آداب و سنن ( در تـجـویـز خـوردن طـعـامـهـاى لذیـذ )

در تـجـویـز خـوردن طـعـامـهـاى لذیـذ و مـذمـت حـرص و افـراط در آن

بـدان كـه از احـادیـث اهـلبـیـت عـلیـهـم السلام ظاهر میشود كه طعامهاى لذیذ خوردن و بمردم خـورانـیدن و تكلف در خوبى و پاكیزه گى اینها خوبست و طعامهاى لذیذ را برخود حرام كردن خوب نیست اما باید از حلال باشد و آنقدر نخورد كه او رااز عبادت الهى باز دارد و مـانـنـد حـیـوانـات پـیـوسـته همتش مصروف بخوردن و آشامیدن نباشد بلكه باید منظور و مقصود او از خوردن و آشامیدن تحصیل قوت عبادت باشد و باید آنقدر صرف كند كه نسبت بحال او اسراف نباشد كه خدا مسرفان را دوست نمیدارد ... .

ابـو خـالد كـابـلى مـیـگوید كه بخدمت حضرت امام محمد باقر علیه السلام رفتم حضرت چـاشـت طـلبـیـدند و من خوردم با آنجناب طعامیكه هرگز از آن نیكوتر و پاكیزه تر طعامى نـخـورده بـودم پس فرمود كه چگونه دیدى طعام ما را؟ گفتم فداى تو شوم هرگز باین خـوبـى طـعـام نخورده بودم لیكن بیادم آمد این آیه كه در كتاب خدا است وَلَیُسْئَلُنَّ یـَوْمـَئِذٍ عـَنِ النَّعـیـم كـه تـرجـمـه اش ایـنـسـتـكـه البـتـه سـؤ ال كـرده خـواهید شد در روز فیامت از نعمت الهى حضرت فرمود مراد از نعیم در این آیه مذهب تـشـیـع و ولایـت اهـلبـیـت عـلیـه السـلام اسـت كـه در روز قـیـامـت از شـمـا سئوال خواهد شد .

بـسند صحیح از حضرت صادق علیه السلام منقولستكه حقتعالى از آن كریم تر است كه سـؤ ال كـنـد از مـؤ مـن از خـوردنـى و آشـامـیـدنـى كـه در دنـیـا بـر او حلال كرده باشد .

بسند حسن از آنجناب منقولستكه طعام بعمل بیاور و یاران خود را بطلب و باایشان بخور .

از حـضـرت رسـول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقولستكه باسیرى چیزى خوردن مورث پیسى است .

از حـضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقولستكه سه چیز است كه خدا دشمن دارد صاحب آنـهـا را خـواب كـردن بـدون بـیـدارى شـب و خـنـده كـردن در غـیـر مخل تعجب و خوردن طعام در هنگام سیرى .

از حـضـرت رسـول مـنـقـولسـتـكـه مومن در یك شكم چیزى میخورد و كافر در هفت شكم چیزى میخورد یعنى بسیار میخورد .

در حـدیـث دیـگـر مـنـقـولسـتـكـه ابو جحیفه بخدمت آنجاب آمد و آروق میزد از سیرى حضرت فـرمـود كـه آروق خود را منع كن كه هر كه در دنیا سیرتر است در قیامت گرسنه تر است پس ابو جحیفه بعد از آن طعام سیر نخورد تا از دنیا رفت .

در حدیث دیگر فرمود كه هیچ چیز را خدا دشمن نمیدارد مانند شكم پر از طعام .

از جـناب امیرالمؤ منین منقولستكه حضرت عیسى علیه السلام بشهرى رسید كه مرد و زنى فریاد میكردند وبا یكدیگر نزاعى داشتند از سبب آن پرسید مرد گفت كه این زن من است و صالحه است و عیبى ندارد اما من او را دوست نمیدارم و میخواهم از او جدائى اختیار كنم فرمود كـه بـهمه حال سبب این كراهت را بگو چیست گفت كه رویش كهنه و بیطراوت شده است بى آنـكه پیر شده باشد حضرت عیسى علیه السلام بآنزن فرمود كه میخواهى كه آب رویت بـرگـردد و تـازه شـود گفت بلى فرمود طعام كه میخورى سیر مخور زیرا كه طعام زیاد كـه در مـعـده بـجـوش آمـد آبـرو را مـیـبـرد آنـزن چـنـیـن كـرد پـس بحال طراوت برگشت و محبوب شوهر شد .

از حـضـرت امـام موسى علیه السلام منقولستكه اگر مردم میانه رو باشند در طعام خوردن همیشه بدن ایشان صحیح باشد .

از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقولستكه پنج خصلتست كه مورث برص و پـیـسـى اسـت نـوره كـشـیـده در روز جـمـعـه و چـهـارشـنـیـه و وضـو وغـسـل كـردن بـآبـى كـه در آفـتاب گرم شده باشد و در حالت جنابت چیزى خوردن و در حال حیض با زن جماع كردن و در وقت سیرى چیزى خوردن .

از حـضـرت امـام جعفر صادق علیه السلام منقولستكه آدمى را ناچار است از طعامى كه بآن قـوت بـیـابـد و هـرگـاه طـعـامـى خـورد باید كه یك حصه شكم را براى طعام قرار دهد و یـكـحـصـه را براى آب و یكحصه را براى نفس و سعى مكنید در فربه كردن خود چنانچه حـیـوانـات را بـراى كـشـتـن فـربه میكنند و فرمود كه هرگاه شكم سیر شد باعث طغیان و فـسـاد مـیشود و فرمود كه هر دردى و بیمارى از بسیارى خوردن بهم میرسد بغیر از تبر كه آن بناگاه میرسد .

حلیه المتقین صفحة 61

موضوع: آداب و سنن، برچسب ها: آداب و سنن ( در تـجـویـز خـوردن طـعـامـهـاى لذیـذ )،
[ یکشنبه 13 مهر 1393 ] [ 05:55 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات