آداب و سنن ( فضیلت خوردن نان )

فضیلت خوردن نان

بـروایـت مـعـتـبـر از حـضـرت رسـول صـلّى اللّه عـلیـه وآله وسـلّم منقول است كه گرامى دارید نان را كه كار كرده اند در آن ملائكه از مابین عرش تا زمین و بـسـیـارى از اهل زمین تا آنكه براى شما بعمل آمده است بعد از آن فرمود كه روزى حضرت دانـیـال بـنزد كشتیبانى آمده و گرده نانى باو داد كه مرااز آب بگذران كشتى بان نان را انداخت و گفت این نان را چه میكنم در پیش ما این نان در زیر پاى مردم افتاده است و پا بر آن مـیمالند پس دانیال دست بسوى آسمان بلند كرد و گفت پروردگارا نان را گرامى دار بتحقیق كه دید این بنده چه كرد با نان و چه گفت پس ‍ خداوند عالمیان وحى نمود بآسمان كـه باران مبار برایشان و وحى فرمود بزمین كه گیاه مرویان براى ایشان تا آنكه كار ایشان بجائى رسید كه از گرسنگى یكدیگر را میخوردند پس دو زن كه هر یك فرزندى داشـتـنـد روزى یـكـى بـدیـگـرى گـفت كه بیا من و تو امروز فرزند مرا بخوریم و فردا فرزند تو را بخوریم پس چون نوبت بفرزند دیگرى رسید ابا كرد از خوردن فرزند و نـزاع كـردنـد و مـخاصمه بنزد حضرت دانیال آوردند حضرت فرمود كه كار شما باینجا رسـیـده اسـت ؟ گـفتند بلى و بدتر پس دست بآسمان برداشت و گفت پروردگارا عود كن بـر مـا بـفـضـل و رحـمـت خود و عقاب مكن اطفال و بیگناهان را بگناه كشتى بان پس حضرت بـاریتعالى فرمود بآسمان كه باران ببار و بزمین كه گیاه برویان براى خلقم آنچه در ایـن مـدت ازایـشـان فـوت شـده اسـت بـدرسـتـیـكـه مـن رحـم كـردم بـر ایـشـان و طفل صغیر ایشان .

بـسـنـد صـحـیـح و غـیـر صـحـیـح از حـضـرت امـام جـعـفـر صـادق عـلیـه السـلام منقول است كه نان را در زیر كاسه مگذارید .

در حدیث فرمود كه نانرا گرامى دارید گفتند گرامى داشتن نان كدامست ؟ فرمود كه چون نان حاضر شود بخورید و انتظار چیزى دیگرى مبرید .

از حـضرت رسول صلّى اللّه علیه وآله وسلّم مرویستكه نان را بو مكنید بروش درندگان كه نان مباركست وبآن نماز میكنید و روزه میدارید وحج خانه پروردگار خود مى كنید .

در روایـت دیـگـر فرمود كه خداوندا بركت بده از براى ما در نان و میان ما وآن جدائى میفكن كه اگر نان نباشد ما نمازنمیكنیم و روزه نمیگیریم و فرائض خدا را اداد نمیتوانیم كرد .

در حـدیـث دیـگـر فـرمـود كـه چـون نـان و گـوشـت حـاضـر شـود ابـتدا بنان كنید و رخنه گرسنگى را بنان ببندید پس گوشت بخورید .

بـسـنـد صـحـیـح از حـضـرت امـام رضـا عـلیـه السـلام منقول است كه حضرت رسول صلّى اللّه و آله وسلّم فرمود كه گرده هاى نانرا كوچك كنید كه با هر گرده بركتیست .

در چند حدیث معتبر منقول است كه نانرا بروش عجمان از كارد مبرید و لیكن بدست بشكنید .

در بعضى روایات وارد شده است كه اگر نان خورش نباشد نانرا بكارد مى توان برید .

در حـدیـث از حـضـرت امـام رضـا علیه السلام منقول است كه فضیلت نان جو برنان گندم مـانـنـد فـضـیـلت ما اهل بیت است برسایر مردم و هیچ پیغمبرى نیست مگر آنكه دعا كرده است بـراى خـورنـده نـان یـا آش جـو وبـركـت فـرسـتـاده اسـت بـر او و داخل هیچ شكمى نمى شود مگر آنكه هر دردیكه در آن هست بیرون میكند و نان وطعام جو قوت پـیـغمبرانست و طعام نیكان است و حق تعالى نگردانیده است قوت پیغمبرانرا مگر نان جو و فرمود كه داخل شكم صاحب مرض سل نمیشود چیزیكه نافعتر از نان برنج باشد .

حلیه المتقین صفحة 79

موضوع: آداب و سنن، برچسب ها: آداب و سنن ( فضیلت خوردن نان )،
[ شنبه 4 بهمن 1393 ] [ 06:10 قبل از ظهر ] [ ابراهیم قربانی نهرخلجی ]
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات