آداب و سنن ( دربـیـان ظـرفـهـائى كه در خوردن و آشامیدن وسایر استعمالات مى توان استعمال نمود )

دربـیـان ظـرفـهـائى كه در خوردن و آشامیدن وسایر استعمالات مى توان استعمال نمود و آنچه نهى از آن وارد شده است

جـایـز نـیـسـت خـوردن و آشـامـیـدن در ظـرف طـلا و نـقـره و در اسـتـعـمـال غـیـراكـل و شرب خلافست و احوط اجتناب است و همچنین در نگاهداشتن براى زینت احـوط اجتنابست و بعضى گفته اند طعامى را كه در ظرف طلا و نقره كنند حرام میشود اگر چـه طـعـام را در جـاى دیـگـر كـنـنـد و اگـر چـه دلیـلى نـدارد امـا احـوط اجـتـنـابست و جمعى بـاطـل مـیـدانـنـد وضوئى را از ظرف طلا و نقره بسازند و در مانند سرمه دان و عنبر چه و سرقلیان و قندیلها كه هر دو طرفش گشوده باشد كه در مشاهد مشرفه میآویزند و ظرف مـصـحـف ودعـا و آئیـنـه را بطلا و نقره گرفتن بلكه چوب ونیرا بنقره گرفتن خلافست و احوط در همه اجتناب است اگر چه حرمت اینها بر فقیر ثابت نیست و در نعلبكى قلیان كه از نقره و طلا باشد احتباط بیشتر باید كرد ومكروهست از ظرف نقره كوب وطلا كوب چیزى خـوردن و آشـامیدن و اگر بخورد بهتر است كه دهانرا كه بموضع طلا و نقره نرساند و اشـهـر مـیـان عـلمـاءِ آنـسـت كـه جـایـز نـیـسـت اسـتـعـمـال پـوسـت مگر پوست حیوانى كه در حـال حـیـوة پـاك بـاشـد و آنـرا بـعـنـوان مشروع كشته باشند یا از دست مسلمانى گرفته باشند و حرام است استعمال پوست حیوان مرده و همچنین پوستى كه یافته باشند اگر چه گمان باشد كه از دست مسلمان افتاده است مثل كفش در مسجد مسلمانان و بعضى گفته اند كه جـایـز اسـت اسـتـعـمـال مـیـتـه در عـمـلى كـه مـشـروط بـطـهـارت نـبـاشـد مـثـل آب بـزراعـت و حـیـوانـات دادن و امـثـال ایـنـهـا وایـن قـول قـویـسـت و احـوط اجـتـنـابـسـت و هـمـچـنـیـن بـعـضـى جـایـز دانـسـتـه انـد اسـتـعـمـال پوستى را كه ظن بهم رسد كه آنرا كشته اند یا از دست مسلمانى افتاده است و خـالى از قـوتـى نیست و احوط اجتناب است و پوست حیوان طاهرى كه گوشت آنرا نخورند وقـابـل تـذكـیـه بـاشـد اسـتـعـمـال مـیـتـوان كـرد امـا پـیـش از دبـاغـى كـردن مـكـروه اسـت اسـتـعمال آن و ظرفى كه در آن شراب كرده باشند هر چند نجاست در آن نفوذ نكرده باشد مثل شیشه ومس بشستن پاك میشود و همچنین هر چه كاشى داشته باشد و منفذى نداشته باشد كـه شـراب در جـرم آن جـا كـنـد و در مـثـل سـبـو و كـدو و خـم بـى كـاشـى و امثال اینها خلافست و اشهر آنستكه بآب كشیدن پاك میشود خصوصا در وقیتكه آنقدر در آب بگذارند كه آب در آن نفوذ كند و اثر شراب در آن نماند و احوط اجتنابست .

از حضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم منقولستكه هر كه دردنیا از ظرف طلا و نقره آب خورد و در آخرت از ظروف طلا و نقره بهشت محروم باشد .

بـسـنـد مـعـتـبـر مـنـقـول اسـت كـه محمدبن اسماعیل بن بزیع از جناب امام رضا علیه السلام سـئوال كرد از ظروف طلا و نقره حضرت اظهار كراهت فرمودند گفت بما روایت رسیده است كـه امـام موسى علیه السلام آئینه داشتند كه بنقره گرفته بودند آنجناب فرمودند كه نـه الحـمـدللّه هـمـیـن حـلقـه داشـت از نـقـره و آن آئیـنـه الحـال نـزد من است و فرمود كه برادرم عباس را چون ختنه میكردند براى او چوبى ساخته بـودنـد و آنـرا بـنـقـره گـرفـتـه بـودند كه فبضه نقره اش نزدیك به ده درهم بود كه ششصد و سى دینار عجمى باشد حضرت امام موسى علیه السلام فرمود كه آنرا شكستند .

در حـدیـث مـعـتـبـر از حـضـرت مـوسـى بـن جـعـفـر عـلیـه السـلام منقول است كه ظرف طلا و نقره متاع جماعتى است كه یقین بآخرت ندارند .

در حدیث دیگر از عمروبن ابى المقدام منقول است كه ظرفى آوردند بنزد حضرت امام جعفر صـادق عـلیـه السـلام كـه آب بـخورند پاره از نقره بر آن چسبانیده بودند دیدم آنجناب بدندان خود آنرا از آنطرف میكندند .

در حـدیـث موثق از آنجناب منقول است كه مكروه است آب خوردن از ظرفیكه نقره كوب باشد یـا بـعـضـى از آن نقره باشد و روغن مالیدن از روغن داد چنین و شانه كردن از شانه چنین مكروه است .
در حـدیـث معتبر از آنجناب منقول است كه كراهت دارد خوردن چیزى كه در سفالى كه از مصر می آورند پخته باشند .

در روایـت مـوثـق از جـنـاب امـام رضـا عـلیـه السـلام مـنـقـول اسـت كه طعال مخورید در ظرفهاى سفالى كه از مصر می آورند و از بزیع بن عمر مـنـقـول اسـت كـه بـخـدمـت امـام مـحـمـد تـقـى عـلیـه السـلام آمـدم دیـدم كـه حـضـرت طـعـام تـنـاول مـى فـرمـودنـد در مـیـان كـاسـه سـیـاهـى كـه در مـیـان آن بـرنـگ زرد سـوره قل هو اللّه احد نقش كرده بودند .

حلیه المتقین صفحة 59

موضوع: آداب و سنن، برچسب ها: آداب و سنن ( دربـیـان ظـرفـهـائى كه در خوردن و آشامیدن وسایر استعمالات مى توان استعمال نمود )،
[ یکشنبه 13 مهر 1393 ] [ 05:46 بعد از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic