تسبیح و استغفار میكند و ثوابش براى صاحبش نوشته میشود .

على بن محمد حمیرى گفت كه دختر جعفربن محمود را خواستم و بسیار او را دوست میداشتم و فرزند از او بوجود نمى آمد بخدمت حضرت امام على نقى علیه السلام رفتم و این مطلب را عرض كردم پس تبسم نمود و فرمود كه بگیر انگشترى كه نگینش فیروزه باشد و برآن نقش ‍ كن این آیه را رَبِّ لاتَذَرْنى فَرْدا وَ اَنْتَ خَیْرُالْوارِثینَ چنان كردم یكسال نگذشت كه از آن زن پسرى بوجود آمد .

از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقولستكه خداوند عالمیان میفرماید كه من شرم میكنم از دستى كه بسوى من بلند شود بدعا و درآن دست انگشتر فیروزه باشد پس او را ناامید برگردانم .

حلیه المتقین صفحة 42

موضوع: آداب و سنن، برچسب ها: آداب و سنن،
[ سه شنبه 14 مرداد 1393 ] [ 11:39 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

آداب و سنن ( فضیلت یاقوت وزبرجد و زمرد )

در فضیلت یاقوت وزبرجد و زمرد 

در حدیث معتبر از حضرت على بن موسى الرضا علیه السلام منقولستكه انگشتر یاقوت در دست كنید كه پریشانى را زایل میكند .

از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام مرویتسكه سنتست انگشتر یاقوت در دست داشتن .

از حضرت امام موسى صلوات الله علیه منقولستكه انگشتر زمرد در دست كردن موجب آسانى است كه در آن هیچ دشوارى نباشد .

در حدیث دیگر از حضرت امام رضا علیه السلام بهمین لفظ وارد شده است اما بلفظ زبرجد وفرمود كه انگشتر زمرد در دست داشتن فقر را بتوانگرى بدل میكند و فرمود كه هر كه انگشترى یاقوت زرد دردست كند فقیر نشود .

حلیه المتقین صفحة 42

موضوع: آداب و سنن، برچسب ها: آداب و سنن،
[ سه شنبه 14 مرداد 1393 ] [ 11:37 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

آداب و سنن ( فضیلت عقیق)

در فضیلت عقیق 

منقولست كه حضرت امیرالمؤ منین علیه السلام چهار انگشتر در دست میكردند انگشتر یاقوت براى شرافت و زینتش و فیروزه براى نصرت و یاریش و حدید صینى براى قوتش و عقیق براى حرز و دفع دشمنان وبلاها. و در حدیث صحیح از حضرت على بن موسى الرضا علیه السلام مرویستكه عقیق فقر و درویشى را برطرف میكند و در دست كردن عقیق نفاق را زایل میكند .

در حدیث صحیح دیگر از آنحضرت منقولستكه هر كه قرعه بانگشتر عقیق بزند بهره او تمامتر بیرون می آید .

در حدیث معتبر از حضرت امام جعفر علیه السلام منقولستكه انگشتر عقیق در دست كنید كه مبارك است و هر كه انگشتر عقیق داشته باشد امید هست كه عاقبتش مقرون بخیر ونیكى باشد .

از ربیعة الراوى منقولستكه در دست حضرت امام زین العابدین علیه السلام انگشتر عقیق دید پرسید كه این چه نگین است ؟ فرمود كه این عقیق رومى است .

حضرت رسول فرمود كه هركه انگشتر عقیق در دست داشته باشد حاجتش برآورده است .

از حضرت صادق علیه السلام منقولستكه انگشتر عقیق مورث ایمنى است در سفر .

در حدیث دیگر از آنحضرت منقولستكه هر كه انگشترى بگیرد كه نگینش عقیق باشد پریشان نشود و عاقبت كارش البته نیكوباشد .

در حدیث دیگر وارد شده است كه حاكمى پى شخصى فرستاده بود بسبب جرمى ، حضرت صادق علیه السلام فرمود كه انگشتر عقیق باو برسانید چنان كردند مكروهى باو نرسید .

در حدیث دیگر منقولستكه شخصى بنزد حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم آمد و شكایت كرد كه دزد در راه بمن رسید واموال مرا برد حضرت فرمود كه چرا انگشتر عقیق در دست نداشتى كه آن از هر بدى نگاه میدارد آدمى را .

بسند معتبر دیگر از آنحضرت منقول است كه انگشتر عقیق در دست كنید مادام كه آدمى آن انگشتر را با خود دارد اندوهى باو نمیرسد .

در حدیث معتبر دیگر فرمود كه انگشتر عقیق با خود دارید كه آن اول كوهیست كه اقرار كرده است از براى خدابیگانگى و از براى من بپیغمبرى وازبراى تو یا على بامامت .

در حدیث معتبر از بشیر دهان منقول است كه عرض كردم كدام یك از نگینها برانگشت خود بنشانم فرمود كه چرا غافلى از عقیق سرخ و عقیق زرد و عقیق سفید كه اینها سه كوهند در بهشت اما كوه عقیق سرخ پس و عقیق زرد و عقیق سفید كه اینها سه كوهند در بهشت اما كوه عقیق سرخ پس مشرفست برخانه رسول خدا صلّى اللّه علیه وآله وسلّم واما كوه عقیق زرد پس مشرفست برخانه حضرت فاطمه علیهم السلام و اماكوه عقیق سفید پس مشرف است بر خانه حضرت امیرالمؤ منین علیه السلام و همه آنها یك خانه است و از زیر هر كوهى نهرى جاریست از برف سردتر و ازشیر سفیدتر و نمیخورد از آن نهرها مگر آل محمد صلّى اللّه علیه وآله وسلّم وشیعیان ایشان و هرسه نهر از كوثر میآید و بیكجا میریزد و این سه كوه تسبیح و تقدیس و تمجید الهى میكنند و از براى محبان آل محمد طلب آمرزش میكنند پس هر كه از شیعیان آل محمد یكى از این عقیقها را در دست داشته باشد نبیند مگر خیر ونیكى و فراخى روزى و سلامتى از جمیع بلاها وامان یابد از شرپادشاه ظالم واز هر چه آدمى از آن میترسد و حذر مینماید .

در حدیث دیگر منقولست كه شخصى را از برابر حضرت امام محمد باقر علیه السلام گذارنیدند تازیانه بسیار براو زده بودند حضرت فرمود انگشتر عقیق او كجاست اگر با او میبود تازیانه نمیخورد.و روایت دیگر از حضرت صادق علیه السلام منقولستكه دستى بسوى آسمان بلند نمیشود كه خدا دوستتر دارد از دستى كه در آن انگشتر عقیق بوده باشد .

در حدیث معتبر از حضرت امام حسن علیه السلام منقولستكه چون حضرت موسى علیه السلام بر كوه طور با حق تعالى مناجات كرد و برزمین نظر كرد حق تعالى از نور روى او عقیق را آفرید پس فرمود كه قسم خوردم بذات مقدس خود كه عذاب نكنم بآتش جهنم دستى را كه انگشتر عقیق در آن باشد اگر ولایت على بن ابى طالب علیه السلام داشته باشد .

در حدیث دیگر منقولستكه جبرئیل نازل شد بر حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم و گفت یا محمد پروردگاره سلامت میرساند و میگوید انگشتر را بدست راست بكن و نگینش را از عقیق بكن وبگو بعلى بن ابیطالب علیه السلام پسر عمت كه انگشتر را بدست راست بكند و نگینش را عقیق بكند حضرت امیرالمؤ منین علیه السلام پرسید كه یا رسول اللّه عقیق كدام است فرمود كه كوهى است دریمن كه براى خدا اقرار كرده است به یگانگى وبراى من به پیغمبرى و براى تو واولاد تو بامامت و براى شیعیان تو ببهشت و براى دشمنان تو بجهنم .

از حضرت امیرالمؤ منین علیه السلام منقولستكه نماز كسیكه انگشتر عقیق در دست داشته باشد برنماز جماعتى كه غیر عقیق در دست داشته باشند بچهل درجه زیادتى دارد .

سلیمان اعمش روایت كند كه در خدمت حضرت امام جعفرصادق علیه السلام بودم در خانه منصور عباسى پس شخصى را بیرون آوردند كه تازیانه خورده بود حضرت فرمود كه اى سلیمان ببین كه انگشترش چه نگین دارد گفتم یابن رسول اللّه عقیق نیست فرمود كه اى سلیمان اگر عقیق بود تازیانه اش نمیزدند او را گفتم یابن رسول اللّه دیگر بفرما فرمود كه اى سلیمان انگشتر عقیق امان میبخشد از دست بریدن گفتم دیگر بفرما فرمود اى سلیمان انگشتر عقیق امان میبخشد از خون گفتم دیگر بفرما فرمود اى سلیمان خداى عزوجل دوست میدارد كه بلند كند بدعا بسوى او دستى را كه در او نگین عقیق باشد گفتم دیگر بفرما فرمود كه عجب دارم از دستى كه در آن نگین عقیق باشد چگونه خالى میماند از دینار و درهم گفتم یابن رسول اللّه دیگر بفرما فرمود كه نگاه دارنده آدمى است از هر بلا گفتم یابن رسول اللّه دیگر بفرما فرمود كه ایمن میگرداند از فقر گفتم یابن رسول اللّه روایت كنم این حدیث را از جدت حسین بن على علیه السلام از پدرش امیرالمؤ منین علیه السلام ؟ فرمود بلى .

در روایت دیگر منقول است كه دو ركعت نماز با انگشتر عقیق بهتر است از هزار ركعت كه با آن نباشد .

حلیه المتقین صفحة 39

موضوع: آداب و سنن، برچسب ها: آداب و سنن،
[ سه شنبه 14 مرداد 1393 ] [ 11:35 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

آداب و سنن ( در بیان آنچه انگشتر از آن سازند )

در بیان آنچه انگشتر از آن سازند

 سنتست كه انگشتر از نقره باشد و مردانرا انگشتر طلا در دست كردن حرام است و انگشتر آهن و برنج و فولاد مردان و زنانرا مكروه است .

چنانچه منقولستكه از حضرت صادق علیه السلام بسند صحیح و حسن كه انگشتر رسول خدا صلّى اللّه علیه وآله وسلّم از نقره بود .

در چندین حدیث معتبر منقولستكه حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم بحضرت امیرالمؤ منین علیه السلام منقولستكه انگشتر غیر نقره در دست مكنید بدرستیكه رسول خدا صلّى اللّه علیه وآله وسلّم فرمود كه پاك نیست دستى كه در آن انگشتر آهن باشد .

در حدیث دیگر فرمود كه پاك نكند خدا دستى را كه درآن انگشتر آهن باشد. ودر حدیث معتبر دیگر از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقولستكه نماز نكند مرد در انگشتر آهن ونهى فرمود از انگشتر برنج در دست كردن .

از حضرت صادق علیه السلام منقولستكه انگشتر حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم از نقره بود و نگین نداشت و برآن نقش كرده بودند محمد رسول اللّه .

حلیه المتقین صفحة 38

موضوع: آداب و سنن، برچسب ها: آداب و سنن،
[ سه شنبه 14 مرداد 1393 ] [ 11:34 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

آداب و سنن ( فضیلت انگشتر بدست كردن )

در فضیلت انگشتر بدست كردن و آداب آن 

مؤ كد است مردان و زنانرا انگشتر در دست راست كردن در بعضى احادیث تجویز فرموده اند كه در دست چپ بكنند اما اگر نقش شریفى یا نگین شریفى داشته باشد باید كه در قت استنجا بیرون آورد .

در حدیث صحیح از حضرت امام رضا علیه السلام منقولستكه اگر خواهى انگشتر را بدست راست كن و اگر خواهى بدست چپ .

بسند معتبر از حضرت امیرالمؤ منین علیه السلام منقول است كه حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم انگشتر را بدست راست میكردند .

از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقولستكه حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم در دست راست میكردند انگشتر را .

از سلمان فارسى رضى اللّه عنه مرویستكه حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم بحضرت امیرالمؤ منین علیه السلام فرمود كه یا على انگشتر در دست راست بكن تا از مقربان باشى . عرضكرد كه یا رسول اللّه كدامند مقربان فرمود كه جبرئیل و میكائیل پرسیدند كه چه انگشتر در دست كنم فرمود كه عقیق سرخ بدرستیكه آن اقرا كرده است براى خدا بیگانگى و براى من پیغمبرى و براى تو یا على بآنكه وصى منى و براى فرزندان تو بامامت و براى دوستان تو ببهشت و براى شیعیان فرزندان تو بجنت الفردوس .

 در حدیث معتبر منقولستكه از حضرت امام موسى علیه السلام سؤ ال كردند كه بچه علت حضرت امیرالمؤ منین علیه السلام انگشتر در دست راست میكردند فرمود زیرا كه آنحضرت پیشواى اصحاب یمین استكه در قیامت نامه هایشانرابدست راست میدهند و حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم در دست راست میكردند انگشتر را واین علامتى است براى شیعیان ما كه باین علامت ایشانرا مى شناسند و به محافظت كردن در وقت فضلیت نمازهاى پنجگانه و بدادن زكوة و بقسمت كردن مال خود با برادران مؤ من خود و امربنیكى هاكردن و نهى از بدیها كردن .

از حضرت امیرالمؤ منین علیه السلام منقولستكه حضرت جبرئیل بحضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم گفت هر كه انگشتر در دست راست كند و غرضش سنت و متابعت توباشد و ببینم او را كه در قیامت متحیر مانده است دستش بگیرم و بتو و بحضرت امیرالمؤ منین برسانم . و از حضرت صادق منقولستكه از سنت پیغمبران است انگشتر در دست راست كردن .

 حضرت امیرالمؤ منین علیه السلام فرمود كه هر كه انگشترى در دست چپ داشته باشد كه نام خدا درآن باشد در وقت استنجا بدر آورد و در دست دیگر كند .

از حضرت صادق علیه السلام منقول استكه حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله و سلّم نهى فرمود از انگشتر كردن در انگشت شهادت و انگشت میان .

از حضرت صادق علیه السلام منقول است كه انگشتر را ببند پائین انگشت برسانید .

در روایتى وارد شده است كه انگشتر بسر انگشتان كردن عمل قوم لوط است .

در فقه الرضا علیه السلام مذكور است كه در وقت انگشتر در دست كردن بگو:اَلّلهُمَّ سُمْنى بِسیماءِ اْلایمانِ وَاخْتمْ لى بِخَیْرٍ وَاجْعَلْ عاقِبَتى اِلى خَیْرِ اِنّكَ اَنْتَ الْعَزیزُ اْلاَكْرَمُ و ابن طاوس علیه الرحمه روایتكرده است كه ایندعا بخواند اَلّلهُمَّ سُومِنى بسیماءِ الاِیْمانِ وَ تَوِّجنى بِتاجِ الْكَرامَةِ وَقَلِّدْنى حَبْلَ اْلاِسلا مِ وَلا تَخْلَعْ رِبْقَةَ اْلایم انِ مِنْ عُنُقىِ .

حلیه المتقین صفحة 37

موضوع: آداب و سنن، برچسب ها: آداب و سنن،
[ سه شنبه 14 مرداد 1393 ] [ 11:32 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

آداب و سنن ( در آداب پوشیدن نعل و موزه و كفش)

در آداب پوشیدن نعل و موزه و كفش

بسندهاى معتبر از حضرت امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیه السلام منقولست كه چون نعل بپوشى ابتدا بپاى راست بكن و در وقت كندن ابتدا بپاى چپ كن و فرمودند كه هر كه بایكتاى كفش براه رود یعنى یكپا دركفش و دیگرى برهنه شیطان براو دست یابد و دیوانه شود .

از عبدالرحمن بن كثیر منقولست كه گفت در خدمت حضرت صادق علیه السلام براهى میرفتم بند نعل آنحضرت گسیخت من بند دیگر از آستین خود بدر آوردم و نعل را باصلاح آوردم و حضرت دست بردوش من انداخته بودند پس فرمودند هر كه نعل مؤ منى را بردارد براى اصلاح آن چون در قیامت از قبر بیرون آید حقتعالى او را برناقه گرم روى سوار كند تا در بهشت را بكوبد .

از یعقوب سراج منقولست كه براهى در خدمت آنحضرت مى رفتم بند نعل آنحضرت پاره شد حضرت پاى پیاده روان شدند عبداللّه بن ابى یعفور بند نعل خود را گشود و بنزد آنحضرت آورد قبول نفرمود و گفت صاحب مصیبت اولى است كه برآن صبر نماید .

عبدالرحمن بن ابیعبداللّه روایت كرده استكه در خدمت آنحضرت بدیدن شخصى رفتم چون داخل شدند نعل را از پا بیرون آوردند و فرمودند كه نعلها را بیرون آورید كه كندن نعل راحت قدم است .

منقول است كه حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم نهى فرمود از راه رفتن با یكتاى نعل و از ایستاده پوشیدن نعل دور نیست كه كراهت ایستاده پوشیدن مخصوص نعلى باشد كه بندهایش را میباید بست .

در حدیث دیگر از آنحضرت منقولست كه سه چیز است هر كه كند بیم آن هست كه دیوانه شود: غایط كردن در میان قبرها و با یكتاى موزه راه رفتن و در خانه تنها خوابیدن .

از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام مقولستكه مداومت بر پوشیدن موزه امان مى دهد از خوره .

در فقه الرضا مذكور است كه چون خواهى موزن یا كفش بپوشى ابتداى بپاى راست كن و بگو: بِسْمِ اللّه وَبِاللّهِ وَ الْحَمْدُلِلّهِ اَلّلهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ اَلّل هُمَّ وَطّىْ ء قَدَمى فى الدُنیا وَاْلا خِرَةِ وَ ثَبّتْهُما عَلَى الاَیمانِ وَلا تُزَلْزِلْهُما یَوْمَ زِلْزِلَةِ اْلاَ قَدام اَلّلهُمَّ وَقِنِى مِند جَمیع اْلافاتِ وَالْعاهاتِ وَمِنَ اْلاَذى و چون خواهى بكنى بگو: اَلّلهُمَّ فَرِّجْ عَنى كُلَ غَمٍّ وَهَمّ وَلا تَنْزَعْ عَنّى حُلَّةَ الاْیمان .

 در مكارم الاخلاق از كتاب نجات نقل نموده كه موزه و نعل را نشسته بپوش و در قت پوشیدن بگو:بِسْمِ اللّهِ اَلّلهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَ وَطِّىْء قَدَمَىَّ فى الدُّنْیا وَاْلاخِرَةِ وَ ثَبّتْهُما عَلى الصِّراطِ یَوْمَ تَزِّلُ فیه اْلاَقدامِ و در وقت كندن ایستاده بكن و بگو:بِسْمِ اللّهِ اَلْحَمْدُلِلّهِ الّذى رَزَقَنى ما اَقى بِهِ قَدَمَىَّ مِنَ اْلاَذى اَلّلهُمَّ ثَبِّتْهُما عَلى صِرطِكَ وَلا تَزِلْهُما عَنْ صِراطِكَ السَوِىّ .

حلیه المتقین صفحة 33

موضوع: آداب و سنن، برچسب ها: آداب و سنن،
[ پنجشنبه 9 مرداد 1393 ] [ 11:25 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

آداب و سنن (در رنگ نعلین و موزه و كفش و چگونگى آنها )

در رنگ نعلین و موزه و كفش و چگونگى آنها

بهترین رنگها در نعل و كفش رنگ زرد است و بعد از آن سفید و بهتربن رنگها در موزه و چكمه سیاه است و در سفر سرخ خوبست و در حضر كراهت دارد و در نعل سنت استكه پیش و عقبش بلند باشد و میانش تهى باشد و همه اش برزمین نچسبد و غیراین مكروه است و ظاهرا كه كفش نیز این حكم دارد كه كفش سر پائى مكروه باشد .

بسند معتبر از حضرت امیرالمؤ منین علیه السلام منقولست كه كفش نیكوپوشیدن بدنرا از بلاها نگاه میدارد و معین است بر تمامى نماز و وضو .

در حدیث دیگر فرمود كه هر كه خواهد عمرش دراز باشد چاشت را بامداد بخورد و كفش نیكو بپوشد و ردا و بالاپوش را سبك كند و با زنان بسیار جماع نكند .

حضرت صادق علیه السلام فرمود اول كسیكه نعلین پوشید حضرت ابراهیم علیه السلام بود.
در حدیث معتبر از آنحضرت منقولست كه نعل هموار پوشیدن كه همه اش بر زمین رسد پوشش یهودان است و بر مذمت این قسم احادیث بسیار وارد شده است .  

در احادیث معتبره وارد شده استكه نعل سیاه مپوش كه چشم را ضعیف میكند و ذكر را سست میكند و مورث اندوه و غم است و بر تو باد بنعل زرد كه چشم را جلا میدهد و ذكر را سخت میكند و غم را برطرف میكند و پوشش پیغمبران است .

در حدیث دیگر وارد شده است كه پوشیدن نعل سیاه موجب خیلا وتكبراست و هر كه بپوشد در روز قیامت باجباران محشور شود .

از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقولست كه هر كه نعل زرد بپوشد تا آنرا پوشیده باشد در شادى و سرور باشد زیرا كه حق تعالى در وصف بقره بنى اسرائیل میفرماید كه صَفْراءُ فاقِعٌ لَوْنُها تَسُّرُالْنّاظِرینَ یعنى زرد بسیار زردى كه شاد گردانند نظر كنند گانرا .

بسند معتبر از سدیر صراف منقولست كه بخدمت امام جعفر صادق علیه السلام رفتم و نعل سفید پوشیده بودم فرمود كه آیا دانسته این نعل را پوشیده پس فرمود هر كه داخل بازار شود ونعل سفیدى بخرد كهنه نكند آنرا مگر آنكه كسب كند مالى را از جائى كه گمان نداشته باشد راوى گوید كه سدیر مرا خبر داد كه هنوز آن نعل كهنه نشده بود كه صد اشرفى از جائى بدستم آمد كه گمان نداشتم .

 در حدیث دیگر وارد است كه هر كه نعل زرد یا سفید بپوشد او را مال و فرزندان بهم رسد و هر كه نعل سیاه بپوشد هیچیك را نیاید .

در حدیث معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقولست كه موزه پوشیدن نور چشم را زیاد میكند .

در روایت دیگر فرمود كه مداومت پوشیدن موزه امان میدهد از مرض سل و از مرگ بدو داد.
درفى روایت میكند كه حضرت امام جعفر صادق علیه السلام را دیدم در سفر موزه سرخ پوشیده بودند پرسیدم كه این موزه سرخ چیست فرمود كه این را از براى سفر گرفته ام و براى گل وباران خوبست اما در حضر هیچ رنگ بهتر از سیاه نیست .

حلیه المتقین صفحة 32

موضوع: آداب و سنن، برچسب ها: آداب و سنن،
[ پنجشنبه 9 مرداد 1393 ] [ 11:24 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

آداب و سنن ( در سایر آداب جامه پوشیدن و كندن)

در سایر آداب جامه پوشیدن و كندن 

از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقولست كه نهى فرمود از عریان شدن در شب و روز از حضرت امیرالمؤ منین علیه السلام منقولست كه هرگاه مرد عریان شود شیطان بسوى او نظر میكند و طمع میكند در آنكه او را به معصیت در آورد. و فرمود سزاوار نیست مرد را كه جامه خود را از ران خود دور كند وقتیكه در میان جماعتى نشسته باشد و فرمود كه چون جامه را از بدن بیرون آورید بسم اللّه بگوئید تا جنیان نپوشند و اگر نگوئید جنیان آنجامه را میپوشند تا صبح .  

از حضرت صادق علیه السلام منقول است كه سزاوار نیست زن مسلمانرا كه روپاك یا پیراهنى بپوشد كه ته نمایان باشد .

از حضرت امام محمدباقر علیه السلام منقولست كه عرض مقنعه حضرت فاطمه علیه السلام آنقدر بود كه تا نصف بازوى آنحضرت میرسید وهمه زنان را باید كه چنین كنند .

از حضرت صادق علیه السلام بسند معتبر منقول است كه ادناى اسراف آنست كه جامه اندرون وبیرون یكى باشد .

در حدیث دیگر منقولست كه اسحق بن عمار از آنحضرت پرسید كه میتواند بود مؤ من ده پیراهن داشته باشد فرمود بلى گفت كه بیست پیرهن فرمود بلى این اسراف نیست اسراف آنست كه جامه كه باید براى زینت نگاه داشته بعوض جامه كه در وقت دیگر بپوشند بپوشى .

در روایت دیگر از حضرت امام موسى سؤ ال كردند كه كسى ده پیراهن داشته باشد اسراف است فرمودند كه نه بلكه از براى محافظت جامه این بهتر است ، بلكه اسراف آنست كه جامه نگاهداشتنى را در جاهاى كثیف بپوشى .

از حضرت باقر منقول است كه كوتاه كردن جامه راحت جامه است و بیشتر بافى میماند وفرمود كه جامه پاكیزه پوشیدن دشمن را منكوب میكند .

از حضرت امیرالمؤ منین علیه السلام منقول است كه شستن جامه اندوه و غم را برطرف میكند و موجب قبولى نماز میگردد .

حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم فرمود كه هر كه جامه پوشد باید پاكیزه باشد .

از حضرت امیرالمؤ منین علیه السلام منقولست كه شش چیز است كه ازاخلاق قوم لوط است كمان گلوله انداختن و سنگریزه انداختن بیكدیگر و قندران خائیدن در راهها و جامه برزمین كشیدن از روى تكبر و بندهاى قبا و پیراهن را گشودن .

بسند معتبر منقول است كه شخصى بخدمت حضرت صادق علیه السلام آمد دید كه گریبان جامه را پنبه كرده اند آنشخصى بتعجب نظر میكرد حضرت فرمود كه چرا چنین نظرمیكنى گفت از پینه جامه تعجب میكنم .

كتابى در پیش حضرت علیه السلام گذاشته بود فرمود بخوان . در آنجا نوشته بود كه ایمان ندارد كسى كه حیا ندارد و مال نیست كسى را كه معیشت باندازه نمى كند و نو نیست كسى را كه جامه كهنه ندارد .

حضرت امیرالمؤ منین علیه السلام فرمود كه آنقدر پینه برجامه خود زدم كه شرم كردم از آنكس كه بر آن پینه میزد .

از حضرت صادق علیه السلام منقولست كه هر كه گریبان جامه را پینه زند و كفش را پینه كند و چیزیكه براى خانه خرد بردارد بخانه برد از تكبر ایمن گردد .

حلیه المتقین صفحة 30

موضوع: آداب و سنن، برچسب ها: آداب و سنن،
[ پنجشنبه 9 مرداد 1393 ] [ 11:15 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

آداب و سنن ( در آداب جامه نو بریدن و پوشیدن)

در آداب جامه نو بریدن و پوشیدن 

بسند صحیح از حضرت امام محمد باقر علیه السلام منقول است كه چون كسى جامه نو بپوشد این دعا بخواند: اَللّهُمِّ اجْعَلْهُ ثَوْبَ یُمْنِ وَتُقى وَبَرَكَةَ اللّهُمَّ ارْزُقْنى فیهِ حُسْنَ عِبادَتِكَ وَ عَمَلاً بِطاعَتَكِ وَاَداءَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ اَلْحَمْدُلِلّهِ الَّذى كَسانى ما اُوارى بِهِ عَوْرَتى وَاَتَجَّمَلُ بِهِ فى النّاسِ وبسند معتبر از حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام منقول است كه حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم این دعا را تعلیم مى نمود كه در وقت پوشیدن جامه نو بخوانم :اَلْحَمْدُلِلّهِ الِّذى كَسانى مِنَ الْلّباسِ ما اَتَّجِمَّلُ بِهِ فى النّاسِ اَللّهُمَّ اجْعَلْها ثِیابَ بَرَكَةٍ اَسْعى فیها لِمَرْضاتِكَ وَ اَعْمُر فَیه مَساجِدَكَ پس فرمود یا على هر كه ایندعا بخواند چون جامه را بپوشد آمرزیده شود .

درحدیث دیگر از حضرت موسى بن جعفر منقول است كه سزاوار است كسى كه جامه نو بپوشد دست بر آن بمالد و بگوید:اَلْحَمْدُلِلّهِ الَّذى كَسانى ما اُوارى بِهِ عَوْرَتى وَاْتَجَمَّلُ بِهِ فى النّاسِ وَ اَتَزَیَّنُ بِهِ بَیْنَهُمْ.
از حضرت ابیعبداللّه علیه السلام منقول است كه هر كه آبى در ظرف نوى بكند و سى و دو مرتبه سوره انا انزلناه فى لیلة القدر بر آن بخواند و بر جامه نو بپاشد در هنگام پوشیدن پیوسته در فراخى روزى باشد تا تارى از آن جامه باقى باشد .

در حدیث دیگر از آنحضرت مرویست كه چون جامه نو بپوشى بگو لا اِلهَ اِلاّ اللّهُ مُحَّمَدٌرَسوُلُ اللّهِ تا از آفت ها نجات یابى و چیزى را كه دوست دارى بسیار آنرا یاد مكن كه آنرا درهم میشكند و چون به كسى كارى داشته باشى در غایبانه او را دشنام مده كه در دل وا اثر میكند .

بسند معتبر منقول است كه حضرت على بن موسى الرضا علیه السلام چون جامه میپوشیدند جامه ها را در جانب راست می گذاشتند و چون رخت نو میپوشیدند قدح آبى میطلبیدند و سوره قل هواللّه احد و آیة الكرسى و سوره قل یا ایهاالكافرون هر یك را ده نوبت در آن ظرف مى خواندند و آن آب را بر جامه میپاشیدند و مى فرمودند هر كه چنین كند پیوسته در فراخى روزى باشد مادامكه تارى از آن جامه باقى است .

بسند معتبر از حضرت امیرالمؤ منین علیه السلام منقول است كه چون خداى تعالى جامه نو به كسى عطا فرماید و بپوشد باید كه وضو بسازد و دو ركعت نماز بگذارد و در هر ركعت سوره حمد و آیة الكرسى و قل هواللّه احد واناانزلناه فى لیلة القدر بخواند پس حمد كند خداوندى را كه عورت او را پوشاند و درمیان مردم او را مزین ساخت و بسیار بگوید لاحَوْلَ وَلاقُوّةَ اِلاّ بِاللّهِ الْعَلِىِّ الْعَظیمِ پس اگر چنین كند در آن جامه معصیت خدا نكند و بعدد هر تاریكه در آن جامه است ملكى خدا را بپاكى یاد كند وبراى او استغفار كند وبراو ترحم كند .

بسند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است كه هر كه جامه نو ببرد و آبى درظرفى كند و سى وشش مرتبه سوره اناانزلناه فى لیلة القدر بخواند هرگاه كه بآیه تنزل الملائكة برسد اندكى از آب را نرم بجامه بپاشد پس دو ركعت نماز بكند و دعا كند و بگوید اَلْحَمْدُلِلّهِ الَّذى رَزَقَنى ما اَتَجَمَّلُ بِهِ فى النّاسِ وَ اُوارى بِهِ عَوْرَتى وَ اُصَلِّى فیهِ لِرَبّى و خدا را شكر كند پیوسته در فراخى نعمت باشد تا آن جامه كهنه شود .

حلیه المتقین صفحة 29

موضوع: آداب و سنن، برچسب ها: آداب و سنن،
[ پنجشنبه 9 مرداد 1393 ] [ 11:10 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]

آداب و سنن ( بیان آداب زیرجامه پوشیدن )

بیان آداب زیرجامه پوشیدن

 از حضرت ابى عبداللّه علیه السلام منقول است كه حق تعالى وحى فرمود بحضرت ابراهیم كه زمین بمن شكایت مى كند از دیدن عورت تو، پس میان عورت خود و زمین حجابى قراده ، پس زیر جامه تا زانو بعمل آورد و پوشید .

از جامع بزنطى روایت شده است كه هر كه زیرجامه را ایستاده بپوشد تا سه روز حاجتش برآورده نشود .

در فقه رضوى مذكور است كه زیر جامه را نشسته بپوش و ایستاده مپوش كه مورث هلاك وز رداب و عم والم میشود و در وقت پوشیدن این دعا را بخوان بِسْمِ اللّهِ اَللّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَتى وَلاتَهْتِكْنى فى عَرَصاتِ الْقیامَةِ وَاعْفُ فَرْجى وَلا تَخْلَعْ عَنّى زَینَةَ الاَْیِمانِ.

و در مكارم الاخلاق از كتاب نجات نقل كرده است كه این دعا بخوان اَللّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَتى وَ امنْ رَوْعَتى وَ اعْفُ فَرْجى وَلا تَجْعَلْ لِلشَّیطانِ فى ذلِكَ نَصیبا وَلا لَهُ اِلى ذلِكَ وُصُولاً فَیَضَعُ لِىَ المَكایِدَ وَیُهَّیِجُنى لاِْرتِكابِ الْمَحارِم .

از حضرت امیرالمؤ منین علیه السلام منقول است كه پیغمبران علیهم السلام پیراهن را پیش از زیر جامه می پوشیدند .

در روایت دیگر وارد شده است كه ایستاده و رو بقبله و روبآدم مپوش .

از حضرت امیرالمؤ منین علیه السلام منقول است كه زیر جامه را ایستاده پوشیدن مورث اندوه است .

حلیه المتقین صفحة 28

موضوع: آداب و سنن، برچسب ها: آداب و سنن،
[ چهارشنبه 8 مرداد 1393 ] [ 05:20 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات