آداب و سنن ( خواص و فضیلت خوردن گوشت )

خواص گوشت

در حـدیـث صـحـیـح از حـضـرت امـام جـعـفـر صـادق عـلیـه السـلام مـنقول است كه بهترین نان خورش ها دردنیا و آخرت گوشت است مگر نشنیده كه حق تعالى در وصـف بـهـشـت مـیـفرماید كه ولَحْم طَیْرٍ مِمّایَشْتَهُونَ یعنى گوشت مرغ از آنچه خواهش داشته باشند آنرا .

در حـدیـث مـعـتبر دیگر منقول است كه عَبْدُ الاْعْلى وَمُسْمَعْ بآنحضرت عرض نـمودند كه نزد ما روایت میكنند از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم كه خدا دشمن مـیـدارد خـانـه پر گوشت را حضرت فرمود كه راست میگویند اما این معنى ندارد كه ایشان فهمیده اند بلكه معنیش آنستكه خدا دشمن میدارد خانه را كه گوشت مردم را بغیبت در آنخانه بخورند .

در حـدیـث دیـگـرازآنـحـضـرت مـنـقـول اسـت كـه حـضـرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم گوشت بسیار میخوردند و دوست مى داشتند و فرمود كه پـدرم گـوشـت را بـسـیار دوست میداشت و روزى كه فوت شد سى درهم براى گوشت جدا كرده بود و حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم فرمود كه ما گروه قریش گوشت را دوست میداریم .

درحـدیـث حـسن از حضرت صادق علیه السلام منقول است كه گوشت خوردن در بدن گوشت مـیـرویـانـد و كـسـیكه چهل روز گوشت نخورد كج خلق میشود و هر كه كج خلق شود اذان در گـوشـش بـگـوئیـد وفـرمـود: هـر كـه چـهـل روزبـگـذرد و گـوشـت نـخـورد توكل بر خدا كند و قرض كند و بخورد كه قرضش ادا میشود .

درحـدیـث صـحـیح منقول است كه شخصى بخدمت حضرت امام رضا علیه السلام عرض كرد كـه اهـل بـیـت ما گوشت گوسفند نمیخوردند و مى گویند كه سودا را بحركت میآورد وازآن دردسـر ودردهـاى دیـگـر بـهـم مـیـرسـد حـضـرت فـرمـود كـه اگـر خـداى عـزوجـل گـوشـتـى بـهـتـر از گـوشـت گـوسـفـنـد مـیـدانـسـت فـداى اسمعیل را گوسفند قرار نمیداد .

ازحـضـرت امـام مـحـمـد بـاقـر عـلیـه السـلام مـنـقـول اسـت كـه بـنـى اسـرائیـل بـحـضرت موسى علیه السلام شكایت كردند از پیسى كه در میان ایشان بسیار شده بود حق تعالى وحى نمود بحضرت موسى كه امر كن ایشانرا كه گوشت گاو را با چغندر بخورند .

از حـضـرت صـادق مـنـقـول اسـت كـه فرمود شیر گاو دواست و روغن گاو شفا است و گوشت گاو درد است .

در چـنـد حـدیـث منقول است كه هر كه یك لقمه چربى گوشت بخورد بقدر آن درد از بدنش بیرون رود .

در احـادیـث مـعـتـبـره وارد شـده اسـت كـه خـواهـد خـشـم او كـم شـود وانـدوهـش زایل شود گوشت دراج بخورد .

از جناب امام موسى علیه السلام منقول است كه گوشت كبك ساق پا را قوى میگرداند و تب را دور میكند .

در حـدیـث صـحـیـح از حـضـرت امـام مـحـمـد تـقـى عـلیـه السـلام منقول است كه گوشت اسفرود مباركست و پدرم آنرا دوست میداشت و میفرمود كه براى صاحب یرقان بریان كنید و یا بخورانید .


از جـنـاب امـام مـوسـى عـلیـه السـلام منقول است كه گوشت هبره را خوردن باكى نیست و از براى دفع بواسیر و درد پشت نافع است و اعانت میكند بربسیارى جماع .

از حـضـرت امـام رضـا عـلیـه السـلام سـؤ ال كردند از گوشت گوره خر، فرمود كه چون وحشى است خوردن آن جایز است اما نخوردنش نزد من بهتر است .

از حـضـرت امـام موسى علیه السلام منقول است كه باكى نیست در خوردن گوشت و شیر و ورغن گاومیش .

در حـدیـث حـسـن مـنـقـول اسـت كه حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم نهى فرمود از خـوردن گـوشـت خـام و فرمود كه این خوردن حیوانات درنده است كه بلكه نباید حورد تا آنكه آتش یا آفتاب آنرا تغییر دهد .

درحـدیـث دیـگـر از آنـحـضـرت مـنـقـول اسـت كه سه چیز است كه خوردنى نیستند و بدن را فربه مى كنند و سه چیز است كه خوردنى اند وبدنرا لاغر میكنند و دو چیز است كه بهمه چـیـز نـفـع مـیـرسـانـنـد و بـهـیـچ چـیز ضر نمیرسانند و دو چیز است كه بهمه چیز ضرر میرسانند و بهیچ جهت نفع نمیرسانند اما آنهائى كه خوردنى نیستند و فربه میكنند پیراهن كـتـان پـوشـیـدن و بوى خوش كردن و نوره مالیدن و اما آنها كه خوردنى اند ولاغر میكنند گـوشـت خـشـك و پـنـیـر وشكوفه خرما و اما آن دو چیز كه بهمه جهت نفع میرسانند آب نیم گرم و انار و اما آن دو چیز كه بهمه جهت ضرر میرسانند گوشت خشك كرده و پنیر .

حلیه المتقین صفحة 81

موضوع: آداب و سنن، برچسب ها: آداب و سنن ( خواص و فضیلت خوردن گوشت )،
[ پنجشنبه 30 بهمن 1393 ] [ 09:00 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات