آداب و سنن ( در بیان بعضى از آداب و اوقات طعام خوردن )

 در بیان بعضى از آداب و اوقات طعام خوردن 

سنت است كه چاشت رابامداد بخورد و درمیان روز دیگر چیزى نخورد وبعد از نماز خفتن بار دیـگـر طـعـام خـورد ولقـمه را كوچك بردارد و نیكو بجاید و بروى مردم نظر نكند و طعام بسیار گرم نخورد و در طعام گرم ندمد بلكه بگذار تا سرد شود و بعد از آن بخورد و نانرا به كارد نبرد و استخوانرا پاك نكند و بكمتر از سه انگشت چیزى نخورد و دست در پـیـش دیـگران دراز نكند و كاسه و انگشتانرا بلیسد و در حالت جنابت مكروهست طعام و آب خـوردن و اگـر وضـو بـسـازد یـا دسـت بـشوید ومضمضه واستنشاق بكند یا دست و رو را بشوید و مضمضه بكند یا دستها رابشوید و مضمضه بكند كراهتش ضعیف میشود ..... .

در حـدیـث مـعـتـبـر دیـگـر منقولست كه پسر برادر شهاب بحضرت امام جعفر علیه السلام شـكـایـت كـرد از دردهـا و امـتلا و فساد معده حضرت فرمود كه چاشت و شام بخور و در میان دیـگـر چـیـزى مـخـور زیـرا كـه خـداونـد عـالمـیـان در وصـف طـعـام اهـل بـهـشـت مـیفرماید لَهُمْ رِزْقُهُمْ فیها بُكْرَةً وَعَشّیا ترجمه اش اینستكه مهیا است براى اهل بهشت روزى ایشان در بهشت در بامداد و پسین یا خفتن .

در حـدیـث مـعـتـبـر از حـضـرت امـیـرالمؤ منین علیه السلام منقولست كه طعام خوردن آخر روز پیغبران بعد از نماز خفتن است پس آنرا ترك مكنید آه تركش موجب خرابى بدن است ..... .

از حـضـرت امـام رضا علیه السلام منقولستكه در بدن رگى هست كه آن عشا نام دارد و هر كه در طرف شب چیزى نمیخورد آن رگ او را نفرین میكند تا صبح میگوید خدا ترا گرسنه بـدارد چـنـانـچـه مـرا گـرسـنـه داشتى خداترا تشنه بدارد چنانچه مرا تشنه داشتى پس البته ترك مكنید عشا را اگر چه بلقمه نان باشد و اگر چه بدمى آب باشد ....

از حـضـرت امام رضا علیه السلام منقولستكه طعام گرم بركت ندارد وشیطان در آن بهره دارد و در حـدیـث مـوثـق از سـلیـمـان بـن خـالد مـنـقـولستكه گفت حاضر شدم شب بر سفره حـضـرت امـام جـعـفـر صـادق علیه السلام در تابستان خوانى آوردند آه نانى در آن بود و كـاسـه آوردنـد كـه تـریـد و گـوشت در آن بود پس دست بر آن گذاشتند و بر داشتند و فـرمـودنـد كه امان میطلبیم از خدا از آتش جهنم پناه مى بریم بخدا از آتش جهنم تاب این گـرمـى را نـداریم و صبر بر آن نمیتوانیم كرد چگونه تاب آوریم و صبر كنیم برآتش جـهـنـم . ایـنـرا مـكـرر فـرمـودنـد تـا طـعـام چـنـان شـد كـه مـیـتـوانـسـت خـورد پـس تناول فرمود ما نیز تناول كردیم .

از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقولست كه نهى فرمود از دمیدن در خوردنى و آشامیدنى .

از حضرت صادق علیه السلام منقول است كه مكروه است سه دمیدن در گرهها وافسانه ها و در طعام و در موضع سجده.... .

در حـدیـث مـعـتبر از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقولست كه هرگاه یكى از شما طعام خورد باید كه از پیش خود بخورد .

در حدیث دیگر منقولستكه آنحضرت كاسه طعام را میلیسیدند و میفرمودند كه هر كه كاسه طعام را بلیسد چنانستكه مثل آن طعام را تصدق كرده باشد .

مـنـقـولسـتـكـه حـضـرت امـیـرالمـؤ مـنـیـن عـلیـه السـلام بـتـمـام انـگـشـتـان تناول میفرمود و میگفت كه هر كه كاسه طعام را بلیسد ملائكه بر او صلوات فرستند و دعا كنند براى او بفراخى روزى و حسنات مضاعف براى او بنویسند ..... .

بسند معتبر منقولستكه حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم فرمود كه هرگاه كسى طعام خورد و انگشتان خود رابلیسد وبمكد خداوند عالمیان فرماید كه خدا بركت دهد ترا .... .

از حـضـرت امیرالمؤ منین علیه السلام منقولستكه كسى كه خواهد طعام او را ضرر نرساند تـا گـرسـنـه نـشـود و معده پاك نشود چیزى نخورد و چون خواهد بخورد بِسْمِ اللّهِ اَلرْحـْمـنِ اَلرْحـیـمِ بـگـوید و نیكوبجاید ودست از طعام وقتى بكشد كه هنوز خواهش طعام داشته باشد ..... .

بـسـنـد مـعـتبر منقولستكه حضرت على بن الحسین علیه السلام فرمود كه استخوانرا پاك مـكـنید كه جنیان را در آن بهر هست و اگر پاك كنید ایشان از خانه شما میبرند چیزى را كه بهتر از این باشد .

از حـضـرت رسـول صـلّى اللّه عـلیـه وآله وسـلّم مـنـقـولسـت كـه وقـتـیـكـه طعام میخوردند بـِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرّحیم مى گفتند و از پیش ‍ دیگرى چیزى بر نمیداشتند و پـیـش از مـهـمانان شروع بطعام میكردند و بانگشت مهین و انگشت بعد از آن و انگشت میانین طعام میخوردند و گاهى انگشت چهارم را هم ضم میكردند و گاهى بتمام انگشتان میخوردند و هرگز بدو انگشت چیزى نمیخوردند و میفرمودند كه این خوردن شیطان است .

حلیه المتقین صفحة 64

موضوع: آداب و سنن، برچسب ها: آداب و سنن ( در بیان بعضى از آداب و اوقات طعام خوردن )،
[ یکشنبه 13 مهر 1393 ] [ 06:13 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات